Servis, údržba a oprava služobných motorových vozidiel

  Zadávateľ:
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
47.816,52 €
  Možnosť prihlásenia do:
03.10.2022 12:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
21.09.2022
  Dátum zverejnenia:
22.09.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
IČO: 30416094
Námestie slobody 6, 81005 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Patrik Šimek
Telefón: +421 259494111
Email: patrik.simek@mindop.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Servis, údržba a oprava služobných motorových vozidiel
Referenčné číslo: A/2022/DI10/1
II.1.2) Hlavný kód CPV
50112000-3
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je záväzok poskytovateľa poskytnúť objednávateľovi služby servisu, údržby a opravy služobných motorových vozidiel vrátane dodávky originálnych náhradných dielov, na základe uzavretej čiastkovej zmluvy a požiadaviek objednávateľa.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
47 816,52 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom Dohody je poskytnutie služieb pravidelných servisných prehliadok, údržby a opráv osobných a úžitkových služobných motorových vozidiel Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, vrátane dodávok súvisiaceho vybavenia a originálnych náhradných dielov schválených výrobcom pre továrenské značky.
2.1 Mechanické práce:
-servisná prehliadka podľa intervalov stanovených výrobcom vrátane dodávky náhradných dielov s tým súvisiacich,
-výmena predných a zadných brzdových platničiek, vrátane dodávky náhradných dielov s tým súvisiacich,
-výmena predných a zadných brzdových kotúčov, vrátane dodávky náhradných dielov s tým súvisiacich,
-výmena tlmičov na prednej a zadnej náprave, vrátane náhradných dielov s tým súvisiacich,
-výmena homokinetických kĺbov, vrátane dodávky náhradných dielov s tým súvisiacich,
-výmena segmentov chladiacej sústavy,
-výmena rozvodového ústrojenstva motora podľa intervalov stanovených výrobcom,
-výmena setu spojky podľa intervalov stanovených výrobcom,
-výmena čelného skla,
-dodávka a výmena akumulátorov nabíjania, vrátane dodávky náhradných dielov s tým súvisiacich,
-bežná údržba a oprava porúch vzniknutých počas prevádzky,
-kontrola guľových a zvislých čapov,
-kontrola a dopĺňanie prevádzkových kvapalín
-diagnostika a oprava elektrického systému vozidla,
-generálne opravy motorov a prevodoviek,
-geometria prednej a zadnej nápravy,
-príprava vozidiel na STK a EK,
-odstránenie porúch vozidiel zistených pri STK a EK,
-elektronická diagnostika vozidiel,
-dezinfekcia a plnenie klimatizácie,
-pneuservis sezónne prezutie pneumatík, opravy defektov,
-preskladnenie sezónnych pneumatík a diskov,
-iné mechanické práce súvisiace s opravou a údržbou motorových vozidiel.

2.2Klampiarske a lakovnícke práce:

-opravy mechanických, elektrických častí po havárii,
-klampiarske práce, lakovnícke práce vozidiel po havárií,
-výmena čelných skiel.

2.3Zabezpečenie odťahovej služby a servisu 24 hodín denne, bezplatné odtiahnutie a uskladnenie vozidiel v prípade poruchy alebo havárie, súčinnosť s poisťovňou pri likvidácii poistných udalostí.

2.4Dodávka originálnych náhradných dielov schválených výrobcom k realizácii úkonov/opráv.

2.5Odťahová služba zabezpečenie odťahovej služby v rámci celého Slovenska a susedných krajín, vrátane manipulácie.

2.6Bezplatné poskytnutie náhradného vozidla vyššej strednej triedy na požiadanie/segment E/.

2.7Vedenie elektronickej evidencie správy jednotlivých vozidiel.

2.8Poskytovanie služieb záručného servisu /servisných prehliadok a záručných opráv/ na motorové vozidlá značky Škoda a pozáručného servisu na motorové vozidlá značky Škoda, VW, Opel, JEEP, Renault, Peugeot Audi.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO:
Splnenie podmienky účasti uchádzač preukáže predložením naskenovaného originálu/ úradne osvedčenej kópie dokladu o oprávnení poskytovať služby, nie staršieho ako tri mesiace, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. (Výpis z Obchodného alebo živnostenského registra). Uchádzač musí mať v Obchodnom/Živnostenskom registri zapísaný predmet činnosti, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Právnické osoby a fyzické osoby so sídlom, miestom podnikania v Slovenskej republike, zapísaným v registroch nemajú povinnosť predkladať výpis z Obchodného alebo živnostenského registra.
-Verejný obstarávateľ si splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) ZVO preverí z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov z portálu oversi.gov.sk, ktorý je vedený Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO:
Splnenie podmienky účasti uchádzač preukáže predložením naskenovaného originálu čestného vyhlásenia, v ktorom prehlási, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 je možné nahradiť podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 ZVO (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO:
Zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.
Uchádzač uvedie v ,,Zozname poskytnutých služieb plnenia (referencie) preukazujúce poskytnutie služieb rovnakých alebo podobných ako je predmet zákazky za predchádzajúce 3 (tri) roky, ktoré budú v kumulatívnej hodnote rovnakej alebo vyššej ako 50 000 eur.
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:
údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.

Minimálna požadovaná úroveň:
Uchádzač predloží Zoznam expertov zodpovedných za poskytnutie služby s údajmi o odbornej praxi a odbornej kvalifikácií. údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
Minimálna požadovaná úroveň:
Uchádzač predloží Zoznam expertov zodpovedných za poskytnutie služby s údajmi o odbornej praxi a odbornej kvalifikácií.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci preukázania odbornej kvalifikácie a odbornej praxe uviedol v zozname minimálne štyroch odborne spôsobilých osôb na predmet zákazky, tzn. minimálne štyroch servisných technikov/ automechanikov s minimálnou dĺžkou odbornej praxe 3 roky a minimálne dvoch lakýrnikov / autoklampiarov s minimálnou dĺžkou odbornej praxe 3 roky.

Rozšírený opis technickej a odbornej spôsobilosti je uvedený v časti dokumenty zákazky Výzva bod 14.3.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 03.10.2022 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
21.09.2022