Sliač, letecké kasárne, b. 19 – oprava sociálnych zariadení

  Zadávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
15.648,15 €
  Možnosť prihlásenia do:
06.10.2022 10:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
22.09.2022
  Dátum zverejnenia:
23.09.2022

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
IČO: 30845572
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Vozár
Telefón: +421 960327588
Email: jozef.vozar@mod.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.mosr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Sliač, letecké kasárne, b. 19 – oprava sociálnych zariadení
Referenčné číslo: SEMaI-695-5/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
45453100-8
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je oprava sociálnych zariadení v budove č. 19 - veliteľská budova v objekte 81. krídla Sliač. Jedná sa o objekt s jedným N.P. a sedlovou strechou. Prístup objektu je po asfaltovej komunikácii.
Priestory slúžia pre Vojenskú hudbu, sociálne priestory pre ženy sú dostačujúce, ale pre mužov nevyhovujúce. Požaduje sa vybúranie dverného otvoru, dvoch okien, demontáž WC misy, vymurovanie priečok, sprchových vaničiek, osadenie dvoch umývadiel, dvoch pisoárov, dvoch nových okien, pôvodných dvier, vyspravenie časti novej omietky, náterov, montáž batérií, ventilov, elektrického ohrievača, obkladov, novej dlažby, nového rozvodu vody, úprava kanalizácie, osvetlenia a drobné stavebné práce.
Práce budú vykonané podľa špecifikácie prác na vypracovanie cenovej ponuky.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený vo Výzve na predkladanie ponúk č. SEMaI-695-5/2022 a jej prílohách, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
15 648,15 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je oprava sociálnych zariadení v budove č. 19 - veliteľská budova v objekte 81. krídla Sliač. Jedná sa o objekt s jedným N.P. a sedlovou strechou. Prístup objektu je po asfaltovej komunikácii.
Priestory slúžia pre Vojenskú hudbu, sociálne priestory pre ženy sú dostačujúce, ale pre mužov nevyhovujúce. Požaduje sa vybúranie dverného otvoru, dvoch okien, demontáž WC misy, vymurovanie priečok, sprchových vaničiek, osadenie dvoch umývadiel, dvoch pisoárov, dvoch nových okien, pôvodných dvier, vyspravenie časti novej omietky, náterov, montáž batérií, ventilov, elektrického ohrievača, obkladov, novej dlažby, nového rozvodu vody, úprava kanalizácie, osvetlenia a drobné stavebné práce.
Práce budú vykonané podľa špecifikácie prác na vypracovanie cenovej ponuky.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený vo Výzve na predkladanie ponúk č. SEMaI-695-5/2022 a jej prílohách, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní: je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky min. v rozsahu: murárstvo a vodoinštalatérstvo a montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Uchádzač (alebo ním uvedený subdodávateľ) preukáže jedným z nasledujúcich spôsobov:
- kópiou aktuálneho živnostenského oprávnenia alebo výpisu zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba - podnikateľ, príspevková organizácia - podnikateľ),

- kópiou aktuálneho výpisu z obchodného registra (predkladá právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),

- kópiou iného oprávnenia, vydané podľa osobitných predpisov, zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní alebo obdobného zoznamu v inom členskom štáte EÚ.

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní: nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Uchádzač preukáže jedným z nasledujúcich spôsobov:
- čestné vyhlásenie potvrdené štatutárnym zástupcom uchádzača (príloha č. 2 tejto Výzvy),

- zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní alebo obdobného zoznamu v inom členskom štáte EÚ.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní:
Uchádzač právnická osoba musí predložiť:
- kópiu platného oprávnenia na opravu VTZ elektrických podľa § 15 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP a na OPaOS VTZ elektrických vydané na uchádzača alebo jeho subdodávateľa (právnickú osobu/fyzickú osobu podnikateľa) a

- kópiu platného osvedčenia na prácu na VTZ elektrických podľa § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v rozsahu § 24 revízny technik Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. vydané na fyzickú osobu.

Uchádzač fyzická osoba - podnikateľ musí predložiť:
- kópiu platného osvedčenia na prácu na VTZ elektrických podľa § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v rozsahu § 24 revízny technik Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z..

Vyššie uvedené doklady je možné nahradiť a podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní tak preukázať aj oprávnením na činnosť na vyhradených technických zariadeniach na pracoviskách Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Úspešný uchádzač pred uzatvorením Zmluvy povinne podá vyplnenú žiadosť o vydanie oprávnenia na činnosť na vyhradených technických zariadeniach na pracoviskách Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl Slovenskej republiky v súlade s § 6 ods. 3 písm. i) zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky, podľa § 14 ods. 1 písm. a), ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, podľa predpisu Všeob. 21 2 a Nariadenia ministra obrany SR č. 46/2009 o inšpekcii práce, energetickej Inšpekcii a požiarnom dozore v rezorte Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení Nariadenia ministra obrany SR č. 71/2013. Uchádzač, ktorý už má takéto oprávnenie, predloží jeho fotokópiu a už nemusí predkladať iné doklady na preukázanie odbornej spôsobilosti.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 06.10.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO.

Pravidla pre doručovanie: zásielka sa považuje za doručenú v okamihu jej odoslania v systéme EVO a to v súlade s funkcionalitou systému.

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom zúčastniť sa obhliadky staveniska. Bližšie informácie o konkrétnom termíne a mieste konania sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk č. SEMaI-695-5/2022.

Predložením ponuky uchádzač súhlasí s návrhom Zmluvy o dielo.

Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie Zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.09.2022