Vybavenie SOŠ Medzilaborce - Meracie zariadenia a príslušenstvo

  Zadávateľ:
Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
  Predpokladaná hodnota:
167.110,80 €
  Možnosť prihlásenia do:
11.10.2022 09:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
29.09.2022
  Dátum zverejnenia:
03.10.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
IČO: 54018404
Duchnovičova 506, 06801 Medzilaborce
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Drahoslava Gmitrová
Telefón: +421 915946513
Email: dolejn@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/21071
Hlavná adresa(URL): https://sosaw.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Stredná odborná škola
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Vybavenie SOŠ Medzilaborce - Meracie zariadenia a príslušenstvo
Referenčné číslo: 09/2022_ML_Meracie zariadenia a príslušenstvo
II.1.2) Hlavný kód CPV
38300000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodanie meracieho zariadenia s príslušenstvom pre potreby strednej odbornej školy, bližšia špecifikácia a popis je uvedený v Prílohe č.2 Minimálna požadovaná špecifikácia/Cenový formulár.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
167 110,80 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodanie meracieho zariadenia s príslušenstvom pre potreby strednej odbornej školy, bližšia špecifikácia a popis je uvedený v Prílohe č.2 Minimálna požadovaná špecifikácia/Cenový formulár.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Kód ITMS2014+: 302021ASW6
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať nasledujúce podmienky účasti:
a)Uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO
b)Uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO
c)Uchádzač preukáže, že u neho neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f), t. j. konflikt záujmov podľa § 23 ZVO nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nepožaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: nepožaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: nepožaduje sa
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 11.10.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. VO bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek
komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi, s výnimkou prípadov, kedy to
výslovne vylučuje zákon.
2. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do
systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.
Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné vykonať týmito
spôsobmi:a) v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje
štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase
8.00 16.00 hod.
b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu
užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a
to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod.
c) vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj
splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 16.00 hod.
d) počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej
podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou
počítať pri vkladaní ponuky. Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v Prehľade zákaziek
vyberie predmetnú zákazku a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke Ponuky.
3. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.
4. Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle VZP zmluvy o
poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
5. V prípade, ak nebude VO doručené oznámenie o kladnom výsledku kontroly dokumentácie z verejného obstarávania
poskytovateľom pomoci, VO si vyhradzuje právo odstúpiť od uzavretej kúpnej zmluvy. Verejný obstarávateľ uplatňuje
odkladaciu podmienku účinnosti zmluvy, ktorou je schválenie finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ
neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia
správy z kontroly prijímateľovi.
7. Úspešný uchádzač/Predávajúci je povinný zložiť depozit vo výške 10 % z kúpnej ceny bez DPH, na bežný bankový
účet kupujúceho uvedený v záhlaví Zmluvy, a to po nadobudnutí účinnosti Kúpnej zmluvy. Bližšie informácie v návrhu
kúpnej zmluvy.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
29.09.2022