Aktualizácia štúdie realizovateľnosti Rýchlostná cesta R4 štátna hranica SR/PR - Kapušany

  Zadávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
520.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
06.12.2022 10:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
02.11.2022
  Dátum zverejnenia:
08.11.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35919001
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Hupka Leščáková
Telefón: +421 258311790
Email: jana.lescakova@ndsas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127
Hlavná adresa(URL): http://www.ndsas.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Príprava, výstavba, prevádzka a údržba diaľnic a rýchlostných ciest
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Aktualizácia štúdie realizovateľnosti Rýchlostná cesta R4 štátna hranica SR/PR - Kapušany
Referenčné číslo: 10301/2022/03
II.1.2) Hlavný kód CPV
71241000-9
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je aktualizácia štúdie realizovateľnosti, má za cieľ na základe aktualizovaných údajov dopravného modelu a analýzy výnosov a nákladov (ďalej len "CBA") identifikovat' problémy súčasného stavu z hľadiska bezpečnosti premávky, vplyvu na životné prostredie a kapacity cesty a križovatiek, a navrhnúť riešenia za súčasného rešpektovania trasovania odporúčaného v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len "EIA"). V úsekoch rýchlostnej cesty R4 s už vypracovanou dokumentáciou územného rozhodnutia (ďalej len "DÚR") vykonat' zhodnotenie prostredníctvom optimalizácie nákladov a v ostatných úsekoch navrhnúť a posúdiť aj iné technické riešenie, než to odporúčané v procese EIA, v prípade potreby aj v parametroch cesty l. triedy. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
520 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je aktualizácia štúdie realizovateľnosti, má za cieľ na základe aktualizovaných údajov dopravného modelu a analýzy výnosov a nákladov (ďalej len "CBA") identifikovat' problémy súčasného stavu z hľadiska bezpečnosti premávky, vplyvu na životné prostredie a kapacity cesty a križovatiek, a navrhnúť riešenia za súčasného rešpektovania trasovania odporúčaného v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len "EIA"). V úsekoch rýchlostnej cesty R4 s už vypracovanou dokumentáciou územného rozhodnutia (ďalej len "DÚR") vykonat' zhodnotenie prostredníctvom optimalizácie nákladov a v ostatných úsekoch navrhnúť a posúdiť aj iné technické riešenie, než to odporúčané v procese EIA, v prípade potreby aj v parametroch cesty l. triedy. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
520 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
365
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky bude financovaný z Nástroja na prepájanie Európy CEF (Connecting Europe Facility)
II.2.14) Doplňujúce informácie:
1. K bodu: II.1.6) Informácie o častiach
Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ odôvodňuje nerozdelenie zákazky na časti tým, že nerozdelenie zákazky je ekonomicky a administratívne výhodnejšie pri dodaní služby od jedného zhotoviteľa, keďže ide o špecifický druh služby, časovo bezprostredne na seba nadväzujúci. Rozdelenie na časti by mohlo predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky. Pri spracovávaní aktualizácie štúdie realizovateľnosti jednotlivé práce na seba bezprostredne nadväzujú, a preto je nutné, aby ich realizoval jeden zhotovitel', ktorý bude spÍňať potrebné kvalitatívne a odborné požiadavky verejného obstarávatel'a. Zákazku nie je možné rozdeliť medzi viacerých zhotoviteľov, nakol'ko ich koordinácia pri vypracovávaní jednotlivých častí diela a kumulatívne posúdenie diela by boli značne problémové. Rozdelenie zákazky by mohlo viesť k časovým stratám pri vypracovaní zákazky ako celku, čím by bol ohrozený riadny termín plnenia zákazky a v konečnom dôsledku ohrozené aj čerpanie financií zo zahraničných zdrojov. Rozdelením zákazky by bolo potrebné zrealizovať navyše ďalšie verejné obstarávania na získanie parciálnych častí (dopravné prieskumy, dopravný model CBA a pod.) potrebných pre vypracovanie aktualizácie štúdie realizovateľnosti a je vysoko pravdepodobné, že jednotlivé obstarávania by neskončili v rovnakom/potrebnom čase, čo by opäť spôsobilo ohrozenie koordinácie a termínu plnenia celého diela. Z empirickej skúsenosti je možné konštatovať, že rozdelenie na menšie zákazky spôsobuje komplikácie pri spracovaní obdobných projektov, čo má vážny dopad na termín dodania a kvalitu diela.

2. K bodu: II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
K1 Navrhovaná celková cena uchádzača - spolu max. 70 bodov (v rámci K1) - váha kritéria 70%
K2 Kvalita tímu odborníkov - spolu max. 30 bodov (v rámci K2) - váha kritéria 30%
Bližšie informácie sú uvedené v časti A.2 Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia súťažných
podkladov.

2. K bodu: II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému:
Predpokladaný termín plnenia: termíny pre jednotlivé etapy:
- časť štúdie "výsledky dopravno-inžinierskych prieskumov" - do 225 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy,
- časť štúdie "návrh dopravného modelu" - do 270 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy,
- časť štúdie "návrh investičných nákladov všetkých variantov R4 vstupujúcich do CBA" - do 280 dní odo dňa
nadobudnutia účinnosti Zmluvy,
- časť "štúdie CBA" - do 320 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy,
- kompletná štúdia v plnom rozsahu - do 365 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO")

1.Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, ktorých splnenie preukazuje podľa § 32 ods. 2 ZVO v spojení s § 152 ZVO.

2.Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO, alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

3.Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

4.Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

5.Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

6.Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ZVO (Príloha č. 3 k časti A.1 súťažných podkladov). Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel alfa: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV. JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. JED-u.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1. Podľa § 34 ods. 1 písm. a) v nadv. na ods. 2 ZVO
Zoznam poskytnutých služieb rovnakého charakteru ako je predmet zákazky, t.j. služieb, ktorých predmetom bolo vyprac. štúdie realizovateľnosti (ďalej len "ŠtRe") alebo pod. charakteru ako je predmet zákazky, t.j. služieb, ktorých predmetom bolo vyprac. technickej štúdie (ďalej len "TŠ") pre diaľnice (ďalej len "D") alebo rýchlostné cesty (ďalej len "RC") alebo cesty I. triedy, poskyt. za predchádzajúcich 7 (sedem) rokov od vyhlásenia verejného obst. s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obst. alebo obstarávateľ podľa ZVO.

Uchádzač predloží doklady preukazujúce služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (ŠtRe alebo TŠ) pre D alebo RC alebo cesty I. triedy s dĺžkou trasy min. 15 km, pričom sa tým rozumie len jedna dĺžka D alebo RC alebo cesty I. triedy, min. 15 km riešená v ŠtRe alebo TŠ, teda nie ako súčet dĺžok D alebo RC alebo ciest I. triedy rôznych projektov.
Pre účely splnenia tejto podmienky požaduje verejný obst. od uchádzača predložiť jednu z uvedených alternatív:
a) min. 2 (dva) projekty rovnakého predmetu zákazky (ŠtRe), alebo
b) min. 1 (jeden) projekt rovnakého predmetu zákazky (ŠtRe) a zároveň min. 1 (jeden) projekt pod. predmetu zákazky (TŠ), alebo
c) min. 2 (dva) projekty pod. predmetu zákazky (TŠ).

V zozname poskyt. služieb uchádzač uvedie názov/obchodné meno zmluvného partnera, adresu jeho sídla/miesta podnikania, IČO, názov a opis poskyt. služieb s uvedením dĺžky v km D alebo RC alebo cesty 1. triedy, dátum dodania a aktuálne údaje (meno, tel. č., e-mail) na kontaktnú osobu zmluvného partnera (odberateľa), ktorému poskytol službu.

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na Euro použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB), resp. kurz Národnej banky Slovenska, ak ECB nestanovuje daný kurz, aktuálny v posledný deň v príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t.j. v ktorom sa poskytnutá služba realizovala. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a priloží prepočet na menu Euro, s uvedením hodnoty kurzu, na základe ktorého došlo k ním vykonanému prepočtu.

2. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
Údaje o vzdelaní a odb. praxi alebo o odb. kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk, ktoré uchádzač uvedie v Príl. č. 2 Zoznam členov prac. skupiny k časti A.1 súťažných podkladov.
V zozname uvedie menovité zloženie členov prac. skupiny:
a) hlavný inžinier projektu,
b) zodpovedný projektant (ďalej "ZP") pre cestnú časť,
c) ZP pre mostnú časť,
d) ZP pre dopravnú časť,
e) ZP pre životné prostredie.
Na každú uvedenú pozíciu požaduje verejný obst. samostatného odb.

3. Ak uchádzač preukazuje tech. spôsobilosť alebo odb. spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 3 ZVO, preukazuje túto skutočnosť písomnou zmluvou, uzavretou s osobou, ktorej tech. a odb. kapacitami mieni preukázať svoju tech. spôsobilosť alebo odb. spôsobilosť. Zo zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu a zároveň musí spĺňať všetky ostatné požiadavky uvedené v ustanovení § 34 ods. 3 ZVO.

4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa tech. spôsobilosti alebo odb. spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.

5. Hosp. subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ZVO (Príl. č. 3 k časti A.1 súťažných podkladov). Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel alfa: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV. JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. JED-u.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Tech. spôsobilosť alebo odb. spôsobilosť, bod 2.:
Uchádzač predloží k jednotlivým odborným členom pracovnej skupiny (ďalej len "PS") nasledovné dokumenty:

a) Hlavný inžinier projektu:
- odb. spôsobilosť autorizácie stupňa A2 Komplexné arch. a inž. služby a súvisiace technické poradenstvo vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva (§ 5 ods. 1a) so zameraním na dopravné stavby (ďalej len "A2 Komplexné arch. a inž. služby") v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení nesk. prepisov (ďalej len "zákon č. 138/1992 Zb.") alebo ekvivalent,
- prax v príslušnom odbore (projekčná činnosť v oblasti D, RC a ciest I. a II. triedy) min. 10 rokov.

b) ZP pre cestnú časť:
odbornú spôsobilosť autorizácie stupňa A2 Komplexné arch. a inž. služby v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. alebo ekvivalent,
- prax v príslušnom odbore (projekčná činnosť v oblasti D, RC a ciest I. a II. triedy) min. 7 rokov.
ZP cestnej časti môže zastupovať hlavného inžiniera projektu počas lehoty vypracovania tejto zákazky.

c) ZP pre mostnú časť:
- odbornú spôsobilosť autorizácie stupňa I2 - Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb (§ 5 ods. 1b (2)) so zameraním na mosty alebo stupňa A2 Komplexné arch. a inž. služby v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. alebo ekvivalent,
- prax v príslušnom odbore (projekčná činnosť v oblasti D, RC a ciest I. a II. triedy) min. 7 rokov.
Súčasne predloží vyplnený Referenčný list odborníka (Príloha č. 4 k časti A.1 súťažných podkladov) na realizované projekty, v rámci ktorých vykonával zodpovedného projektanta pre mostnú časť, min. 2 (dva) projekty mostných objektov pre cestnú dopravu v rámci vypracovania ŠtRe, TŠ, DÚR pre D alebo RC alebo cesty I. triedy, ktoré boli vypracované za uplynulých 7 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania.

d) Zodpovedný projektant pre dopravnú časť (vrátane dopravného modelu):
- doklad o najvyššom ukončenom stredoškolskom alebo vysokoškolskom vzdelaní dopravného smeru alebo stavebného smeru alebo technického smeru alebo
odbornú spôsobilosť autorizácie stupňa I2 Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb (§ 5 ods. 1b (2)) alebo stupňa A2 Komplexné architektonické a inžinierske služby v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. alebo ekvivalent,
- prax v príslušnom odbore (projekčná činnosť v oblasti diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. a II. triedy alebo činnosť spojená s vypracovávaním podkladov pre sčítanie dopravy a vypracovanie dopravného modelu) min. 7 rokov.

e) Zodpovedný projektant pre životné prostredie musí preukázať:
- odbornú spôsobilosť pre posudzovanie zložiek životného prostredia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, minimálne v odbore činnosti ochrana prírody a krajiny alebo biológia alebo environmentalistika alebo lesníctvo a v oblasti činnosti líniové stavby alebo ekvivalent,
- prax v príslušnom odbore (projekčná činnosť v oblasti životného prostredia pre stavby diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy alebo železníc) min. 7 rokov.

Člen PS, u ktorého sa v rámci podmienok účasti vyžaduje odborná spôsobilosť, predloží kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti opatrenú originálom odtlačku pečiatky a podpisom príslušnej odborne spôsobilej osoby (alebo predloží úradne osvedčenú kópiu) týkajúcu sa predmetnej časti dokumentácie spôsobom uvedeným v bode 12.1.2 časti A.1 súťažných podkladov.

Každý člen pracovnej skupiny preukáže odbornú prax predložením profesijného životopisu (Príloha č. 5 k časti A.1) podpísaného príslušným členom pracovnej skupiny a oprávnenou osobou uchádzača.
Verejný obstarávateľ prijme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad, resp. ekvivalentný doklad, vydaný príslušným orgánom iného štátu, v ktorom má uchádzač sídlo, ktorým uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení nesk. prepisov,
zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
1/ Prílohou č. 4 Zmluvy je osvedčená fotokópia poistnej zmluvy, ktorú zhotoviteľ ako poistený uzatvorí pre prípad
zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s vykonávaním všetkých jeho činností na predmete Zmluvy a v rozsahu
uvedenom v Zmluve (profesijná zodpovednosť) na poistnú sumu 52 000,00 EUR, pričom okrem zhotoviteľa (s výnimkou
člena skupiny dodávateľov v prípade, ak bude zhotoviteľom skupina dodávateľov) nesmie byť v poistnej zmluve
uvedený ako poistený žiaden iný subjekt. Bližšie informácie sú uvedené v Zmluve v článku 12 Ostatné ustanovenia.

2/ Zhotoviteľ sa zaväzuje do 14 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy predložiť objednávateľovi bankovú záruku vo výške 10% z ceny diela bez DPH na zabezpečenie všetkých pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú v prípade, ak zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa k dielu. Bližšie informácie sú uvedené v Zmluve v článku 9 Bankové záruky.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 06.12.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.11.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 06.12.2022 14:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Miestom on-line sprístupnenia ponúk je systém JOSEPHINE na webovej adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/32013/summary
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie podľa ZVO. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Postup vo verejnom obstarávaní: verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 písm. b) Zákona
"... vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk".
V súlade s § 55 ods. 1 Zákona verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie požiadaviek na predmet zákazky u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

2. Spôsob poskytnutia súťažných podkladov:
2.1 z profilu verejného obstarávateľa umiestneného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie:
https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127, alebo
2.2 elektronicky v editovateľnej podobe prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine, ktorej webová aplikácia je umiestnená na doméne https://josephine.proebiz.com/sk/tender/32013/summary.
Bližšie informácie o systéme Josephine sú uvedené v časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom webovej stránky
verejného obstarávateľa, resp. v systéme Josephine (https://josephine.proebiz.com), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo "Zaujíma ma to" (v pravej hornej časti obrazovky). Záujemcovia/uchádzači, ktorí odporúčanie nebudú akceptovať sa vystavujú riziku, že im obsah informácií k predmetnej zákazke nebude doručený.

4. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 28 000,00 EUR (slovom:
dvadsaťosemtisíc eur). Podmienky zloženia, vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky ponuky sú bližšie špecifikované v bode 15. Zábezpeka časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

5. Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie Zmluvy uvedenú v bode 29. Uzavretie Zmluvy časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

6. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia
zmluvy predmetné verejné obstarávanie je: d) žiadne z uvedených.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
02.11.2022