Stavebné práce a údržba miestnych ciest, pozemných komunikácií v meste Lučenec

  Zadávateľ:
Mesto Lučenec
  Predpokladaná hodnota:
5.919.418,98 €
  Možnosť prihlásenia do:
07.12.2022 10:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
02.11.2022
  Dátum zverejnenia:
08.11.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Lučenec
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00316181
Novohradská 1, 98401 Lučenec
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Matej Novotný
Telefón: +421 904194962
Email: verejneobstaravanie@paywell.eu
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5032
Hlavná adresa(URL): https://www.lucenec.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) ZVO
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Stavebné práce a údržba miestnych ciest, pozemných komunikácií v meste Lučenec
Referenčné číslo: 1/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233142-6
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je Stavebné práce a údržba miestnych ciest, pozemných komunikácií v meste Lučenec

Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje environmentálne hľadisko, a to najmä no nie výlučne prostredníctvom osobitnej podmienky plnenia zmluvy (viď. čl. 7.2 návrhu Zmluvy) týkajúcej sa zhodnocovania, zneškodňovania a recyklácie využívaných materiálov. Verejný obstarávateľ uplatňuje aspekty tzv. zeleného verejného obstarávania aj v rámci podmienok účasti (viď časť F. súťažných podkladov).

Podrobná špecifikácia vo forme výkazu výmer stavebných prác tvorí prílohu tejto časti súťažných podkladov a je vložená v elektronickej podobe vo formáte xls.

Pre posudzovanie predloženej ponuky a stanovenej ceny uchádzača podľa rozsahu výkazu výmer v súťažných podkladoch je rozhodujúca verzia vo formáte pdf. Formát xls slúži len pre zjednodušenie práce záujemcom.

Pokiaľ sa v opise zákazky z dôvodu zjednodušenia a umožnenia popisu jednotlivých položiek v súťažných podkladoch, vo výkaze výmer vyskytne odkaz na konkrétneho výrobcu, typ, značku, výrobný postup, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby alebo iný odkaz, uchádzač môže v ponuke uviesť ekvivalent s kvalitatívne rovnakými alebo s vyššími parametrami.

Podrobný opis predmetu (VV) zákazky je súčasťou časti B. súťažných podkladov vo forme hypertextového odkazu (str. 21 SP)
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
5 919 418,98 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestne cesty, pozemné komunikácie v územnom obvode a v správe mesta Lučenec
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je Stavebné práce a údržba miestnych ciest, pozemných komunikácií v meste Lučenec

Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje environmentálne hľadisko, a to najmä no nie výlučne prostredníctvom osobitnej podmienky plnenia zmluvy (viď. čl. 7.2 návrhu Zmluvy) týkajúcej sa zhodnocovania, zneškodňovania a recyklácie využívaných materiálov. Verejný obstarávateľ uplatňuje aspekty tzv. zeleného verejného obstarávania aj v rámci podmienok účasti (viď časť F. súťažných podkladov).

Podrobná špecifikácia vo forme výkazu výmer stavebných prác tvorí prílohu tejto časti súťažných podkladov a je vložená v elektronickej podobe vo formáte xls.

Pre posudzovanie predloženej ponuky a stanovenej ceny uchádzača podľa rozsahu výkazu výmer v súťažných podkladoch je rozhodujúca verzia vo formáte pdf. Formát xls slúži len pre zjednodušenie práce záujemcom.

Pokiaľ sa v opise zákazky z dôvodu zjednodušenia a umožnenia popisu jednotlivých položiek v súťažných podkladoch, vo výkaze výmer vyskytne odkaz na konkrétneho výrobcu, typ, značku, výrobný postup, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby alebo iný odkaz, uchádzač môže v ponuke uviesť ekvivalent s kvalitatívne rovnakými alebo s vyššími parametrami.

Podrobný opis predmetu (VV) zákazky je súčasťou časti B. súťažných podkladov vo forme hypertextového odkazu (str. 21 SP)
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
5 919 418,98 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ vyžaduje zábezpeku ponuky. Zábezpeka je stanovená vo výške: 150 000 EUR (slovom: stopäťdesiattisíc eur) - bližšie informácie viď časť. A čl. 13 Súťažných podkladov.

Odôvodnenie nerozdelenia zákazky v zmysle ust. § 28 ZVO: Rozdelenie zákazky na časti nie je možné, nakoľko práce, ktoré sú predmetom zákazky spolu navzájom súvisia predovšetkým z časového, miestneho a vecného hľadiska. Ide o práce, ktoré sa budú vykonávať v priebehu 4 rokov na území mesta Lučenec, pričom pri týchto bežných opravách a údržbe je predpoklad, že zhotoviteľ bude v rámci jedného zásahu realizovať viacero činností/prác (podľa potreby), ktoré nie je možné predvídať a takto deliť predmet zákazky. Zároveň by rozdelenie zákazky na časti spôsobilo významné problémy pri odovzdávaní a preberaní uskutočnených stavebných prác medzi verejným obstarávateľom a ich rôznymi dodávateľmi
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Osobné postavenie

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. ZVO, a teda:

- a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

- b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

- c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

- d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

- e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

- f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky uvedenej v bode:

- a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

- b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,

- c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,

- d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,

- e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

- f) doloženým čestným vyhlásením.

Vo vzťahu k spôsobom preukázania podmienok úččasti osobného postavenia a ďalším inštrukciím verejný obstarávateľ odkazuje uchádzačov na časť F. súťažných podkladov (bod. 1 a nasl.)
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Všetky podmienky vykonania zákazky sa nachádzajú v súťažných podkladov, a to najmä no niei výlučne v časti B. Opis predmetu zákazky a v časti C. Obchodné podmienky, ktorých súčasťou je aj príloha č. 1 súťažných podkladov - (Návrh Rámcovej zmluvy spolu s prílohou č. 2 Rámcovej zmluvy)
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Verejný obstarávateľ na výber úspešného uchádzača použije elektronickú aukciu v súlade s ust. § 54 ZVO, pričom postup, pravidlá a podmienky elektronickej aukcie sú upravené v Aukčnom poriadku, ktorý sa nachádza priamo v príslušnej predmetnej zákazke, zverejnenej v zozname zákaziek v profile verejného obstarávateľa na adrese: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/451524
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 07.12.2022 10:30
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 07.12.2022 11:00
Miesto: Neverejné otváranie ponúk sa uskutoční na adrese: Mesto Lučenec, Ulica novohradská 316/1, 984 01 Lučenec, zasadačka na 2. poschodí MsÚ, č. dverí 321

V zmysle ust. § 54 ods. 3 je pri využití elektronickej aukcie otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a z otvárania ponúk neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváraním ponuky, sa rozumie jej sprístupnenie pre členov komisie. V zmysle ust. § 54 ods. 3 je pri využití elektronickej aukcie otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a z otvárania ponúk neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejný obstarávateľ postupuje pri vyhodnocovaní ponúk v súlade s § 66 v nadväznosti na ust. § 54 ods. 6 ZVO. Verejný obstarávateľ vyhodnotí pred začatím elektronickej aukcie ponuky podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk. Verejný obstarávateľ pred začatím elektronickej aukcie vyhodnotí splnenie podmienok účasti podľa ust. § 40 ZVO a posúdi neexistenciu dôvodov pre vylúčenie ponúk a ak to bude potrebné, bude postupovať podľa ust. § 39 ods. 6 ZVO.

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvy s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu (zák. č. 315/2016 Z. z.) ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Verejný obstarávateľ zároveň nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí máju povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je jeden zo subjektov uvedených v ust. § 11 ods. 1 písm. c) ZVO. Uvedené v zmysle ust. § 11 ods. 1 písm d.) ZVO platí rovnako pre subdodávateľa uchádzača.

Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje environmentálne hľadisko, a to najmä no nie výlučne prostredníctvom osobitnej podmienky plnenia zmluvy (viď. čl. 7.2 návrhu Zmluvy) týkajúcej sa zhodnocovania, zneškodňovania a recyklácie využívaných materiálov. Verejný obstarávateľ uplatňuje aspekty tzv. zeleného verejného obstarávania aj v rámci podmienok účasti (viď časť F. súťažných podkladov).
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
02.11.2022