Vypracovanie analýz a metodických postupov na základe 2019 IPCC Refinements metodických príručiek

  Zadávateľ:
Slovenský hydrometeorologický ústav
  Predpokladaná hodnota:
442.400,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
09.12.2022 14:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
02.11.2022
  Dátum zverejnenia:
08.11.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenský hydrometeorologický ústav
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00156884
Jeséniova 17, 83315 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Bernadeta Mudráková
Telefón: +421 259415434
Email: bernadeta.mudrakova@shmu.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/266
Hlavná adresa(URL): www.shmu.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Životné prostredie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Vypracovanie analýz a metodických postupov na základe 2019 IPCC Refinements metodických príručiek
Referenčné číslo: 706-3588/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
90713000-8
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je vypracovanie analýz a metodických postupov na základe 2019 IPCC Refinements metodických príručiek:
-Analýza 2019 IPCC Refinements metodických príručiek z pohľadu relevantných zmien korešpondujúcich s národnými špecifikami v kategórii lesov, ornej pôdy, mokradí, energetiky (okrem dopravy), priemyselných procesov a odpadov;
-Príprava nových metodických postupov vychádzajúcich z analýzy 2019 IPCC Refinements metodických príručiek v kategórii lesov, ornej pôdy, mokradí, energetiky (okrem dopravy), priemyselných procesov a odpadov;
-Príprava emisných inventúr skleníkových plynov v kategórii lesov, ornej pôdy, mokradí, energetiky (okrem dopravy), priemyselných procesov a odpadov na základe nových metodických postupov daných v 2019 IPCC Refinements metodických príručkách;
-Porovnanie emisných inventúr v rámci sledovaných emisií skleníkových plynov vypracovaných podľa 2006 IPCC Guidelines a podľa 2019 IPCC Refinements metodických príručiek v kategórii lesov, ornej pôdy, mokradí, energetiky (okrem dopravy), priemyselných procesov a odpadov;
-Harmonizácia nových metodických postupov vypracovaných na základe 2019 IPCC Refinements metodických príručiek s emisnou inventúrou znečisťujúcich látok v kategórii lesov, ornej pôdy, mokradí, energetiky (okrem dopravy), priemyselných procesov a odpadov;
-Príprava aktualizovaných projekcií emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok v kategórii lesov, ornej pôdy, mokradí, energetiky (okrem dopravy), priemyselných procesov a odpadov na základe prepočítaných časových radov do roku 2050;
Na vypracovanie emisných inventúr a projekcií emisií je potrebné použiť Softvér pre emisné inventúry poskytnutý verejným obstarávateľom Odborom emisie a biopalivá.
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je v Kapitole (B) Opis predmetu zákazky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
442 400,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Časť 1 Príprava a implementácia novej metodiky v sektore lesy
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
90713000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
SHMÚ, Jeséniova 17, Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky sú aktivity v oblasti prípravy metodík a skvalitnenia emisných inventúr a projekcií emisií, ktoré sú zamerané na činnosti v sektore lesy. Bližšia špecifikácia je uvedená v Kapitole (B) Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
125 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: NFP310010CLD8 - Príprava metodík a skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií (číslo žiadosti o NFP)
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Komunikácia, predkladanie ponúk a ostatných dokumentov sa v súlade s § 20 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") v rámci tejto zákazky uskutoční prostredníctvom elektronickej platformy verejného obstarávania IS EVO (ver. 18.0) vedenej na stránke: https://eplatforma.vlada.gov.sk/ alebo www.uvo.gov.sk. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie IS EVO sú zadefinované v príručkách zverejnených na portáli: https://eplatforma.vlada.gov.sk alebo na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie: Príručky pre používateľov modernizovaného systému IS EVO je možné nájsť tu v časti záujemca/uchádzač: Dokumentácia - Elektronická platforma (gov.sk) a https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html.

Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku zákazky vo výške: 1000,-€ ďalšie podmienky a spôsoby zábezpeky sú uvedené v Súťažných podkladoch.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Časť 2 Príprava a implementácia novej metodiky v sektore orná pôda, lúky a pasienky a mokrade
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
90713000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
SHMÚ, Jeséniova 17, Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky sú aktivity v oblasti prípravy metodík a skvalitnenia emisných inventúr a projekcií emisií, ktoré sú zamerané na činnosti v sektore orná pôda, lúky a pasienky a mokrade. Bližšia špecifikácia je uvedená v Kapitole (B) Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
192 400,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: NFP310010CLD8 - Príprava metodík a skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií (číslo žiadosti o NFP)
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Komunikácia, predkladanie ponúk a ostatných dokumentov sa v súlade s § 20 zákona o verejnom obstarávaní v rámci tejto zákazky uskutoční prostredníctvom elektronickej platformy verejného obstarávania IS EVO (ver. 18.0) vedenej na stránke: https://eplatforma.vlada.gov.sk/ alebo www.uvo.gov.sk. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie IS EVO sú zadefinované v príručkách zverejnených na portáli: https://eplatforma.vlada.gov.sk alebo na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie: Príručky pre používateľov modernizovaného systému IS EVO je možné nájsť tu v časti záujemca/uchádzač: Dokumentácia - Elektronická platforma (gov.sk) a https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html.

Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku zákazky vo výške: 1000,-€ ďalšie podmienky a spôsoby zábezpeky sú uvedené v Súťažných podkladoch.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Časť 3 Príprava a implementácia novej metodiky v sektoroch energetika, priemysel a odpady.
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
90713000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
SHMÚ, Jeséniova 17, Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky sú aktivity v oblasti prípravy metodík a skvalitnenia emisných inventúr a projekcií emisií, ktoré sú zamerané na činnosti v sektoroch energetika, priemysel a odpady. Bližšia špecifikácia je uvedená v Kapitole (B) Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
125 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: NFP310010CLD8 - Príprava metodík a skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií (číslo žiadosti o NFP)
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Komunikácia, predkladanie ponúk a ostatných dokumentov sa v súlade s § 20 zákona o verejnom obstarávaní v rámci tejto zákazky uskutoční prostredníctvom elektronickej platformy verejného obstarávania IS EVO (ver. 18.0) vedenej na stránke: https://eplatforma.vlada.gov.sk/ alebo www.uvo.gov.sk. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie IS EVO sú zadefinované v príručkách zverejnených na portáli: https://eplatforma.vlada.gov.sk alebo na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie: Príručky pre používateľov modernizovaného systému IS EVO je možné nájsť tu v časti záujemca/uchádzač: Dokumentácia - Elektronická platforma (gov.sk) a https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html.

Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku zákazky vo výške: 1000,-€ ďalšie podmienky a spôsoby zábezpeky sú uvedené v Súťažných podkladoch.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, dokladmi podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní. Bližšie špecifikované v Súťažných podkladoch Kapitola (E).
Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti JED podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácii o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie. Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Upozornenie:
V prípade, ak uchádzač nepreukazuje splnenie podmienok účasti spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, ale predkladá doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní , upozorňuje verejný obstarávateľ, že uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2. písm. a), b), c), d) a písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko je verejný obstarávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. V tomto prípade predloží len doklad podľa písm. f) § 32 ods.2 čestné prehlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Uvedená podmienka podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní sa netýka registra trestov pre právnické osoby a registra trestov pre fyzické osoby s obvyklým pobytom mimo územia SR, nakoľko tieto doklady nie je verejný obstarávateľ oprávnený získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Podmienka možnosti získania dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. b), c), d), e) zákona o verejnom obstarávaní z informačných systémov verejnej správy sa netýka subjektov so sídlom alebo miestom podnikania mimo Slovenskej republiky
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v zmysle §34 ods.1 písm g) a to predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov pre každú časť zákazky nasledovne:
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre Časť 1:
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :
Splnenie určenej podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona uchádzač preukáže predložením nasledovných dokladov za 2 odborné fyzické osoby, ktoré budú realizovať predmet zákazky:

a) Minimálne 5 rokov praxe ku dňu na predkladanie ponúk ako odborník v oblasti emisných bilancií v sektore lesov a zmien vo využívaní krajiny. Predmetné uchádzač preukáže predložením profesijného životopisu.
Profesijný životopis musí obsahovať:
titul, meno a priezvisko,
údaje o priebehu vzdelania, absolvované školenia,
história zamestnania: pracovná pozícia/odborné skúsenosti, miesto, rok plnenia/zamestnania,
zamestnávateľ/objednávateľ,
praktické skúsenosti/odborná prax: prehľad odborných skúseností, vyplývajúcich z
uzatvorených zmluvných vzťahov resp. projektov, týkajúcich sa zákazky Časť 1
meno, priezvisko a číslo telefónu aspoň jednej kontaktnej osoby odberateľa, kde si bude môcť verejný obstarávateľ overiť informácie,
dátum a podpis odborníka

Pre Časť 2:
Minimálna požadovaná úroveň štandardov k bodu 3.1 tejto časti týchto časti Súťažných podkladov:
Splnenie určenej podmienky účasti podľa§ 34 ods. 1 písm. g) zákona uchádzač preukáže predložením nasledovných dokladov za 2 odborné fyzické osoby, ktoré budú realizovať predmet zákazky:

a) Minimálne 5 rokov praxe ku dňu na predkladanie ponúk ako odborník v oblasti bilancií emisií z ornej pôdy a pasienkov. Predmetné uchádzač preukáže predložením profesijného životopisu.
Profesijný životopis musí obsahovať:
titul, meno a priezvisko,
údaje o priebehu vzdelania, absolvované školenia,
história zamestnania: pracovná pozícia/odborné skúsenosti, miesto, rok plnenia/zamestnania,
zamestnávateľ/objednávateľ,
praktické skúsenosti/odborná prax: prehľad odborných skúseností, vyplývajúcich z
uzatvorených zmluvných vzťahov resp. projektov, týkajúcich sa zákazky Časť 2
meno, priezvisko a číslo telefónu aspoň jednej kontaktnej osoby odberateľa, kde si bude môcť verejný obstarávateľ overiť informácie,
dátum a podpis odborníka


Pre Časť 3:
Minimálna požadovaná úroveň štandardov k bodu 3.1 tejto časti týchto časti Súťažných podkladov:
Splnenie určenej podmienky účasti podľa§ 34 ods. 1 písm. g) zákona uchádzač preukáže predložením nasledovných dokladov za 3 odborné fyzické osoby, ktoré budú realizovať predmet zákazky:

a) Minimálne 5 rokov praxe ku dňu na predkladanie ponúk ako odborník v bilanciách emisií zo sektorov energetika, priemyselné procesy a odpady. Predmetné uchádzač preukáže predložením profesijného životopisu.
Profesijný životopis musí obsahovať:
titul, meno a priezvisko,
údaje o priebehu vzdelania, absolvované školenia,
história zamestnania: pracovná pozícia/odborné skúsenosti, miesto, rok plnenia/zamestnania,
zamestnávateľ/objednávateľ,
praktické skúsenosti/odborná prax: prehľad odborných skúseností, vyplývajúcich z
uzatvorených zmluvných vzťahov resp. projektov, týkajúcich sa zákazky Časť 3
meno, priezvisko a číslo telefónu aspoň jednej kontaktnej osoby odberateľa, kde si bude môcť verejný obstarávateľ overiť informácie,
dátum a podpis odborníka


Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti JED podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač môže na preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, v súlade s ustanovením § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 37 zákona o verejnom obstarávaní za všetkých členov skupiny spoločne.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. V prípade zmeny subdodávateľa počas plnenia zmluvy je úspešný uchádzač povinný postupovať v súlade s ustanoveniami zmluvy, ktorá tvorí súčasť týchto súťažných podkladov v nadväznosti na ustanovenia § 41 ods. 4 zákona.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 09.12.2022 14:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 09.12.2022 14:05
Miesto: V IS EVO, online otváranie funkcionalitou IS EVO. Bližšie uvedené v Súťažných podkladoch.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 09.12.2022 o 14:05 hod. prostredníctvom IS EVO. Možnosť účasti na otváraní ponúk uchádzačmi je zabezpečená elektronicky prostredníctvom IS EVO, sprístupnením ponúk časť Návrh na plnenie kritérií všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk. Otváranie ponúk bude uskutočnené podľa § 52 ods. 1 až 3 zákona.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Súťažné podklady sú neobmedzene k dispozícii na www.uvo.gov.sk v profile verejného obstarávateľa pod zákazkou Vypracovanie analýz a metodických postupov na základe 2019 IPCC Refinements metodických príručiek: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/451496

Nejde o zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s hospodárskym subjektom, na ktorého sa uplatňujú reštriktívne opatrenia (sankcie) Organizácie Spojených národov alebo Európskej únie, napr. Nariadenie Rady 833/2014 článok 5k.

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť Zmluvu s uchádzačom, ktorý podľa § 11 zákona VO má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (RPVS) a nie je doňho zapísaný alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS, nie sú zapísaní v RPVS alebo je uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v RPVS je osobou taxatívne vymenovanou v §11 ods.1 písm c) zákona o verejnom obstarávaní alebo je uchádzačom, ktorého subdodávateľ a subdodávateľ podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS majú v RPVS zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa §11 ods. 1 písm c). zákona o verejnom obstarávaní.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Voči konaniu verejného obstarávateľa je možné uplatniť revízne postupy v súlade s ustanovením § 164 a § 170 zákona o verejnom obstarávaní.
Okruh dôvodov pre uplatnenie revíznych postupov ustanovuje v § 164 a § 170 zákona o verejnom obstarávaní.

V §164 ods.5 zákona o verejnom obstarávaní je uvedené : Ak v §164 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní nie je ustanovené inak, žiadosť o nápravu proti podmienkam uvedeným:
-v oznámení podľa odseku 1 písm. a) musí byť doručená do desiatich dní odo dňa uverejnenia oznámenia podľa odseku 1 písm. a) v európskom vestníku,

- v dokumentoch podľa odseku 1 písm. b) v postupe zadávania nadlimitnej zákazky, nadlimitnej koncesie alebo v súťaži návrhov musí byť doručená najneskôr štyri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo návrhov za predpokladu, že tieto dokumenty neboli poskytnuté neskôr než 15 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo návrhov; ak boli poskytnuté neskôr, musí byť žiadosť o nápravu proti podmienkam v nich uvedeným doručená najneskôr do desiatich dní odo dňa poskytnutia týchto dokumentov,.

Ďalšie podrobnosti sú špecifikované v §§ 164 - 170 zákona o verejnom obstarávaní.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
02.11.2022