Dodávka zemného plynu

  Zadávateľ:
Základná škola, Krčméryho 2, Nitra
  Predpokladaná hodnota:
106.279,53 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.09.2022 12:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
20.09.2022
  Dátum zverejnenia:
22.09.2022

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Základná škola, Krčméryho 2, Nitra
IČO: 37865412
Krčméryho 2, 94901 Nitra
Slovensko
Kontaktná osoba: Marek Hudák ceveo, s.r.o
Telefón: +421 944350859
Email: info@ceveo.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Prístup k súťažným dokumentom je obmedzený
Ďalšie informácie možno získať na adrese (URL): https://www.ceveo.sk
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
CEVEO, s.r.o.
IČO: 52029409
Lipovník 94 , 95601 Lipovník
Slovensko
Kontaktná osoba: Marek Hudák
Telefón: +421 944350859
Email: info@ceveo.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
§7 ods. 1 pism. d.) Zákona o verejnom obstarávaní

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Dodávka zemného plynu
II.1.2) Hlavný kód CPV
09123000-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je Dodávka zemného plynu pre Základná škola, Krčméryho 2, Nira podľa odberných miest v celkovom predpokladanom odbere 590,114 MWh za 12 mesiacov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
106 279,53 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.09.2022 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
20.09.2022