Náhradné diely na Mercedes Arocs, r. v. 2021

  Zadávateľ:
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  Predpokladaná hodnota:
30,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.09.2022 10:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
22.09.2022
  Dátum zverejnenia:
23.09.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859
Jesenná 14, 08005 Prešov
Slovensko
Kontaktná osoba: nemcova.maria@sucpsk.sk
Telefón: +421 517563700
Fax: +421 517563711
Email: obstaravanie@sucpsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
rozpočtová organizácia vyšší územný celok
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Náhradné diely na Mercedes Arocs, r. v. 2021
Referenčné číslo: 44/47/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
34913000-0
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Náhradný diel na Mercedes Arocs, r.v. 2021 - sklo pravého zadného svetla s dodaním
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
30,00 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
sklo zadného pravého svetla s dovozom na Mercedes Arocs, r.v. 2021 - originálny náhradný diel s dopravou
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.09.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.09.2022