Akumulácia tepelnej energie v závode Košice

  Zadávateľ:
MH Teplárenský holding, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
8.629.940,73 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.11.2022 15:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
28.10.2022
  Dátum zverejnenia:
03.11.2022

ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
MH Teplárenský holding, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36211541
Turbínová 3, 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Marta Lumtzer
Telefón: +421 556192135
Email: marta.lumtzer@mhth.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2622
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.mhth.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Výroba, preprava a distribúcia plynu a tepla

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Akumulácia tepelnej energie v závode Košice
Referenčné číslo: VS 48
II.1.2) Hlavný kód CPV
45247270-3
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je realizácia diela: Akumulácia tepelnej energie. Pod uskutočnením stavby sa rozumejú všetky práce a dodávky, potrebné na korektnú, spoľahlivú a bezpečnú prevádzku novo inštalovaných zariadení, v rozsahu:
Projektové a inžinierske činnosti,
Dodávka a montáž technológie vrátane všetkých pripojení, demontáž častí zariadení súvisiacich s rekonštrukciou,
stavebné a búracie práce,
Odskúšanie a uvedenie do prevádzky.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch k tejto zákazke.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
8 629 940,73 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45223000-6
45255400-3
45232220-0
45317300-5
45223100-7
45111300-1
71323000-8
71000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Areál závodu Košice, Teplárenská 3, 042 92 Košice, Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je vykonanie diela Akumulácia tepelnej energie. Základné vstupné údaje pre stavbu sú nasledovné:
a) Užitočný objem akumulačnej nádrže (užitočný objem uvažovaný pri teplote vody 60 °C): 2 000 m3
b) Menovitý rozsah prietoku vody akumuláciou: 400 t/h (max.440 t/h)
c) Teplota vody primár prívod nabíjanie zima: 95 °C až max. 100 °C
d) Teplota vody primár spiatočka vybíjanie zima: 55 °C až max. 60 °C
e) Doplňovanie sekundárneho okruhu 3,0 t/h až max.: 30 t/h
f) Tepelný výkon výmenníka voda voda: 15 MWt

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch k tejto zákazke.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
8 629 940,73 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Jedná sa o zákazku s predpokladaným financovaním z Modernizačného fondu na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov vrátane uskladňovania energie a zlepšenia energetickej efektívnosti a z finančných prostriedkov obstarávateľa.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, 4, resp. 5 ZVO, pokiaľ ich splnenie nevyplýva zo zápisu uchádzača do zoznamu hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie (prípadný zápis uchádzača do tohto zoznamu obstarávateľ vždy overí) alebo z uchádzačom predloženého potvrdenia o rovnocennom zápise vydanom príslušným orgánom iného členského štátu (§ 152 ods. 3 ZVO). Obstarávateľ pre úplnosť uvádza, že nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov (§ 32 ods. 3 ZVO), okrem údajov na
overenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d) ZVO, ktoré je možné získať z tzv. referenčných registrov. U
uchádzača zároveň nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 a 7 ZVO a podľa rozhodnutia obstarávateľa ani dôvody na vylúčenie podľa § 10 ods. 4 a § 40 ods. 8 ZVO. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
2. Uchádzač sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a písm. c) ZVO, ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach. Uchádzač preukáže uvedené skutočnosti pri predložení ponuky.
3. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom
jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO.
4. Rovnaké podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia ako uchádzač musia spĺňať aj iné osoby, ktorých zdroje a/alebo kapacity uchádzač využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, a subdodávatelia uchádzača podľa zákona o verejnom obstarávaní. U týchto osôb nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa ustanovení § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 ZVO a podľa rozhodnutia obstarávateľa ani dôvody na vylúčenie podľa § 10 ods. 4 a § 40 ods. 8 ZVO. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu u týchto osôb sa preukazuje len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté, resp. ktorú majú tieto osoby plniť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Obstarávateľ od uchádzača požaduje preukázanie finančného a ekonomického postavenia v súlade s § 33 ods. 1 písm. d) ZVO predložením čestného vyhlásenia podpísaného osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uchádzač prehľadne uvedie celkový dosiahnutý obrat za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú uvedené údaje dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač zároveň predloží kópiu výkazov ziskov a strát alebo kópiu výkazov príjmov a výdavkov z účtovných závierok za požadované hospodárske roky; namiesto nich bude obstarávateľ akceptovať aj informáciu uchádzača, že príslušné dokumenty boli zverejnené v Registri účtovných závierok, ktorého správcom je Ministerstvo financií Slovenskej republiky (http://www.registeruz.sk). Ak uchádzač vzhľadom na pravidlá jeho domovskej krajiny kópie výkazov predložiť nemôže, predloží iné porovnateľné doklady, z ktorých bude dosiahnutý obrat jednoznačne vyplývať (napr. audítorské správy). Prepočet inej meny na euro vykoná uchádzač podľa výmenného kurzu eura zverejneného Európskou centrálnou bankou ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení tohto verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania Úradom pre verejné obstarávanie. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok
účasti určené obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby v zmysle § 33 ods. 2 ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač musí preukázať, že spolu za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti dosiahol celkový obrat vo výške: min. 15 000 000 € alebo ekvivalent v inej mene.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní:
Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich sedem rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 ZVO, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača o ich uskutočnení, doplnená dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o VO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
V zmysle § 34 ods. 2 ZVO vzhľadom na špecifickosť požadovaných prác, ktoré sú predmetom zákazky a za účelom zaistenia primeranej úrovne hospodárskej súťaže, obstarávateľ určil dobu podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO na dobu sedem rokov.
Ak uchádzač uvedie informáciu o cene referenčnej stavby v mene inej ako euro, musí zároveň uviesť aj
prepočet na euro. Prepočet inej meny na euro vykoná uchádzač podľa výmenného kurzu eura zverejneného Európskou centrálnou bankou ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení tohto verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania Úradom pre verejné obstarávanie. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 ZVO.
Uchádzač, respektíve iná osoba, prostredníctvom ktorej preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť využitím jej technických a odborných kapacít, musí požadovaným zoznamom stavebných prác a kvalifikovanými referenciami preukázať vždy svoj podiel na realizácii referenčnej zákazky, v prípade ak ju realizoval ako skupina dodávateľov.
Obstarávateľ zohľadní referencie uchádzača uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky existujú a uchádzač ich v ponuke identifikuje.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač musí požadovaným zoznamom uskutočnených prác a kvalifikovanými referenciami preukázať, že vo vyššie uvedenom období zabezpečoval realizáciu rovnakého alebo obdobného predmetu zákazky, pod rovnakým alebo obdobným predmetom sa rozumie výstavba akumulačnej nádrže s objemom minimálne 500 m3.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Súčasťou predloženej ponuky musí byť preukázané zloženie zábezpeky vo výške 100 000 EUR. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Fakturácia sa bude vykonávať podľa platobných podmienok tak, ako je to uvedené v súťažných podkladoch v Prílohe č.
6.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
V prípade, ak bude ako úspešná vyhodnotená ponuka skupiny dodávateľov, táto skupina dodávateľov bude povinná
pred uzatvorením zmluvy vytvoriť združenie osôb podľa príslušných ustanovení súkromného práva alebo inú zákonnú
formu spolupráce fyzických osôb alebo právnických osôb (ďalej len združenie), a to v rovnakom zložení ako skupina
dodávateľov, ktorá predložila ponuku. Z dokumentácie preukazujúcej vznik združenia musí nepochybne vyplývať, ako sú stanovené vzájomné práva a povinnosti členov združenia, kto a akou časťou sa bude na plnení zákazky podieľať a
skutočnosť, že všetci členovia združenia ručia za záväzky združenia spoločne a nerozdielne a že zotrvajú v združení
počas celej realizácie zákazky; túto dokumentáciu musí skupina dodávateľov predložiť obstarávateľovi pred uzatvorením zmluvy, pokiaľ uvedené v postačujúcom rozsahu vo vzťahu k obstarávateľovi nebude pokrývať samotná zmluva.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 30.11.2022 15:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 28.04.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 01.12.2022 10:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Miestom on-line sprístupnenia ponúk je systém JOSEPHINE na webovom sídle https://josephine.proebiz.com/ v totožnej záložke ako pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Obstarávateľ prostredníctvom na to určenej funkcionality systému JOSEPHINE umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí určeným spôsobom komunikácie predložia ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená obstarávateľovi v elektronickej podobe v takej lehote, aby obstarávateľ zabezpečil doručenie vysvetlení najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk v zmysle § 48 ZVO. Obstarávateľ odporúča záujemcom doručiť žiadosti o vysvetlenie najneskôr do 18. novembra 2022, aby bolo možné v zákonom stanovenej lehote spracovať a zaslať záujemcom vysvetlenie.
2. Obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky sa uskutoční dňa 10. novembra 2022 o 10:00 h. na adrese
Teplárenská 3, 042 92 Košice, Slovenská republika. Bližšie informácie k účasti na obhliadke pre záujemcov sú uvedené v súťažných podkladoch k tejto zákazke.
3.Obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom
komunikačného rozhrania systému Josephine. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú
záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát
objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.
4. V prípade, ak uchádzač použije jednotný európsky dokument (JED) je ho povinný vyplniť v súlade so ZVO.
Obstarávateľ povoľuje vyplniť oddiel časti IV - globálny údaj.
5.Ponuka sa vyhotovuje elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a bude vložená do systému Josephine
umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.
Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné vykonať týmito spôsobmi:
a) v systéme Josephine registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a
bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje
štatutár danej spoločnosti.
b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu
užívateľa po registrácii a prihlásení do systému Josephine.
c) vložením dokumentu preukazujúceho osobu štatutára na kartu užívateľa po registrácii, ktorý je podpísaný
elektronickým podpisom štatutára, alebo prešiel zaručenou konverziou.
d) vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj
splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou.
e) počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej
podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle štyri pracovné dni (v rámci Európskej únie) a je
potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.
Autentifikáciu podľa bodov a),b),c), d) vykonáva poskytovateľ systému Josephine a to v pracovných dňoch v čase od
8.00 do 16.00 hod.
6. Jedná sa o zelené ver. obstarávanie, s použitím environmentálneho hľadiska.
7. Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie ak v lehote viazanosti ponúk nezíska financovanie zákazky z Modernizačného fondu na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov vrátane uskladňovania energie a zlepšenia energetickej efektívnosti a z finančných prostriedkov obstarávateľa.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
28.10.2022