Mäsové výrobky pre CSS Ametyst na rok 2023

  Zadávateľ:
Centrum sociálnych služieb AMETYST
  Predpokladaná hodnota:
15.610,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.11.2022 08:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
28.10.2022
  Dátum zverejnenia:
03.11.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Centrum sociálnych služieb AMETYST
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00696374
Tovarné 117, 09401 Tovarné
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Iveta Beslerová
Telefón: +421 905642149
Fax: +421 574495225
Email: ivetabeslerova@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1691
Hlavná adresa(URL): https://www.cssametyst.eu
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
podľa § 7 ods.1 písm. d)
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Sociálna starostlivosť
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Mäsové výrobky pre CSS Ametyst na rok 2023
Referenčné číslo: NDL/2022/AMETYST/2
II.1.2) Hlavný kód CPV
15100000-9
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je nákup rôznych druhov mäsových výrobkov (salámy, šunky, klobásy, údené výrobky, slanina, oškvarky, jaternice, slanina, nátierky ), dodanie tovaru do miesta dodania a vyloženie tovaru v mieste dodania v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v nižšie uvedenej tabuľke pri jednotlivých položkách. Množstvá sú určené podľa súčasného počtu stravníkov a nie sú pre obstarávateľa záväzné, nakoľko sa ich počet počas zmluvného vzťahu môže zmeniť.
Verejný obstarávateľ konkrétne množstvá tovaru v závislosti od počtu stravníkov bližšie špecifikuje v jednotlivých objednávkach.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
15 610,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15130000-8
15131210-0
15871274-5
15131130-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Centrum sociálnych služieb AMETYST, Tovarné 117, 09401 Tovarné
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup rôznych druhov mäsových výrobkov (salámy, šunky, klobásy, údené výrobky, slanina, oškvarky, jaternice, slanina, nátierky ), dodanie tovaru do miesta dodania a vyloženie tovaru v mieste dodania v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v nižšie uvedenej tabuľke pri jednotlivých položkách. Množstvá sú určené podľa súčasného počtu stravníkov a nie sú pre obstarávateľa záväzné, nakoľko sa ich počet počas zmluvného vzťahu môže zmeniť.
Verejný obstarávateľ konkrétne množstvá tovaru v závislosti od počtu stravníkov bližšie špecifikuje v jednotlivých objednávkach.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
15 610,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.01.2023
Dátum ukončenia: 31.12.2023
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní"). Ich splnenie môže uchádzač preukázať jedným z nasledovných spôsobov:
1.1 predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR môže splnenie týchto podmienok preukázať podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní

1.2 v súlade s § 152 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov

1.3 v súlade s § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED)

V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom
Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní informuje uchádzačov, že z dôvodu že nemá oprávnenia použitia údajov z informačných systémov verejné správy uchádzači doklady je potrebné predložiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Verejný obstarávateľ požaduje dovoz trikrát týždenne, spravidla Po+Str+Pi v čase od 7,00 hod. do 15,00 hod
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 29.11.2022 08:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 29.11.2022 10:00
Miesto: Otváranie ponúk je verejné a bude prebiehať výlučne elektronickou formou, prostredníctvom funkcionality systému ERANET
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia/ otvárania ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Podrobne uvedené v SP.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.V zmysle § 66 ods.7 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk.
2.Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému ERANET; Podrobnejšie informácie ohľadom komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
3.Pravidlá pre doručovanie: Za moment doručenia elektronickej informácie sa považuje moment jej odoslania v systéme ERANET, t.j. moment uloženia elektronickej zásielky v elektronickej schránke jej adresáta v systéme ERANET.
4.Ponuka bude vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému ERANET umiestnenom na webovej adresehttps://psk.eranet.sk/#/tenders
5.Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po bezplatnom registrovaní a prihlásení do systému ERANET na webovej adrese https://psk.eranet.sk/
6.Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v profile verejného obstarávateľa umiestnenom na webovej adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1691 , čím verejný obstarávateľ umožní neobmedzený a priamy prístup k podkladom.
7.Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je slovenský jazyk.
8.Zábezpeka viazanosti ponúk sa nevyžaduje
9. Elektronická aukcia sa nepoužije
10.V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej
sprievodnej dokumentácie alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom môže ktorýkoľvek zo
záujemcov požiadať dostatočne vopred o ich vysvetlenie priamo prostredníctvom ERANET
11.Všetky ďalšie relevantné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
12. Verejný obstarávateľ uvádza, že bude uplatňovať opatrenia upravené v § 10 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní a súvisiacich ustanoveniach zákona voči hospodárskym subjektom z tretích štátov, na základe ustanovení nariadenia vlády, ak to bude aplikovateľné.
13. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač najneskôr v čase uzavretia rámcovej dohody predložil údaje, doklady a dokumenty podľa bodu 28.4 SP.
14.Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
28.10.2022