Združená dodávka elektrickej energie

  Zadávateľ:
Mesto Levoča
  Predpokladaná hodnota:
1.650.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.11.2022 09:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
26.10.2022
  Dátum zverejnenia:
02.11.2022

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Levoča
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00329321
Nám. Majstra Pavla 4, 05401 Levoča
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Švecová
Telefón: +421 915274799
Fax: +421 534512246
Email: scholarisvo@skolam.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6112
Hlavná adresa(URL): https://www.levoca.sk/
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Združená dodávka elektrickej energie
II.1.2) Hlavný kód CPV
09310000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom tejto zákazky je záväzok dodávateľa poskytovať odberateľovi v zmluvnom období združenú dodávku elektriny v dohodnutom množstve, kvalite, čase a ostatných dohodnutých podmienok vrátane: a) prevzatie zodpovednosti za odchýlku za OM odberateľa voči zúčtovateľovi odchýlky; b) zabezpečenie prenosu elektriny, distribúcie elektriny, regulované distribučné služby od príslušného PDS, ku ktorej je OM pripojené a ostatné súvisiace služby (ďalej len distribučné služby); a to do všetkých odberných miest verejného obstarávateľa, definovaných v osobitnej prílohe Špecifikácia odberných miest.

Požaduje sa dodávka elektriny od 00:00 hod. dňa 1.1.2023 do 24:00 hod. príslušného kalendárneho roka, na jednotlivé ročné obdobia plnenia počas trvania platnosti Rámcovej dohody, uzavretej na 36 mesiacov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 650 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
65300000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom plnenia predmetu zákazky je sídlo verejného obstarávateľa a jeho odberné miesta vrátane organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, definovaných v zmluvných podmienkach predmetu zákazky.
II.2.4) Opis obstarávania:
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - Opis predmetu zákazky a v osobitných prílohách súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 650 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: (1)§ 32 ods. 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov46b) [46b) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 Z. z. § 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.] v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov46c) [46c) Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov] v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

(2)§ 32 ods. 2) Ak v § 32 ods. 3 nie je ustanovené inak, uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Bližšie v súťažných podkladoch, časť A.2
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Využije sa elektronická aukcia prostredníctvom systému Josephine. Bližšie informácie v bode 32. súťažných podkladov.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 28.11.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 28.11.2022 09:30
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční prostredníctvom online otvárania
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Z dôvodu využitia elektronickej aukcie v predmetnom verejnom obstarávaní je otváranie ponúk neverejné.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
A. Verejný obstarávateľ nevyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky.
B. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti z dôvodu získania čo najvýhodnejšej ponuky. Najmä s ohľadom na
miestne, vecné, funkčné väzby, charakter predmetu zákazky by bolo rozdelenie predmetu zákazky po technickej stránke neúčelné, neefektívne a po ekonomickej stránke nehospodárne. Prípadné rozdelenie na časti alebo vyhlásenie viacerých verejných obstarávaní by mohlo ohroziť zabezpečenie riadnej dodávky predmetu zákazky a získanie výhodnejšej ceny.
C. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, sociálne ani obstarávanie inovácií.
D. Výsledkom zadávania tejto zákazky bude v zmysle zákona o verejnom obstarávaní uzatvorenie Rámcovej dohody medzi verejným obstarávateľom a jeho organizáciami na strane odberateľa a maxim. 3 úspešnými uchádzačmi, umiestnenými na prvých troch miestach v poradí, na strane dodávateľa. V súlade s § 83 ods. 5 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní sa zákazky na základe tejto rámcovej dohody zadajú opätovným otvorením súťaže - zazmluvnení dodávatelia č. 1 č. 3 budú pred koncom každého obdobia plnenia, s predpokladaným ukončením dňa 31.12. príslušného kalendárneho roka vyzvaní na predloženie cenovej ponuky. Bližšie v súťažných podkladoch.
E. V zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní komunikácia a výmena informácii vo verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať výlučne elektronicky, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE (ďalej len Josephine).
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
26.10.2022