Údržba a podpora informačného systému TIS - 2022

  Zadávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
  Predpokladaná hodnota:
5.785.586,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.11.2022 10:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
24.10.2022
  Dátum zverejnenia:
31.10.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36022047
Martinská 49, 82105 Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Tomáš Kovaľ, PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.
Telefón: +421 917201411
Email: svp@process-management.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3510
Hlavná adresa(URL): www.svp.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/450896
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/450896
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Životné prostredie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Údržba a podpora informačného systému TIS - 2022
Referenčné číslo: 0031202201
II.1.2) Hlavný kód CPV
72000000-5
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je:

- v rámci samostatnej časti č. 1 predmetu zákazky - Údržba a podpora informačného systému TIS - 2022 - Časť 1 - Údržba a podpora TIS - poskytovanie paušálnych služieb, účelom ktorých je zabezpečovanie bežnej servisnej podpory, ako aj poskytovanie podpory pre zaistenie spoľahlivej, nepretržitej a bezpečnej prevádzky Technického informačného systému, SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku (ďalej len TIS SVP) v súlade s aktuálnymi platnými funkčnými a nefunkčnými požiadavkami, vrátanie riešenia incidentov a poskytovanie služieb, pri ktorých ide o úpravy TIS SVP funkčného a prevádzkového charakteru, rozširujúce možnosti využitia TIS SVP, vyplývajúce z legislatívnych zmien alebo z novo vzniknutých potrieb verejného obstarávateľa, pričom služby zmenovej podpory TIS SVP zahŕňajú aj veľké zmeny funkčnosti, konfigurácie a nastavení TIS SVP, ktoré sú síce vynútené zmenami prevádzkového prostredia verejného obstarávateľa, avšak ich rozsah neumožňuje, aby boli vykonané v rámci iných služieb;

- v rámci samostatnej časti č. 2 predmetu zákazky - Údržba a podpora informačného systému TIS - 2022 - Časť 2 - Zabezpečenie licencií softvérových produktov - zabezpečenie zriadenia právnej možnosti používania produktov spoločnosti ESRI, Inc., vrátane zabezpečenia právnej možnosti používania aktualizovaných a nových verzií uvedených produktov, poskytovanie odborných služieb zameraných na poskytovanie technickej a servisnej podpory produktov ESRI, Inc., poskytovanie odborných služieb zameraných na licenčnú a vzdelávaciu podporu pre produkty ESRI, Inc. a poskytovanie školení zameraných na zvýšenie zručnosti a informačnej gramotnosti individuálnych používateľov týchto produktov.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej aj len "SP").
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
5 785 586,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Údržba a podpora informačného systému TIS - 2022 - Časť 1 - Údržba a podpora TIS
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
72250000-2
72267100-0
38221000-0
48326000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
poskytovanie služieb bude úspešný uchádzač zabezpečovať najmä v sídle verejného obstarávateľa a jeho organizačných jednotiek, alebo vzdialeným prístupom
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je v rámci samostatnej časti č. 1 predmetu zákazky - Údržba a podpora informačného systému TIS - 2022 - Časť 1 - Údržba a podpora TIS - poskytovanie paušálnych služieb, účelom ktorých je zabezpečovanie bežnej servisnej podpory, ako aj poskytovanie podpory pre zaistenie spoľahlivej, nepretržitej a bezpečnej prevádzky Technického informačného systému, SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku (ďalej len TIS SVP) v súlade s aktuálnymi platnými funkčnými a nefunkčnými požiadavkami, vrátanie riešenia incidentov a poskytovanie služieb, pri ktorých ide o úpravy TIS SVP funkčného a prevádzkového charakteru, rozširujúce možnosti využitia TIS SVP, vyplývajúce z legislatívnych zmien alebo z novo vzniknutých potrieb verejného obstarávateľa, pričom služby zmenovej podpory TIS SVP zahŕňajú aj veľké zmeny funkčnosti, konfigurácie a nastavení TIS SVP, ktoré sú síce vynútené zmenami prevádzkového prostredia verejného obstarávateľa, avšak ich rozsah neumožňuje, aby boli vykonané v rámci iných služieb.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
5 206 400,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému uvedená v odd. II.2.7) je 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy alebo do vyčerpania finančného limitu zmluvy, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, pričom zmluva nadobudne účinnosť v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky, najskôr však dňa 01.01.2023.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Údržba a podpora informačného systému TIS - 2022 - Časť 2 - Zabezpečenie licencií softvérových produktov
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38221000-0
48326000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
S ohľadom na obmedzený počet znakov uvedené v odd. II.2.14) Doplňujúce informácie nižšie.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je v rámci samostatnej časti č. 2 predmetu zákazky - Údržba a podpora informačného systému TIS - 2022 - Časť 2 - Zabezpečenie licencií softvérových produktov - zabezpečenie zriadenia právnej možnosti používania produktov spoločnosti ESRI, Inc., vrátane zabezpečenia právnej možnosti používania aktualizovaných a nových verzií uvedených produktov, poskytovanie odborných služieb zameraných na poskytovanie technickej a servisnej podpory produktov ESRI, Inc., poskytovanie odborných služieb zameraných na licenčnú a vzdelávaciu podporu pre produkty ESRI, Inc. a poskytovanie školení zameraných na zvýšenie zručnosti a informačnej gramotnosti individuálnych používateľov týchto produktov.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
579 186,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
II.2.3) Miesto vykonania; Hlavné miesto dodania alebo plnenia: zabezpečenie právnej možnosti používania produktov spoločnosti ESRI, Inc. úspešný uchádzač zrealizuje ich sprístupnením na webovej stránke výrobcu softvéru, spoločnosti ESRI, Inc.. Poskytovanie odborných služieb zameraných na poskytovanie technickej a servisnej podpory produktov ESRI, Inc. a poskytovanie odborných služieb zameraných na licenčnú a vzdelávaciu podporu pre produkty ESRI, Inc. bude úspešný uchádzač zabezpečovať najmä v sídle verejného obstarávateľa a jeho organizačných jednotiek, alebo vzdialeným prístupom. Poskytovanie školení zameraných na zvýšenie zručnosti a informačnej gramotnosti individuálnych používateľov produktov ESRI, Inc. bude úspešný uchádzač zabezpečovať na mieste určenom úspešným uchádzačom.

Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému uvedená v odd. II.2.7) je 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy alebo do vyčerpania finančného limitu zmluvy, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, pričom zmluva nadobudne účinnosť v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky, najskôr však dňa 01.01.2023.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len "zákon o verejnom obstarávaní" alebo aj "ZoVO" v príslušnom gramatickom tvare). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

2. V súlade s § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Verejný obstarávateľ nie je orgán verejnej moci a teda požaduje predloženie dokladov v zmysle § 32 ods. 2 písm. a) až f) zákona o verejnom obstarávaní.

3. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

4. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Z predloženého jednotného európskeho dokumentu musia jednoznačne vyplývať informácie o splnení všetkých určených podmienok účasti a informácie o spôsobe preukázania určených podmienok účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní v tomto postupe zadávania zákazky. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Verejný obstarávateľ umožňuje vyplniť iba globálny údaj.

5. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

6. Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

7. Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov potrebných na preukázanie splnenia podmienok účasti alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 28.11.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 28.11.2022 10:15
Miesto: Otváraním ponúk predložených elektronickou formou prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku - IS EVO ako súčasti elektronického prostriedku Elektronická platforma 1.0 (ďalej len systém EVO) sa rozumie ich sprístupnenie. Verejný obstarávateľ on-line sprístupní ponuky prostredníctvom systému EVO, a to všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: V zmysle § 52 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložia ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie aj ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality systému EVO všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. V súlade s ust. § 66 ods. 7 písm. b) ZoVO, verejný obstarávateľ (prostredníctvom zriadenej komisie) vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 ZoVO a vyhodnotí splnenie podmienok účasti podľa § 40 ZoVO po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí.

2. V súlade s ust. § 20 ZoVO sa bude komunikácia a výmena informácií vo verejnej súťaži uskutočňovať v písomnej forme výhradne prostredníctvom elektronických prostriedkov, spôsobom určeným funkcionalitou systému EVO (http://www.eplatforma.gov.sk), ktorý spĺňa všetky požiadavky stanovené v ust. § 20 ZoVO. Moment doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality systému EVO je totožný s momentom odoslania týchto informácií do elektronického konta adresáta vytvoreného v systéme EVO, t.j. momentom, kedy sa adresát objektívne mohol oboznámiť s obsahom doručovanej informácie. Podrobnejšie informácie o komunikácii a výmene informácií v písomnej forme výhradne prostredníctvom elektronických prostriedkov sú uvedené v SP.

3. SP sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov v profile verejného obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/450896). Verejný obstarávateľ neposkytne záujemcom SP v listinnej podobe.

4. Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť viazanosť ponuky zábezpekou. Zábezpeka je stanovená vo výške:

Časť 1 predmetu zákazky: 250 000,00 Eur;
Časť 2 predmetu zákazky: 20 000,00 Eur.

Spôsob zloženia zábezpeky:
- zložením finančných prostriedkov uchádzačom na bankový účet verejného obstarávateľa, alebo
- poskytnutím bankovej záruky za uchádzača, alebo
- poistením záruky.

Podrobnosti o spôsobe a podmienkach zloženia zábezpeky sú uvedené v SP.

5. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Platobné podmienky sú podrobne uvedené v Kapitole B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky SP.

6. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov verejný obstarávateľ vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom zmluvy uzavrela a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny uchádzačov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.

7. Všetky náklady spojené s vypracovaním a predložením ponuky sú výlučne výdavkami uchádzača. Verejný obstarávateľ nebude zodpovedný a ani neuhradí žiadne výdavky alebo straty akéhokoľvek druhu vynaložené uchádzačom v súvislosti vypracovaním ponuky.

8. Verejný obstarávateľ môže vykonať zmeny v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti. V prípade, že ide o podstatnú zmenu týchto dokumentov verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.

9. Úspešný uchádzač bude povinný predložiť v rámci poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy dokumenty podľa Kapitoly A.1 Pokyny pre uchádzačov, ods. 32. bod 32.10 SP.

10. Ďalšie podmienky sú uvedené v SP.

11. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
24.10.2022