Náhradné diely na vozidlá MB PO184CT pre SÚC PSK,oblasť Prešov

  Zadávateľ:
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  Predpokladaná hodnota:
915,04 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.09.2022 12:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
21.09.2022
  Dátum zverejnenia:
22.09.2022

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859
Jesenná 14, 08005 Prešov
Slovensko
Kontaktná osoba: Klobušický Peter
Telefón: +421 915963370
Fax: +421 517563711
Email: klobusicky.peter@sucpsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/8722
Hlavná adresa(URL): www.sucpsk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Rozpočtová organizácia vyššieho územného celku

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Náhradné diely na vozidlá MB PO184CT pre SÚC PSK,oblasť Prešov
Referenčné číslo: 87/ZHNPO/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
34330000-9
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Náhradné diely na vozidlá MB PO184CT pre SÚC PSK,oblasť Prešov
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
915,04 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: III.1.1)Doklad o oprávnení dodávať tovar
-výpis z obchodného registra (právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri); výpis zo živnostenského registra (fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ), resp. iný doklad o oprávnení dodávať tovar od hospodárskeho subjektu, ktorý je zapísaný v Registri právnických osôb a podnikateľov
uchádzač nie je povinný predkladať tieto doklady, pretože verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu, alebo Zoznam hospodárskych subjektov vedený ÚVO (ak je to uplatniteľné).
III.1.2)Doklad preukazujúci, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
-uchádzač nie je povinný predkladať tento doklad, pretože verejný obstarávateľ na overenie, či uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní využije verejne prístupný register hospodárskych subjektov so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní (register osôb so zákazom podľa § 183 ZVO, alebo Zoznam hospodárskych subjektov vedeným ÚVO (ak je to uplatniteľné).
III.1.3)Doklad k § 40 ods. 6 písm. f) ZVO (verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami)
-Uchádzač môže (nemusí) predložiť Čestné vyhlásenie ku konfliktu a k etickému kódexu uchádzača, vypracované podľa Prílohy č. 2 výzvy (povinné pre úspešného uchádzača)
Čestné vyhlásenie musí byť podpísané podľa určenia uvedeného v rámci bodu IV.1) tejto výzvy.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.09.2022 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejné obstarávanie je uskutočňované cez IS ERANET.
Prístup k súťažným podkladom je bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy. Predloženie ponuky je možné cez Informačný systém.

2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup verejného obstarávania resp. neuzatvoriť objednávku s
úspešným uchádzačom v prípade, ak ponuková cena úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky alebo v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol obstarávateľ predpokladať.

3. Úspešný uchádzač akceptuje skutočnosť, že ho verejný obstarávateľ môže, v prípade ak nebude mať schválené
finančné prostriedky zriaďovateľom, ktorým je Prešovský samosprávny kraj, vyzvať na uzatvorenie objednávky, a to
bezodkladne po schválení finančných prostriedkov zriaďovateľom.

4.Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti záujemcu. Súťažné podklady sú prístupné na adrese uvedenej v bode 1) Oddielu VI: Doplnkové informácie časť VI.3) Doplňujúce informácie.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
21.09.2022