„Stredná odborná škola - Szakközépiskola Tornaľa – modernizácia odborného vzdelávania“

  Zadávateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
1.858.743,49 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.10.2022 09:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
22.09.2022
  Dátum zverejnenia:
23.09.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Banskobystrický samosprávny kraj
IČO: 37828100
Nám. SNP 23, 97401 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jana Fekiačová
Telefón: +421 948984740
Email: jana.fekiacova@bbsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/3406
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Verejná správa
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
„Stredná odborná škola - Szakközépiskola Tornaľa – modernizácia odborného vzdelávania“
Referenčné číslo: 09789/2022/ODDVO
II.1.2) Hlavný kód CPV
45214200-2
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v rámci investičnej akcie SOŠ Tornaľa - modernizácia odborného vzdelávania - budova SOŠ a SOŠ Tornaľa - modernizácia odborného vzdelávania - budova bývalej MŠ, v zmysle projektovej dokumentácie. V prípade budovy Strednej odborne školy v Tornali ide o vybudovanie obytných podkrovných priestorov, ktoré budú slúžiť ako učebne, zateplenie fasády celej školy, výmena všetkých nosných prvkov strechy, výmena krytiny a ďalšie práce v zmysle projektovej dokumentácie. V prípade budovy bývalej materskej školy, ktorá je v správe Strednej odborne školy v Tornali, vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja, na objekte bude odstránená pôvodná strešná konštrukcia a nahradená väzníkovou konštrukciou, na ktorej sa bude nachádzať vegetačná strecha, prístavba na juhovýchodnej časti bude odstránená, na objekte budú vymenené výplne otvorov a celá budova bude tepelne zaizolovaná v zmysle projektovej dokumentácie.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov (ďalej aj SP) a v prílohách SP.

Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti:
Časť predmetu zákazky č. 1: SOŠ Tornaľa - modernizácia odborného vzdelávania - budova SOŠ,
Časť predmetu zákazky č. 2: SOŠ Tornaľa - modernizácia odborného vzdelávania - budova bývalej MŠ.

Možnosť predloženia ponúk na jednotlivé časti nie je obmedzená. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť alebo na obidve časti.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 858 743,49 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Stredná odborná škola - Szakközépiskola Tornaľa modernizácia odborného vzdelávania
Časť č.: 1: SOŠ Tornaľa - modernizácia odborného vzdelávania - budova SOŠ
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45220000-5
45300000-0
45310000-3
45400000-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miestom vykonania diela sú objekty uvedené v zmysle bodu 1. článku III. jednotlivých zmlúv (Príloha č. 1a SP).
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky na budove Strednej odborne školy v Tornali je vybudovanie obytných podkrovných priestorov, ktoré budú slúžiť ako učebne, zateplenie fasády celej školy, výmena všetkých nosných prvkov strechy, výmena krytiny a ďalšie práce v zmysle projektovej dokumentácie.

Projektová dokumentácia je rozdelená na nasledujúce stavebné objekty:
SO 01 Budova SOŠ
SO 02 Zhromažďovacia plocha chodník
SO 03 Oplotenie
SO 04 Prístrešok na bicykle
SO 05 Exteriérové fitness zariadenia
SO 06 Spevnená plocha chodník

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky SP a v prílohách SP.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 358 764,94 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 300
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Integrovaný regionálny operačný program
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ sa za účelom získania zdrojov financovania realizácie diela, ktoré je predmetom toho verejného obstarávania, bude uchádzať o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej aj NFP), ktorého podmienky čerpania budú upravené v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci IROP. Poskytovateľom NFP je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Stredná odborná škola - Szakközépiskola Tornaľa modernizácia odborného vzdelávania
Časť č.: 2: SOŠ Tornaľa - modernizácia odborného vzdelávania - budova bývalej MŠ
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45220000-5
45300000-0
45310000-3
45400000-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miestom vykonania diela sú objekty uvedené v zmysle bodu 1. článku III. jednotlivých zmlúv (Príloha č. 1b SP).
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné práce na budove bývalej materskej školy, predmetná budova je v správe Strednej odborne školy v Tornali, vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja.

Projektová dokumentácia je rozdelená na nasledujúce objekty:
SO 01 Budova bývalej MŠ
SO 02 Spevnené plochy
SO 03 Oplotenie
IO 01 Vodovodná prípojka
IO 02.1 a IO.02.2 Kanalizačné prípojky

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky SP a v prílohách SP.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
499 978,55 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 300
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Integrovaný regionálny operačný program
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ sa za účelom získania zdrojov financovania realizácie diela, ktoré je predmetom toho verejného obstarávania, bude uchádzať o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej aj NFP), ktorého podmienky čerpania budú upravené v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci IROP. Poskytovateľom NFP je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že doklady, ktoré podľa § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje od uchádzačov z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy predkladať, sú:
- výpis z registra trestov uchádzača (výpis z registra trestov právnickej osoby) podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, v prípade výpisu z registra trestov pre fyzickú osobu uchádzač verejnému obstarávateľovi predloží údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 Zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého bude verejný obstarávateľ oprávnený podať žiadosť a prevziať výpis/y z registra trestov,
- potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 2 písm. b) ZVO,
- potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 2 písm. c) ZVO,
- potvrdenie príslušného súdu o skutočnosti, že na majetok uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku podľa § 32 ods. 2 písm. d) ZVO,
- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedná predmetu zákazky podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO.
Uvedené platí v prípade uchádzačov so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike.

Vzhľadom k tomu, že funkcionalita informačného systému Zber údajov, prostredníctvom ktorého verejný obstarávateľ zverejňuje túto Výzvu na predkladanie ponúk, neumožňuje kvôli limitu znakov zverejniť podmienky účasti v úplnom rozsahu, verejný obstarávateľ ich zverejňuje v súťažných podkladoch v časti F., ktoré sú voľne prístupné v profile verejného obstarávateľa a na adrese uvedenej v ods. I.3) KOMUNIKÁCIA tejto Výzvy na predkladanie ponúk. Prístupné v profile verejného obstarávateľa a na adrese uvedenej v ods. I.3) KOMUNIKÁCIA tejto Výzvy na predkladanie ponúk.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok:
1. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením (potvrdeniami) o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
- bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia,
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

3. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Uchádzač predloží v ponuke doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia osoby, ktorej technické a odborné kapacity majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia uvedené v § 32 ods. 2 ZVO, oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

Vzhľadom k tomu, že funkcionalita informačného systému Zber údajov, prostredníctvom ktorého verejný obstarávateľ zverejňuje túto Výzvu na predkladanie ponúk, neumožňuje kvôli limitu znakov zverejniť podmienky účasti v úplnom rozsahu, verejný obstarávateľ ich zverejňuje v súťažných podkladoch v časti F., ktoré sú voľne prístupné v profile verejného obstarávateľa a na adrese uvedenej v ods. I.3) KOMUNIKÁCIA tejto Výzvy na predkladanie ponúk.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
1. Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO bude splnená, ak uchádzač vyššie uvedeným zoznam preukáže:
- stavebné práce rovnakého charakteru ako je predmet zákazky uskutočnené za predchádzajúcich 5 rokov, t.j. 5 rokov spätne od vyhlásenia verejného obstarávania v súhrnnej hodnote minimálne dosahujúcu sumu:

- pre časť predmetu zákazky č. 1: SOŠ Tornaľa - modernizácia odborného vzdelávania - budova SOŠ: 1 100 000,00 EUR bez DPH,
- pre časť predmetu zákazky č. 2: SOŠ Tornaľa - modernizácia odborného vzdelávania - budova bývalej MŠ: 400 000,00 EUR bez DPH.


2. Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO bude splnená, ak uchádzač predloží:

- pre časť predmetu zákazky č. 1: SOŠ Tornaľa - modernizácia odborného vzdelávania - budova SOŠ
Údaje o odbornej kvalifikácii osoby, ktorá bude zodpovedná za kompletný priebeh, realizáciu a odovzdanie prác:
a) Minimálne jedna osoba vo funkcii stavbyvedúceho musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:
- musí mať odbornú spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho pre konštrukcie pozemných stavieb, podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných inžinieroch v znení neskorších predpisov, alebo ekvivalentnú odbornú spôsobilosť či odbornú kvalifikáciu, podľa právnych predpisov platných v mieste sídla/adresy tejto osoby;
- musí mať odbornú prax súvisiacu s predmetom zákazky (stavebné práce súvisiace s výstavbou alebo rekonštrukciou objektov) v dĺžke minimálne 3 roky.

Uchádzač predloží:
- doklad o oprávnení vykonávať činnosť stavbyvedúceho pre konštrukcie pozemných stavieb vydaný Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) originál alebo úradne osvedčená fotokópia, resp. doklad o ekvivalentnej odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov platných v mieste sídla/adresy tejto osoby, rovnako originál alebo úradne osvedčená fotokópia,
- profesijný životopis so zoznamom odborných skúseností preukazujúcich požadovanú odbornú prax, v takom rozsahu, aby bolo možné posúdiť splnenie podmienky účasti.

- pre časť predmetu zákazky č. 2: SOŠ Tornaľa - modernizácia odborného vzdelávania - budova bývalej MŠ
Údaje o odbornej kvalifikácii osoby, ktorá bude zodpovedná za kompletný priebeh, realizáciu a odovzdanie prác:
a) Minimálne jedna osoba vo funkcii stavbyvedúceho musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:
- musí mať odbornú spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho pre konštrukcie pozemných stavieb, podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných inžinieroch v znení neskorších predpisov, alebo ekvivalentnú odbornú spôsobilosť či odbornú kvalifikáciu, podľa právnych predpisov platných v mieste sídla/adresy tejto osoby;
- musí mať odbornú prax súvisiacu s predmetom zákazky (stavebné práce súvisiace s výstavbou alebo rekonštrukciou objektov) v dĺžke minimálne 3 roky.

Uchádzač predloží:
- doklad o oprávnení vykonávať činnosť stavbyvedúceho pre konštrukcie pozemných stavieb vydaný Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) originál alebo úradne osvedčená fotokópia, resp. doklad o ekvivalentnej odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov platných v mieste sídla/adresy tejto osoby, rovnako originál alebo úradne osvedčená fotokópia,
- profesijný životopis so zoznamom odborných skúseností preukazujúcich požadovanú odbornú prax, v takom rozsahu, aby bolo možné posúdiť splnenie podmienky účasti.

Vzhľadom k tomu, že funkcionalita informačného systému Zber údajov, prostredníctvom ktorého verejný obstarávateľ zverejňuje túto Výzvu na predkladanie ponúk, neumožňuje kvôli limitu znakov zverejniť podmienky účasti v úplnom rozsahu, verejný obstarávateľ ich zverejňuje v súťažných podkladoch v časti F., ktoré sú voľne prístupné v profile verejného obstarávateľa a na adrese uvedenej v ods. I.3) KOMUNIKÁCIA tejto Výzvy na predkladanie ponúk.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
V zmysle súťažných podkladov a ich príloh.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 19.10.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.10.2022 10:00
Miesto: Miesto on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com a totožná záložka ako pri
predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť len uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

2. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady, prostredníctvom ktorých preukazuje splnenie podmienok účasti:
- v zmysle § 39 ZVO jednotným európskym dokumentom, v takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený jednotný elektronický dokument. Uchádzač môže prehlásiť splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia a podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti prostredníctvom globálneho údaju uvedeného v oddiely IV. časti jednotného európskeho dokumentu alebo
- v zmysle § 114 ods. 1 ZVO čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

3. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Pravidlá pre doručovanie zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t. j. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE, a to v súlade s funkcionalitou systému.

4. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému JOSEPHINE
umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť spôsobom viď časť A. POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY, bod 16. PREDKLADANIE PONÚK, ods. 16.5. súťažných podkladov.

5. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

6. Vzhľadom ku skutočnosti, že verejný obstarávateľ v predmetnom verejnom obstarávaní využije postup v súlade s § 112 ods. 7 písm. b) ZVO, vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

7. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií.

8. Všetky ďalšie relevantné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.09.2022