MS Licencie 2023

  Zadávateľ:
Mesto Košice
  Predpokladaná hodnota:
688.885,80 €
  Možnosť prihlásenia do:
08.12.2022 09:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
24.10.2022
  Dátum zverejnenia:
31.10.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Košice
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00691135
Trieda SNP 48/A, 04011 Košice-Západ
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Andrea Milčevičová
Telefón: +421 556419592
Email: andrea.milcevicova@kosice.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.kosice.sk/

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 44518684
Južné nábrežie 13 , 04219 Košice
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Email: tomas.huszanik@bpmk.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.bpmk.sk
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31701914
Bardejovská 6 , 04329 Košice
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Email: frantisek.timko@dpmk.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.dpmk.sk
Správa mestskej zelene v Košiciach
Vnútroštátne identifikačné číslo: 17078202
Rastislavova 79 , 04001 Košice
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Email: stankovic@smsz.sk
Hlavná adresa(URL): https://smsz.sk
Zoologická záhrada Košice
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00083089
Ulica k Zoologickej záhrade 1 , 04001 Košice
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Email: info@amina.sk
Hlavná adresa(URL): https://zookosice.sk
Knižnica pre mládež mesta Košice
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00189006
Kukučínova 2 , 04001 Košice
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Email: jan.simko@kosicekmk.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.kosicekmk.sk
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00696871
Garbiarska 4 , 04001 Košice
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Email: prevadzkovy.usek@sspmk.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.sspmk.sk
Psychosociálne centrum
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31996361
Löfflerova 2 , 04001 Košice
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Email: peter.javnicky@polymer.sk
Hlavná adresa(URL): https://pscentrum.sk/kontakt
Košická Futbalová Aréna a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 47845660
Trieda SNP 48/A , 04011 Košice-Západ
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Email: gabriel.spisak@kfa.kosice.sk
Hlavná adresa(URL): https://kosickafutbalovaarena.sk
Stredisko služieb škole
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35540419
Trieda SNP 48/A , 04011 Košice-Západ
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Email: viktor.fenda@kosice.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.sluzbyskolamkosice.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
MS Licencie 2023
Referenčné číslo: MK/A/2022/22006
II.1.2) Hlavný kód CPV
72268000-1
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je ročný prenájom balíkov online licencií Microsoft M365, O365, EMS a Exchange Online podľa špecifikácie predmetu zákazky a kúpa trvalých licencií Microsoft Windows Server podľa špecifikácie predmetu zákazky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
688 885,80 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Online licencie
Časť č.: časť A
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
72260000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
II.2.4) Opis obstarávania:
podľa opisu a špecifikácie predmetu zákazky
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
553 258,80 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Trvalé licencie
Časť č.: časť B
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
48000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
II.2.4) Opis obstarávania:
podľa opisu a špecifikácie predmetu zákazky
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
135 627,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: nepožaduje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 08.12.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 08.12.2022 09:30
Miesto: Miestom online sprístupnenia ponúk je systém Josephine, rovnaký s miestom predkladania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
24.10.2022