Studienka, Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie

  Zadávateľ:
Obec Studienka
  Predpokladaná hodnota:
786.376,29 €
  Možnosť prihlásenia do:
13.10.2022 10:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
21.09.2022
  Dátum zverejnenia:
22.09.2022

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Studienka
IČO: 00310042
Studienka 364, 90875 Studienka
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Boris Soukup
Telefón: +421 905323477
Fax: +421 347782112
Email: starosta.obce.studienka@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4553
Hlavná adresa(URL): https://www.studienka.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Studienka, Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie
II.1.2) Hlavný kód CPV
45232400-6
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je výstavba rozšírenia verejnej splaškovej kanalizácie v obci Studienka.
Zákazka bude realizovaná v dvoch záujmových územiach:
1.Záujmové územie sa nachádza v intraviláne obce Studienka na jej juhozápadnom okraji. Jedná sa o lokalitu resp. ulicu so samostatne stojacimi rodinnými domami. Predmetom predloženej PD je návrh technického riešenia odkanalizovania 39 rodinných domov (Stoka A2 a A2-1)
2.Záujmové územie sa nachádza v intraviláne obce Studienka na jej na východnom okraji. Jedná sa o lokalitu resp. ulicu so samostatne stojacimi rodinnými domami. Predmetom predloženej PD je návrh technického riešenia odkanalizovania 10 rodinných domov.

Navrhovaná kanalizácia bude zabezpečovať len odvádzanie splaškových OV. Zaústenie dažďových vôd do navrhovanej kanalizácie je neprípustné!

Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii (ďalej len PD), ktorá je v príslušnej stavebno-technickej dokumentácii prístupnej na webovej adrese:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/448795
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
786 376,29 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
SK01
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
SK, Bratislavský kraj, okres Malacky, Obec Studienka, k. ú. Studienka (na parcelách v zmysle projektovej dokumentácie)
II.2.4) Opis obstarávania
Stoka ,,A2,, - 1. etapa
hladké plnostenné PVC 315 SN 8 dl. 309,0 m
11 x kanalizačná revízna šachta BET DN 1000 (hrúbka steny 120 mm)
28 x kanalizačná prípojka PVC 160 SN8
Stoka ,,A2-1,, hladké plnostenné PVC 315 SN 8 dl. 16,6 m
1 x kanalizačná revízna šachta BET DN 1000 (hrúbka steny 120 mm)

Stoka ,,A2,, - 2. etapa
hladké plnostenné PVC 315 SN 8 dl. 149,5 m
5 x kanalizačná revízna šachta BET DN 1000 (hrúbka steny 120 mm)
11 x kanalizačná prípojka PVC 160 SN8

Stoka ,,A3-5-2,, - 1. etapa
hladké plnostenné PVC 315 SN 8 dl. 173,10 m
5 x kanalizačná revízna šachta BET DN 1000 (hrúbka steny 120 mm)
5 x kanalizačná prípojka PVC 160 SN8

Stoka ,,A3-5-2-1,, hladké plnostenné PVC 315 SN 8 dl. 48 m
2 x kanalizačná revízna šachta BET DN 1000 (hrúbka steny 120 mm)
2 x kanalizačná prípojka PVC 160 SN8

Stoka ,,A3-5-2,, - 2. etapa
hladké plnostenné PVC 315 SN 8 dl. 47 m
1 x kanalizačná revízna šachta BET DN 1000 (hrúbka steny 120 mm)
3 x kanalizačná prípojka PVC 160 SN8

Kanalizačné prípojky nie sú predmetom verejného obstarávania
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
786 376,29 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Vyžaduje sa zábezpeka vo vo výške 23 000,00,-€. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: (A)Uchádzač musí spĺňať tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. b), c), e) a f) ZVO:
b)nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c)nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
(B)Podľa § 32 ods. 2 ZVO uchádzač preukazuje splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), c), e) a f) ZVO. b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje predloženie dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. b), e) a f) ZVO a to z dôvodu použitia údajov z ISVS.
(C)Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
(D)Podľa § 152 ods. 1 hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b), c), e) a f) zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
(E)Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa ZVO, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
(F)Podľa § 37 ods. 3 ZVO skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia
za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
(G)Uchádzač môže podľa § 114 ods. 1 ZVO doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia, predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením o splnení podmienok účasti, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Predložiť prehľad o dosiahnutom obrate v stavebných prácach za posledné tri hospodárske roky v zmysle § 33 ods. 1 písm. d) ZVO
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Požaduje sa preukázať minimálne obrat 2 500 000,-€ bez DPH spolu za posledné tri hospodárske roky.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: (A)Uchádzač predloží zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) ZVO,
(B)Uchádzač preukáže svoju technickú a odbornú spôsobilosť aj podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy,
(C) Uchádzač predloží opatrenia environmentálneho manažérstva, ktoré použije pri plnení zmluvy podľa § 34 ods. 1 písm. h) ZVO,
(D)Uchádzač predloží údaje o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky podľa § 34 ods. 1 písm. i) ZVO,
(E)Uchádzač predloží údaje o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má k dispozícií na
uskutočnenie stavebných prác podľa § 34 ods. 1 písm. j) ZVO,
(F)Uchádzač vedie podiel plnenia zo zmluvy , ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom podľa § 34 ods.1 písm. l) ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: (A) Uchádzač preukáže splnenie podmienok technickej a odbornej spôsobilosti v zmysle ust. § 34 ods. 1 písm. b) ZVO predložením zoznamu uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť (5) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania , ktorým preukáže realizáciu prác obdobného charakteru ako predmet zákazky (výstavba alebo rekonštrukcia kanalizačného potrubia) a to minimálne v hodnote 1 600 000,00EUR bez DPH.
Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení ukončených stavebných prác podľa obchodných podmienok.
(B) Dokumenty súvisiace s údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osoby zodpovednej za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby § 34 ods. 1 písm. g) ZVO, t. j. Doklad o odbornej spôsobilosti min. 2 osoby (stavbyvedúci) - Stavbyvedúci pre inžinierske stavby so zameraním na potrubné, energetické a iné líniové stavby. Uchádzač preukáže splnenie tejto podmienky nasledovne: predložením dokladu o odbornej spôsobilosti podľa zák. č. 236/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 138/1992 Zb.
v znení zák. č. 554/2001 o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s odbornou spôsobilosťou zahŕňajúcou potrubné, energetické a iné líniové stavby.
(C)Uchádzač predloží certifikát vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem nasystém environmentálneho manažérstva v zmysle § 36 ZVO
(D)Uchádzač preukáže minimálny priemerný ročný počet 20 zamestnancov
(E) Uchádzač preukáže, že má k dispozícii :
-1x kolesové / pásové rýpadlo
-1x rýpadlo nakladače
-3x nákladné vozidlo / sklápač
-1x hutniaca doska min. 500 kg
-4x pažiace boxy
(F) Uchádzač preukáže, že minimálne 75% prác vykoná vlastnými kapacitami.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Zákazka bude realizovaná na základe priloženej projektovej dokumentácie. Uchádzač je povinný oboznámiť sa s dokumentáciou s vynaložením odbornej starostlivosti. Ďalšie podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch a v návrhu zmluvy o dielo. Postup zadávania podlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO, verzia 18.0 (ďalej len "systém"). Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k verejnému obstarávaniu sú uverejnené v systéme pod hypertextovým prepojením https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/448795

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 13.10.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 13.10.2022 10:15
Miesto: Otvárania ponúk sa uskutoční On-line, t.j. automatickým vytvorením zápisnice z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk prostredníctvom systému EVO a to v súlade s Príručkou k funkcionalite On-line sprístupnenie ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Ak sa ponuky predkladajú prostredníctvom elektronického prostriedku podľa § 20 ZVO, umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie, a to v rozsahu podľa § 52 ods. 2 ZVO.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Postup zadávania podlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO, verzia 18.0 (ďalej len "systém"). Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k verejnému obstarávaniu sú uverejnené v systéme pod hypertextovým prepojením http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/448795
2.Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr ku dňu prevzatia staveniska mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie predmetu zmluvy v minimálnej výške 500 00,00,-€ . Doklad preukazujúci uzatvorenie poistenia zodpovednosti za škodu a výšku poistného plnenia predloží Objednávateľovi najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska.
3. Predmetné obstarávanie nie je ani zelené obstarávanie ani obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
21.09.2022