Dodávka zemného plynu 2023

  Zadávateľ:
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
  Predpokladaná hodnota:
1.329.181,80 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.11.2022 10:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
28.10.2022
  Dátum zverejnenia:
03.11.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00397687
Vazovova 5, 81243 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Michal Frank
Telefón: +421 917669364
Email: michal.frank@stuba.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1030
Hlavná adresa(URL): http://www.stuba.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Dodávka zemného plynu 2023
Referenčné číslo: 9221/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
09123000-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Jedná sa o odplatné dodanie zemného plynu pre všetky odberné miesta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade s platnou legislatívou, v množstve a v čase trvania zmluvy (36 mesiacov) do 37 maloodberných miest odberateľa vrátane zabezpečenia nákupu komodity, skladovania, distribúcie, prepravy, štruktúrovania a prevzatia zodpovednosti za odchýlku.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 329 181,80 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a všetky jej odberné miesta. Bližšie informácie v súťažných podkladoch.
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodávka zemného plynu pre Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave a jej odberné miesta (OM).
Predpokladaná celková spotreba zemného plynu na 36 mesiacov - zmluvné množstvo (ZM) je 8 005,509 MWh. Bližšie informácie o OM a množstve plynu je možné nájsť v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 329 181,80 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj zákon).
Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4, resp. ods. 5 alebo § 152 zákona.
Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona, pričom verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom. Nezapísané skutočnosti sa preukazujú v zmysle § 32 ods. 2, resp. ods. 4 až 5 zákona.
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Vzhľadom k skutočnosti, že verejný obstarávateľ nemá prístup do informačných systémov verejnej správy, uchádzač je
povinný predložiť všetky doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Verejný obstarávateľ bude pri uzatvorení zmluvy postupovať podľa § 56 a § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 28.11.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 28.11.2022 10:05
Miesto: Verejný obstarávateľ zrealizuje otváranie ponúk prostredníctvom funkcionality systému EVO (on-line sprístupnenie ponúk), t. j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie v lehote na predkladanie ponúk prostredníctvom systému EVO.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk komisiou a sprístupnenie elektronických ponúk v systéme EVO sa uskutoční podľa § 52 zákona o verejnom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.

2. Verejné obstarávanie sa bude realizovať podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona o VO ako tzv. super reverzný postup, kedy vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

3. Súťaž sa realizuje ako elektronická prostredníctvom elektronických prostriedkov informačného systému (IS EVO). Hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť v tomto verejnom obstarávaní, musí byť v IS EVO zaregistrovaný. Na účasť v súťaži sa odporúča postupovať podľa pokynov, príručiek a videonávodov k IS EVO zverejnených na web stránke ÚVO, v časti Viac o IS EVO (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html).
Súťažné podklady sa nezasielajú, sú k dispozícii spolu s ostatnými dokumentmi v priestore zákazky cez systém EVO na Profile verejného obstarávateľa: (http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/449890).
Celá komunikácia, výmena informácií, predkladanie ponúk a akékoľvek vysvetľovanie sa uskutočňuje v súlade s ust. § 20 zákona o VO prostredníctvom elektronického prostriedku IS EVO.
Za komunikáciu prostredníctvom elektronického prostriedku podľa § 20 zákona o VO sa nepovažuje e-mailová komunikácia.

4. Verejný obstarávateľ nastavil v súvislosti s on-line sprístupnením ponúk štruktúrované kritéria, uchádzač ich musí v systéme EVO pri predkladaní ponuky vyplniť.

5. Komunikácia na účely vysvetľovania sa realizuje výlučne v slovenskom, prípadne českom jazyku.
Doplnenie k bodu IV.2.4) Oznámenia: Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom (v slovenskom) jazyku a môžu sa predkladať aj v českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v inom ako štátnom jazyku alebo českom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

6. Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o VO Jednotným európskym dokumentom (JED). Hospodársky subjekt môže v časti IV. JED uviesť tzv. globálny údaj pre všetky podmienky účasti, bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV (Podmienky účasti oddiel A až D). Postačuje, keď hospodársky subjekt uvedie či "Spĺňa všetky požadované podmienky účasti: Áno alebo Nie".

7. Ak vo vyhlásení verejného obstarávania alebo v ostatnej súťažnej dokumentácii existuje odkaz na národnú legislatívu, má sa za to, že vždy platí aj ekvivalentný právny predpis podľa európskeho práva, ak to nie je jednoznačne vylúčené.

8. Skutočnosti týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o VO.

9. Obstarávanie nie je zelené, nie je obstarávaním inovácií, nie je zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
28.10.2022