"Spojená škola, Žilina Bytčica -stavebné úpravy - zateplenie strechy budovy administratívy a učební odborného výcviku "

  Zadávateľ:
Spojená škola
  Predpokladaná hodnota:
100.322,22 €
  Možnosť prihlásenia do:
07.10.2022 12:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
21.09.2022
  Dátum zverejnenia:
22.09.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Spojená škola
IČO: 00158615
Hlavná 2 , 01009 Žilina
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Štefánia Hmirová
Telefón: +421 415006422
Fax: +421 41415006423
Email: hmirova@sszaby.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Škola
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
"Spojená škola, Žilina Bytčica -stavebné úpravy - zateplenie strechy budovy administratívy a učební odborného výcviku "
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom je výber dodávateľa na nasledovné práce : "Spojená škola, Žilina Bytčica -stavebné úpravy - zateplenie strechy budovy administratívy a učební odborného výcviku "
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
100 322,22 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 07.10.2022 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
21.09.2022