Montáž klimatizačných zariadení druhá etapa

  Zadávateľ:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
183.381,95 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.11.2022 10:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
25.10.2022
  Dátum zverejnenia:
31.10.2022

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35937874
Panónska cesta 2, 85104 Bratislava - mestská časť Petržalka
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Miloslav Matonog
Telefón: +421 220824678
Email: miloslav.matonog@vszp.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9262
Hlavná adresa(URL): https://www.vszp.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Montáž klimatizačných zariadení druhá etapa
II.1.2) Hlavný kód CPV
39717200-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je montáž klimatizačných zariadení do deviatich objektov VšZP, a. s., realizáciu zákazky požadujeme vykonať na základe zmluvy o dielo (ďalej len Zmluva) a projektovej dokumentácie, ktoré tvoria prílohu č.2 a č.3 súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
183 381,95 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45331220-4
90510000-5
90512000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Objekty VšZP a.s., s dislokáciou: Kežmarok, Kysucké Nove Mesto, Komárno, Košice, Medzilaborce, Partizánske, Prešov, Prievidza, Trnava. Bližšie informácie sú uvedené v zmluve.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je montáž klimatizačných zariadení do deviatich objektov VšZP, a. s., realizáciu zákazky požadujeme vykonať na základe zmluvy o dielo (ďalej len Zmluva) a projektovej dokumentácie, ktoré tvoria prílohu č.2 a č.3 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
183 381,95 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, prípadne podľa § 32 ods. 4 a/alebo 5, § 39 alebo § 152 ZVO.
1.2Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti dokladmi podľa § 32 ods. 2 ZVO, v zmysle § 32 poslednej vety ods. 3 ZVO nemusí verejnému obstarávateľovi predložiť doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, ale predloží všetky údaje (§ 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov) potrebné k vyžiadaniu výpisu z registra trestov právnickej osoby, štatutárneho orgánu, členov štatutárneho orgánu, členov dozorného orgánu, prokuristov od Generálnej prokuratúry SR a nemusí predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b), c) a e) ZVO (bod 2. sa nevzťahuje na uchádzačov podľa § 32 ods. 4 a/alebo 5 ZVO).
1.3V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožadujú sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 28.11.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.01.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 28.11.2022 10:10
Miesto: Elektronické otváranie ponúk systém Josephine vykoná v súlade § 52 ods. 2 ZVO v lehote určenej v bode IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Systém Josephine po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk a otvorení ponúk sprístupní uchádzačom, ktorý podali ponuku, počet predložených ponúk a návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom; ostatné údaje uvedené v ponuke vrátane obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytu všetkých uchádzačov sa nezverejňujú.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Prístup k súťažným podkladom a ku všetkým ostatným dokumentom zákazky a vysvetľovanie súťažných podkladov, prípadne ich doplnenie bude realizované elektronicky cez systém Josephine umiestnený na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k dokumentácii verejného obstarávania. Ponuky sa budú predkladať elektronicky podľa § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese verejného obstarávania, t.j. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.
Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, odkedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t,j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť dvoma spôsobmi:
- v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID) v systéme JOSEPHINE. V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 - 16.00 hod. alebo - prostredníctvom autorizačného kódu, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty v prípade, kedy spoločnosť pomocou eID registruje osoba, ktorá nie je štatutárom tejto spoločnosti alebo je registrácia do systému realizovaná pomocou hesla.
2.Úspešný uchádzač a jeho známi subdodávatelia musia byť pred podpisom zmluvy zapísaní v registri partnerov
verejného sektora a ich koneční užívatelia výhod nesmú byť osobami v zmysle § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, ak majú povinnosť byť zapísaní v Registri partnerov verejného sektora.
3.Viazanosť ponuky je zabezpečená požadovaním zábezpeky vo výške 2.000,- eur, (slovom: dvetisíc eur).
Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.1.2023.
4.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie, alebo aj nepodpísať zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade že preložená ponuka presahuje finančné možnosti verejného obstarávateľa, podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
5.Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií, ani nie je zamerané na sociálny aspekt.
6.Verejný obstarávateľ použije postup verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 písm. b) ZVO bez elektronickej aukcie , (tzv.
superreverzný postup).
7.V prípade potreby je možná obhliadka, bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
8.S ohľadom na efektivitu dodania služby, riadenia zmien a bezpečnosť, nie je možné zákazku rozdeliť na časti
bez vážneho rizika ohrozenia plnenia obstarávanej zákazky.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
25.10.2022