„Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb a dodanie hygienických potrieb v regionálnych centrách (Trenčín, Banská Bystrica, Žilina, Košice) so zníženým negatívnym vplyvom na životné prostredie.“

  Zadávateľ:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
255.112,29 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.11.2022 10:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
25.10.2022
  Dátum zverejnenia:
31.10.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 50349287
Pribinova 4195/25, 81109 Bratislava
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Branislav Hudec
Telefón: +421 220928102
Email: branislav.hudec@mirri.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.mirri.gov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/448644
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/448644
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
„Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb a dodanie hygienických potrieb v regionálnych centrách (Trenčín, Banská Bystrica, Žilina, Košice) so zníženým negatívnym vplyvom na životné prostredie.“
Referenčné číslo: 52/2022/NLZ
II.1.2) Hlavný kód CPV
90910000-9
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb v objektoch regionálnych centier v Trenčíne, Banskej Bystrice, Žiliny a Košíc, a tiež zabezpečenie, resp. dodanie čistiacich a hygienických potrieb do daných regionálnych centier verejného obstarávateľa riadne a včas. Trvanie zmluvy je 60 mesiacov.

V súvislosti so znížením negatívneho vplyvu na životného prostredie verejný obstarávateľ požaduje, aby poskytovateľ služby na výkon čistiacich a upratovacích služieb vo všetkých objektoch používal čistiace prostriedky a príslušenstvo, ktorým bola udelená enviro značka.
Zároveň verejný obstarávateľ v súvislosti s požiadavkou na dodanie hygienických potrieb požaduje, aby min. 70 % celkového množstva mydla na ruky, ktoré má uchádzač v rámci zákazky poskytnúť verejnému obstarávateľovi, musia byť dermatologicky testované.

Upratovacie a čistiace služby požaduje verejný obstarávateľ zabezpečovať s dennou, týždennou, mesačnou, polročnou, prípadne ročnou periodicitou pre všetky regionálne centrá.

Uchádzač predkladá ponuku na všetky časti predmetu zákazky alebo len na niektorú časť/časti predmetu zákazky, pričom pod časťou sa rozumie jedno regionálne centrum. Na každú časť predmetu zákazky sa ponuka predkladá samostatne.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
255 112,29 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 4
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Časť č.: I. Regionálne centrum Trenčín
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
90911200-8
90919200-4
33760000-5
33761000-2
33711900-6
33770000-8
33772000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Legionárska 5, 911 01 Trenčín
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb v objekte regionálneho centra v Trenčíne a tiež zabezpečenie resp. dodanie čistiacich a hygienických potrieb do regionálneho centra verejného obstarávateľa riadne a včas v zmysle dohodnutých prác a časového horizontu 60 mesiacov.
Informácie k opisu predmetu (výmery jednotlivých objektov vrátane rôznych povrchov, počtu sanitárnych zariadení a požadované počty hygienických potrieb, resp. periodicita vykonávania služieb a dodania tovaru) sú uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách.

V súvislosti so znížením negatívneho vplyvu na životného prostredie verejný obstarávateľ požaduje, aby Poskytovateľ služby na výkon čistiacich a upratovacích služieb vo všetkých objektoch používal

- min. 50 % zo všetkých čistiacich prostriedkov takých, ktorým bola udelená enviro značku EÚ (EU Ecolabel) pre čistiace prostriedky na tvrdé povrchy ohľadom toxicity pre vodné organizmy a látok, ktorých použitie je vylúčené alebo obmedzené, alebo iná príslušná environmentálna značka typu I podľa normy EN ISO 14024, ktorá je úradne uznaná v členských štátoch EÚ na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni (napr. SK eko-značka "Environmentálne vhodný produkt", CZ eko-značka "Ekologický šetrný výrobok", DE eko-značka "Der Blaue Engel (Modrý anjel)", AT eko-značka "Österreichisches Umweltzeichen", Škandinávska eko-značka "Nordic Swan (Nordická labuď) a iné "). Požiadavka min. 50 % bude vychádzať z celkového objemu potrebného na plnenie úloh za zmluvné obdobie. K čistiacim prostriedkom na tvrdé povrchy, ktorým bola udelená príslušná environmentálna značka je potrebné poskytnúť dokumentáciu preukazujúcu ich súlad s požiadavkami na predmet zákazky . Čistiace prostriedky nesmú obsahovať žiadne zložky, ktoré boli identifikované ako látky zaradené do zoznamu uvedeného v nariadení ES č. 1907/2006. Nesmú byť použité rozprašovače obsahujúce hnacie plyny.

- min. 50 % všetkého textilného čistiaceho príslušenstva (napr. utierky, násady na mop), ktoré musí byť vyrobené z mikrovlákna. Údržba takého to výrobku by mala vychádzať z karty technických údajov výrobku, v ktorej sa uvádza použitie výrobku a pokyny na pranie.

Zároveň verejný obstarávateľ v súvislosti s požiadavkou na dodanie hygienických potrieb požaduje, aby min. 70 % celkového množstva mydla na ruky, ktoré má uchádzač v rámci zákazky poskytnúť verejnému obstarávateľovi, musia byť dermatologicky testované.

Upratovacie a čistiace služby požaduje verejný obstarávateľ zabezpečovať s dennou, týždennou, mesačnou, polročnou, prípadne ročnou periodicitou.

Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch a ich prílohách, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
64 091,32 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
60
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Časť č.: II. Regionálne centrum Banská Bystrica
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
90910000-9
90911200-8
90919200-4
33760000-5
33761000-2
33711900-6
33770000-8
33772000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb v objekte regionálneho centra v Banskej Bystrici a tiež zabezpečenie resp. dodanie čistiacich a hygienických potrieb do regionálneho centra verejného obstarávateľa riadne a včas v zmysle dohodnutých prác a časového horizontu 60 mesiacov.
Informácie k opisu predmetu (výmery jednotlivých objektov vrátane rôznych povrchov, počtu sanitárnych zariadení a požadované počty hygienických potrieb, resp. periodicita vykonávania služieb a dodania tovaru) sú uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách.

V súvislosti so znížením negatívneho vplyvu na životného prostredie verejný obstarávateľ požaduje, aby Poskytovateľ služby na výkon čistiacich a upratovacích služieb vo všetkých objektoch používal

- min. 50 % zo všetkých čistiacich prostriedkov takých, ktorým bola udelená enviro značku EÚ (EU Ecolabel) pre čistiace prostriedky na tvrdé povrchy ohľadom toxicity pre vodné organizmy a látok, ktorých použitie je vylúčené alebo obmedzené, alebo iná príslušná environmentálna značka typu I podľa normy EN ISO 14024, ktorá je úradne uznaná v členských štátoch EÚ na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni (napr. SK eko-značka "Environmentálne vhodný produkt", CZ eko-značka "Ekologický šetrný výrobok", DE eko-značka "Der Blaue Engel (Modrý anjel)", AT eko-značka "Österreichisches Umweltzeichen", Škandinávska eko-značka "Nordic Swan (Nordická labuď) a iné "). Požiadavka min. 50 % bude vychádzať z celkového objemu potrebného na plnenie úloh za zmluvné obdobie. K čistiacim prostriedkom na tvrdé povrchy, ktorým bola udelená príslušná environmentálna značka je potrebné poskytnúť dokumentáciu preukazujúcu ich súlad s požiadavkami na predmet zákazky . Čistiace prostriedky nesmú obsahovať žiadne zložky, ktoré boli identifikované ako látky zaradené do zoznamu uvedeného v nariadení ES č. 1907/2006. Nesmú byť použité rozprašovače obsahujúce hnacie plyny.

- min. 50 % všetkého textilného čistiaceho príslušenstva (napr. utierky, násady na mop), ktoré musí byť vyrobené z mikrovlákna. Údržba takého to výrobku by mala vychádzať z karty technických údajov výrobku, v ktorej sa uvádza použitie výrobku a pokyny na pranie.

Zároveň verejný obstarávateľ v súvislosti s požiadavkou na dodanie hygienických potrieb požaduje, aby min. 70 % celkového množstva mydla na ruky, ktoré má uchádzač v rámci zákazky poskytnúť verejnému obstarávateľovi, musia byť dermatologicky testované.

Upratovacie a čistiace služby požaduje verejný obstarávateľ zabezpečovať s dennou, týždennou, mesačnou, polročnou, prípadne ročnou periodicitou.

Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch a ich prílohách, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
72 335,55 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
60
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Časť č.: III. Regionálne centrum Žilina
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
90911200-8
90919200-4
33760000-5
33761000-2
33711900-6
33770000-8
33772000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Poštová 1, 010 08 Žilina
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb v objekte regionálneho centra v Žiline a tiež zabezpečenie resp. dodanie čistiacich a hygienických potrieb do regionálneho centra verejného obstarávateľa riadne a včas v zmysle dohodnutých prác a časového horizontu 60 mesiacov.
Informácie k opisu predmetu (výmery jednotlivých objektov vrátane rôznych povrchov, počtu sanitárnych zariadení a požadované počty hygienických potrieb, resp. periodicita vykonávania služieb a dodania tovaru) sú uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách.

V súvislosti so znížením negatívneho vplyvu na životného prostredie verejný obstarávateľ požaduje, aby Poskytovateľ služby na výkon čistiacich a upratovacích služieb vo všetkých objektoch používal

- min. 50 % zo všetkých čistiacich prostriedkov takých, ktorým bola udelená enviro značku EÚ (EU Ecolabel) pre čistiace prostriedky na tvrdé povrchy ohľadom toxicity pre vodné organizmy a látok, ktorých použitie je vylúčené alebo obmedzené, alebo iná príslušná environmentálna značka typu I podľa normy EN ISO 14024, ktorá je úradne uznaná v členských štátoch EÚ na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni (napr. SK eko-značka "Environmentálne vhodný produkt", CZ eko-značka "Ekologický šetrný výrobok", DE eko-značka "Der Blaue Engel (Modrý anjel)", AT eko-značka "Österreichisches Umweltzeichen", Škandinávska eko-značka "Nordic Swan (Nordická labuď) a iné "). Požiadavka min. 50 % bude vychádzať z celkového objemu potrebného na plnenie úloh za zmluvné obdobie. K čistiacim prostriedkom na tvrdé povrchy, ktorým bola udelená príslušná environmentálna značka je potrebné poskytnúť dokumentáciu preukazujúcu ich súlad s požiadavkami na predmet zákazky . Čistiace prostriedky nesmú obsahovať žiadne zložky, ktoré boli identifikované ako látky zaradené do zoznamu uvedeného v nariadení ES č. 1907/2006. Nesmú byť použité rozprašovače obsahujúce hnacie plyny.

- min. 50 % všetkého textilného čistiaceho príslušenstva (napr. utierky, násady na mop), ktoré musí byť vyrobené z mikrovlákna. Údržba takého to výrobku by mala vychádzať z karty technických údajov výrobku, v ktorej sa uvádza použitie výrobku a pokyny na pranie.

Zároveň verejný obstarávateľ v súvislosti s požiadavkou na dodanie hygienických potrieb požaduje, aby min. 70 % celkového množstva mydla na ruky, ktoré má uchádzač v rámci zákazky poskytnúť verejnému obstarávateľovi, musia byť dermatologicky testované.

Upratovacie a čistiace služby požaduje verejný obstarávateľ zabezpečovať s dennou, týždennou, mesačnou, polročnou, prípadne ročnou periodicitou.

Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch a ich prílohách, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
57 320,63 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
60
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 4
II.2.1) Názov
Časť č.: IV. Košice
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
90911200-8
90919200-4
33760000-5
33761000-2
33711900-6
33770000-8
33772000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Moldavská cesta 10B, 040 11 Košice
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb v objekte regionálneho centra v Košiciach a tiež zabezpečenie resp. dodanie čistiacich a hygienických potrieb do regionálneho centra verejného obstarávateľa riadne a včas v zmysle dohodnutých prác a časového horizontu 60 mesiacov.
Informácie k opisu predmetu (výmery jednotlivých objektov vrátane rôznych povrchov, počtu sanitárnych zariadení a požadované počty hygienických potrieb, resp. periodicita vykonávania služieb a dodania tovaru) sú uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách.

V súvislosti so znížením negatívneho vplyvu na životného prostredie verejný obstarávateľ požaduje, aby Poskytovateľ služby na výkon čistiacich a upratovacích služieb vo všetkých objektoch používal

- min. 50 % zo všetkých čistiacich prostriedkov takých, ktorým bola udelená enviro značku EÚ (EU Ecolabel) pre čistiace prostriedky na tvrdé povrchy ohľadom toxicity pre vodné organizmy a látok, ktorých použitie je vylúčené alebo obmedzené, alebo iná príslušná environmentálna značka typu I podľa normy EN ISO 14024, ktorá je úradne uznaná v členských štátoch EÚ na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni (napr. SK eko-značka "Environmentálne vhodný produkt", CZ eko-značka "Ekologický šetrný výrobok", DE eko-značka "Der Blaue Engel (Modrý anjel)", AT eko-značka "Österreichisches Umweltzeichen", Škandinávska eko-značka "Nordic Swan (Nordická labuď) a iné "). Požiadavka min. 50 % bude vychádzať z celkového objemu potrebného na plnenie úloh za zmluvné obdobie. K čistiacim prostriedkom na tvrdé povrchy, ktorým bola udelená príslušná environmentálna značka je potrebné poskytnúť dokumentáciu preukazujúcu ich súlad s požiadavkami na predmet zákazky . Čistiace prostriedky nesmú obsahovať žiadne zložky, ktoré boli identifikované ako látky zaradené do zoznamu uvedeného v nariadení ES č. 1907/2006. Nesmú byť použité rozprašovače obsahujúce hnacie plyny.

- min. 50 % všetkého textilného čistiaceho príslušenstva (napr. utierky, násady na mop), ktoré musí byť vyrobené z mikrovlákna. Údržba takého to výrobku by mala vychádzať z karty technických údajov výrobku, v ktorej sa uvádza použitie výrobku a pokyny na pranie.

Zároveň verejný obstarávateľ v súvislosti s požiadavkou na dodanie hygienických potrieb požaduje, aby min. 70 % celkového množstva mydla na ruky, ktoré má uchádzač v rámci zákazky poskytnúť verejnému obstarávateľovi, musia byť dermatologicky testované.

Upratovacie a čistiace služby požaduje verejný obstarávateľ zabezpečovať s dennou, týždennou, mesačnou, polročnou, prípadne ročnou periodicitou.

Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch a ich prílohách, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
61 364,79 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
60
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 ZVO (týka sa všetkých častí predmetu zákazky). Doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO:
Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, spôsobom podľa § 32 ods. 2 ZVO alebo podľa § 152 ZVO, okrem dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. a), písm. b), písm. c), písm. d), písm. e) ZVO, ktoré uchádzač nemusí predkladať, nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
V prípade dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. d) ZVO je verejný obstarávateľ oprávnený použiť údaje z informačného systému verejnej správy iba v prípade potvrdenia súdu, že na majetok uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, ale uchádzač naďalej predkladá potvrdenie súdu, že nie je v likvidácii, nakoľko tento doklad verejný obstarávateľ nevie zabezpečiť.
V prípade dokladu podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO pravidlo o využití údajov z informačného systému verejnej správy platí pre hospodárske subjekty (uchádzačov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V ostatných prípadoch je uchádzač naďalej povinný predložiť doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO (napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra).
Ak uchádzač nepredloží doklad, t.j. výpis z registra trestov uchádzača, jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu v súlade s § 32 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) ZVO a má záujem o to, aby za neho verejný obstarávateľ zabezpečil predmetný doklad, je povinný na uvedený účel preukázania podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, t.j. kompletne vyplniť formulár pre získanie uvedeného dokumentu/uvedených dokumentov a podpísať ich oprávnenou osobou, ktorý je možné nájsť na nasledovnom odkaze, a to v časti Poskytnutie údajov na vyžiadanie výpisu z registra trestov: https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/informacie-k-zoznamu-hospodarskych-subjektov-2ff.html
Formulár/formuláre podpísané prostredníctvom EID (identifikačnou kartou) oprávnenej osoby alebo zaručenou konverziou musia byť súčasťou ponuky (platí pre podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO, ak uchádzač má záujem, aby za neho verejný obstarávateľ zabezpečil doklad, ktorým sa predmetná podmienka účasti preukazuje). Ostatné dokumenty podľa § 32 ZVO verejný obstarávateľ nevie zabezpečiť.
Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ZVO. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa ZVO nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa ZVO, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 28.11.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 28.11.2022 11:00
Miesto: Pribinova 25, 811 09 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Dištančná forma, prostredníctvom MS Teams, bezplatné stiahnutie: https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-teams/download-app
Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený oprávnenou osobou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača.
Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
25.10.2022