Stavebné úpravy nájomných bytov a bytového domu Okružná 293, Dubnica nad Váhom

  Zadávateľ:
Mesto Dubnica nad Váhom
  Predpokladaná hodnota:
1.134.250,50 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.11.2022 09:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
07.11.2022
  Dátum zverejnenia:
08.11.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Dubnica nad Váhom
IČO: 00317209
Bratislavská 434/9, 01841 Dubnica nad Váhom
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Eva Granátová
Telefón: +421 424455745
Email: eva.granatova@dubnica.eu
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.dubnica.eu
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Stavebné úpravy nájomných bytov a bytového domu Okružná 293, Dubnica nad Váhom
Referenčné číslo: VO/PZ/1/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
45211000-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je realizácia akcie: Stavebné úpravy nájomných bytov a bytového domu Okružná 293, Dubnica nad Váhom, pričom cieľom stavebných úprav je realizácia 36 bytových jednotiek bežného štandardu, ktorá pozostáva z vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vrátane položkového rozpočtu a výkazu výmer a uskutočnenie stavebných prác vrátane nevyhnutnej inžinierskej činnosti súvisiacej s vydaním stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia k dielu. Súčasťou realizácie diela musí byť i návrh a realizácia potrebnej technickej vybavenosti prislúchajúcej k bytovému domu. Zákazka bude financovaná zo štátneho rozpočtu prostredníctvom poskytnutia prostriedkov podľa zákona č. 443/2010 Z.z. a zákona č. 150/2013 Z.z. o ŠFRB a prostredníctvom rozpočtu verejného obstarávateľa. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 134 250,50 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71000000-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Dubnica nad Váhom.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je realizácia akcie: Stavebné úpravy nájomných bytov a bytového domu Okružná 293, Dubnica nad Váhom, pričom cieľom stavebných úprav je realizácia 36 bytových jednotiek bežného štandardu, ktorá pozostáva z vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vrátane položkového rozpočtu a výkazu výmer a uskutočnenie stavebných prác vrátane nevyhnutnej inžinierskej činnosti súvisiacej s vydaním stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia k dielu. Súčasťou realizácie diela musí byť i návrh a realizácia potrebnej technickej vybavenosti prislúchajúcej k bytovému domu. Zákazka bude financovaná zo štátneho rozpočtu prostredníctvom poskytnutia prostriedkov podľa zákona č. 443/2010 Z.z. a zákona č. 150/2013 Z.z. o ŠFRB a prostredníctvom rozpočtu verejného obstarávateľa. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 134 250,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 20
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. V zmysle § 112 ods. 5 písm. a) a § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") sa verejného obstarávania môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
2. V zmysle § 112 ods. 5 písm. a) a § 32 ods. 1 písm. f) zákona verejný obstarávateľ na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vyžaduje predložiť Čestné vyhlásenie, ktorým uchádzač preukáže, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
3. Uchádzač nie je povinný predkladať doklad podľa odseku 1. z dôvodu, že verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. V zmysle § 33 ods. 1 písm. d) zákona - Prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1. Verejný obstarávateľ určil minimálny štandard (úroveň) na preukázanie splnenia tejto podmienky skutočnosť, aby dosiahnutý obrat v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka spolu za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, bol minimálne 2 000 000,- Euro bez DPH. Uchádzač predloží ako doklad na preukázanie tejto podmienky účasti čestné vyhlásenie o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Ak bude v čestnom vyhlásení uvedený objem v inej mene ako Euro použije sa na prepočet z inej meny na Euro kurz inej meny k mene Euro, ktorý bol v danom období zverejnený ECB ako posledný v príslušnom hospodárskom roku.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. V zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zákona - zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. V zmysle § 34 ods. 1 písm. g) zákona údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
3. V zmysle § 34 ods. 1 písm. d) zákona v nadväznosti na § 35 zákona opis opatrení použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1. Verejný obstarávateľ určil minimálny štandard (úroveň) na preukázanie splnenia tejto podmienky skutočnosť, aby zmluvná cena (hodnota referencie) bola min. 800 000,- € bez DPH (t. z. minimálny objem je 800 000,- € bez DPH na jednu stavbu - referenciu). Uchádzač musí (ako minimálnu úroveň) na splnenie tejto podmienky ako doklad predložiť minimálne jednu takúto referenciu, pričom táto referencia musí byť o uskutočnených stavebných prácach rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Ak bude v referencii uvedený objem v inej mene ako Euro použije sa na prepočet z inej meny na Euro kurz inej meny k mene Euro, ktorý bol v danom období zverejnený ECB ako posledný v príslušnom kalendárnom roku.

K bodu 2. Uchádzač predloží ako doklad na preukázanie splnenia tejto podmienky:
A. Doklady o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a to predložením osvedčenia vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov, resp. Slovenskou komorou architektov (SKSI, SKA) pre výkon nasledovných činností:
- Autorizovaný inžinier - pozemné stavby musí mať autorizačné osvedčenie s označením *A1* - Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo alebo Autorizovaný stavebný inžinier - pozemné stavby musí mať autorizačné osvedčenie s označením *I1* - Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb,
- Špecialista požiarnej ochrany musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.
- Autorizovaný inžinier pre statiku stavieb musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti autorizáciu stupňa *I3*- Inžinier pre statiku stavieb alebo *3-2* Statika stavieb pozemné stavby.
- Autorizovaný stavebný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti autorizáciu stupňa *I4* Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb alebo A*5- 1,2,4 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - zdravotechnické zariadenie a inštalácie, vykurovacie a klimatizačné zariadenia, tepelné zariadenia.
- Certifikát vydaný na základe STN EN ISO/IEC 17024 certifikačným orgánom na certifikáciu osôb EZ P E2 A , elektrotechnik špecialista na projektovanie alebo konštruovanie vyhradených technických zariadení elektrických, technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodu, objekty bez nebezpečenstva výbuchu.
- Autorizovaný stavebný inžinier pre inžinierske stavby musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti autorizáciu stupňa *TZ*2-3 v kategórii inžinierske stavby v rozsahu líniové vedenie a rozvody.

B. Doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho na vybrané činnosti podľa § 45 ods. 1 písm. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (stavbyvedúci pre: kategória pozemné stavby, podkategória: pozemné stavby) v spojení so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad, preukazujúci predmetné skutočnosti, vydávaný v inom štáte. Uchádzač predloží fotokópiu dokladu - osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúceho alebo ekvivalentného dokladu, preukazujúceho predmetné skutočnosti, vydávaného v inom štáte.

K bodu 3. Uchádzač predloží ako doklad na preukázanie splnenia tejto podmienky Certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001 pre uskutočňovanie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.11.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.11.2022 10:00
Miesto: Otváraním elektronických ponúk sa rozumie ich on-line sprístupnenie v Informačnom systéme pre elektronické verejné obstarávanie IS EVO komisiou na vyhodnotenie ponúk verejného obstarávateľa všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejné obstarávanie vrátane komunikácie bude realizované prostredníctvom Informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie IS EVO.
2.Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo výške 20 000,00,- €.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
07.11.2022