Nákup univerzálneho kolesového traktora s prídavnými zariadeniami a lesníckeho mulčovača

  Zadávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
  Predpokladaná hodnota:
154.514,50 €
  Možnosť prihlásenia do:
06.12.2022 09:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
31.10.2022
  Dátum zverejnenia:
07.11.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36022047
Martinská 49, 82105 Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Dana Kacerová
Telefón: +421 556008120
Email: dana.kacerova@svp.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3510
Hlavná adresa(URL): http://svp.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Životné prostredie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nákup univerzálneho kolesového traktora s prídavnými zariadeniami a lesníckeho mulčovača
Referenčné číslo: CS SVP OZ KE 3334/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
16700000-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom dodania je 1 ks univerzálneho kolesového traktora a prídavných zariadení (čelný nakladač, nesený mulčovač s ramenom, lesnícky navijak, drvič dreva) a 1 ks lesníckeho mulčovača na kráčajúce rýpadlo Menzi Muck M 320 s opornou nohou. Technické požiadavky sú uvedené v prílohe číslo 1-1 a 1-2 súťažných podkladov - Opis predmetu Zákazky a podmienky dodania v prílohe číslo 2-1 a 2-2 súťažných podkladov návrh Kúpnej zmluvy.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
154 514,50 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Kolesový traktor a prídavné zariadenia
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
16600000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK04
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Trebišov
II.2.4) Opis obstarávania:
1 ks univerzálneho kolesového traktora a prídavných zariadení (čelný nakladač, nesený mulčovač s ramenom, lesnícky navijak, drvič dreva) bude slúžiť pre verejného obstarávateľa pri údržbe brehových porastov vodných tokov v súvislosti s prácami realizovanými v rámci OP. Technické požiadavky sú uvedené v prílohe číslo 1-1 súťažných podkladov - Opis predmetu Zákazky a podmienky dodania v prílohe číslo 2-1 súťažných podkladov návrh Kúpnej zmluvy.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
131 903,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Program LIFE Integrated Projects 2019 a Program pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE pre programové obdobie 2014-2020
Časť: 2
II.2.1) Názov
1 ks lesníckeho mulčovača na kráčajúce rýpadlo Menzi Muck M 320 s opornou nohou
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
16600000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK04
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Trebišov
II.2.4) Opis obstarávania:
1 ks lesníckeho mulčovača na kráčajúce rýpadlo Menzi Muck M 320 s opornou nohou bude slúžiť pre verejného obstarávateľa pri údržbe brehových porastov vodných tokov v súvislosti s prácami realizovanými v rámci OP. Technické požiadavky sú uvedené v prílohe číslo 1-2 súťažných podkladov - Opis predmetu Zákazky a podmienky dodania v prílohe číslo 2-2 súťažných podkladov návrh Kúpnej zmluvy.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
22 611,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Program LIFE Integrated Projects 2019 a Program pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE pre programové obdobie 2014-2020
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o VO). Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzač preukáže dokladmi podľa Zákona o VO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: nevyžaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: nevyžaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: nevyžaduje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
1) Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v slovenskom jazyku
písomne postupom v súlade so Zákonom o VO. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú
komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom elektronického systému IS EVO ver 18.0, ktorý je dostupný na
internetovej adrese https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html za podmienok uvedených v súťažných
podkladoch.
2) Uchádzač je povinný originálne doklady alebo ich úradne overené kópie (vrátane úradných prekladov) naskenovať do formátu .pdf.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 06.12.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 06.12.2022 09:30
Miesto: Ďumbierska 14, 041 59 Košice mestská časť Sever
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač môže byť na otváraní ponúk zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a originálom alebo úradne overeným poverením (splnomocnením) na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1) Verejný obstarávateľ je povinný uhradiť faktúru do 30 dní odo dňa jej doručenia.
2) Verejný obstarávateľ upozorňuje na uplatnenie zmluvných pokút v návrhu zmluvy, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov.
3) Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuku z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení kritéria na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí.
4) Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí a ktorého ponuka spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
5) Verejný obstarávateľ upozorňuje, že s ohľadom na zákon číslo 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v platnom znení nemá prístup do verejných registrov, z ktorých by si v procese vyhodnocovania splnenia podmienok účasti mohol zabezpečiť prístup k dokladom preukazujúcim splnenie podmienok účasti uchádzača v zmysle Zákona o VO.
6) Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačovi vyplniť len oddiel časti IV formuláru Jednotného európskeho
dokumentu(GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI) bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV formuláru JED.
7) Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy predložil doklady uvedené v súťažných podkladoch.
8) Otváranie ponúk vykoná komisia menovaná verejným obstarávateľom verejne- sprístupnením ponúk doručených v lehote na predkladanie ponúk. Umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie aj ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality IS EVO (on - line sprístupnie ponúk).
9) Verejný obstarávateľ neuzatvorí zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ak nastane niektorá zo situácii uvedených v § 11 Zákona o VO.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
31.10.2022