Vodoinštalačný materiál na opravu a údržbu objektov patriacich MČ Bratislava – Petržalka

  Zadávateľ:
Mestská časť Bratislava - Petržalka
  Predpokladaná hodnota:
179.900,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
07.10.2022 11:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
22.09.2022
  Dátum zverejnenia:
23.09.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mestská časť Bratislava - Petržalka
IČO: 00603201
Kutlíkova 17, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ida Brtáňová
Telefón: +421 200000000
Email: zdenka.bothova@petrzalka.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Vodoinštalačný materiál na opravu a údržbu objektov patriacich MČ Bratislava – Petržalka
Referenčné číslo: 17/1701/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
44111000-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Výsledkom verejného obstarávania bude Rámcová zmluva na čiastkové nákupy vodoinštalačénho materiálu v zmysle jednotlivých objednávok.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
179 900,00 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Čiastkové nákupy stavebného materiálu pre potreby opráv a údržieb budov patriacich MČ Bratislava-Petržalka
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten uchádzač, ktorý spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 4
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 07.10.2022 11:10
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Výdaj tovaru môže byť najviac 20 km od Oddelenia správy verejných priestranstiev, Ondreja Štefanka 2,851 01 Bratislava, z dôvodu operatívnych nákupov a efektívnosti.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.09.2022