„ZABEZPEČENIE ODČERPÁVANIA FEKÁLIÍ A ODPADOVÝCH VÔD ZO ŽUMPY V SÍDLE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA “

  Zadávateľ:
Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
  Predpokladaná hodnota:
12.870,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
03.10.2022 14:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
21.09.2022
  Dátum zverejnenia:
23.09.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
IČO: 53871103
Čučoriedková 6, 82712 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Dušan ELZNIC
Telefón: +421 243415936
Email: elznic.dusan@scbsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/20975
Hlavná adresa(URL): https://www.scbsk.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Príspevková organizácia zriadená vyšším územným celkom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
„ZABEZPEČENIE ODČERPÁVANIA FEKÁLIÍ A ODPADOVÝCH VÔD ZO ŽUMPY V SÍDLE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA “
Referenčné číslo: PT65/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
90510000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Dodávateľ zabezpečí vlastnou technikou na základe požiadavky od verejného obstarávateľa odčerpanie a vývoz fekálií a odpadových vôd zo žumpy v priestoroch verejného obstarávateľa.
Na predmet zákazky vyžadujeme predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd zo žúmp v rozsahu ako je ustanovené v Zákone o vodách č. 364/2004 Z.z, ku každému samostatnému vývozu.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
12 870,00 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Dodávateľ zabezpečí vlastnou technikou na základe požiadavky od verejného obstarávateľa odčerpanie a vývoz fekálií a odpadových vôd zo žumpy v priestoroch verejného obstarávateľa.
Na predmet zákazky vyžadujeme predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd zo žúmp v rozsahu ako je ustanovené v Zákone o vodách č. 364/2004 Z.z, ku každému samostatnému vývozu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: podľa § 32 ods.1 písm. e) a f) zákona. Znenie príslušných podmienok účasti je uvedené v bode 4 Súťažných podkladov
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: neuplatňuje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: neuplatňuje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: neuplatňuje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podmienky vykonania predmetu zákazy sú bližšie špecifikované v opise predmetu zákazy a v prílohe č. 4: Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky, ktoré tvoria prílohy súťažných podkladov.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 03.10.2022 14:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
21.09.2022