Regenerácia vnútroblokového priestoru ulíc Bartalošova, Krátka v Moldave nad Bodvou

  Zadávateľ:
Mesto Moldava nad Bodvou
  Predpokladaná hodnota:
226.236,60 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.10.2022 12:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
20.09.2022
  Dátum zverejnenia:
22.09.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Moldava nad Bodvou
IČO: 00324451
Školská 2, 04501 Moldava nad Bodvou
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Hilda Regulová Gajdošová, E&L Consulting, s.r.o., Sabinovská 12, 82102 Bratislava
Telefón: +421 903400529
Email: gajdosova@elconsulting.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.moldava.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Regenerácia vnútroblokového priestoru ulíc Bartalošova, Krátka v Moldave nad Bodvou
Referenčné číslo: 2022/2/Moldava
II.1.2) Hlavný kód CPV
45450000-6
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Projekt ako predmet zákazky sa zameriava hlavne na funkčnosť a estetiku, pričom zeleň by mala zostať málo náročná na údržbu a starostlivosť. Kvôli obmedzenej druhovej skladbe súčasnej zelene je navrhnutý taký sortiment, ktorý obohatí pôvodnú výsadbu. Projekt preto navrhuje zeleň vo viacerých vegetačných poschodiach, stromy vo vyššom poschodí a kvitnúce kríky v strednom poschodí, a spodné vegetačné poschodie, pozostávajúce z nízkych krov, tráv a cibuľovín. Výsadby sú koncipované na pohľad z blízka a vytvárajú vizuálne body záujmu svojou farebnosťou a textúrou..
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
226 236,60 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Dve pol oblúkovité mlatové chodníky sa spoja v strede vnútrobloku a vytvoria malé námestie aj s posedením. Navrhovaná trávnatá plocha okolo chodníka je koncipovaná na budúcu možnosť inštalácie detských herných prvkov. Mobiliár v tomto prípade poskytne priestor na oddych a relax. V malom námestíčku sa osadí vyvýšený záhon z Cortenu, ktorý prepojí materiálovo vnútroblok.
V páse zelene sa vytvorí štrkový chodník v stabilizačnej sieti v šírke 1,5metra po celej dĺžke ulice. Komunikácia prepojí ťah ľudí zo Školskej ulice a Námestia Budovateľov k materskej škôlke, ako aj zjednoduší priechod ľudí, ktorí bývajú na Bartalošovej ulici. Medzi krajnicou cesty a chodníkom sa vynechá pás trávnika kvôli bezpečnosti.
funkčné námestie, s hlavnou plochou z mlatu, ktorá bude slúžiť na prechod všetkými smermi. Do mlatovej plochy sa osadia vyvýšené záhony z Cortenu, ktoré sa podsvietia a štandardné záhony na rastlom teréne. Okolo pôvodných stromov sa vytvoria nízke obruby z Cortenu a obkolesia sa lavičkami v kruhovom tvare.

Mobiliár sa doplní o smetné koše, Cortenové stojany na bicykle ako aj Cortenové zábradlie okolo cesty, aby sa zabránilo vybiehaniu do križovatky. K novinovému stánku sa nainštalujú informačné vitríny.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP, Výzva: IROP-PO4-SC431-2021-65, 6.3Prioritná os: 4 Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) a f) ZVO uchádzač v súlade s § 32 ods. 2 ZVO preukazuje:
1.1.dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky podľa § 32 ods. 3 ZVO verejný obstarávateľ získava z registra právnických osôb,
1.2.doloženým čestným vyhlásením (ČV) preukazuje splnenie podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO.
1.3.Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť ČV podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
1.4.Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR neupravuje inštitút ČV, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
1.5.Hospodársky subjekt zapísaný v ZHS podľa § 152 a nasl. ZVO nie je povinný vo verejnom obstarávaní predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 2, ods. 4 a ods. 5 ZVO. VOb uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. VOb musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom. VOb pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v ZHS alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO v inom členskom štáte alebo v štáte sídla uchádzača.
1.6.Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS predloží v ponuke požadovaný doklad podľa § 32 ods. 2 písm. f) ZVO, tak ako je vyššie uvedené. Uchádzač so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR, pokiaľ nie je zapísaný v rovnocennom zozname ako ZHS, predloží aj doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO, ktorý zodpovedá predmetu zákazky pretože verejný obstarávateľ nemá prístup k informačným systémom verejnej správy v iných členských štátoch ako aj čestné vyhlásenie (ČV), ktoré preukazuje splnenie podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO
1.7.Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia finančného, ekonomického postavenia a odbornej a technickej spôsobilosti môžu byť podľa § 39 ZVO predbežne nahradené Jednotným európskym dokumentom (viď vzor Príloha č. 5 k SP) alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO (viď Príloha č. 7 k SP).
1.8.Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 37 ods. 3 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nepožaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Podľa § 34 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o technikov alebo technických orgánoch, najmä tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi; ak ide o zákazku na stavebné práce, tých, na ktorých sa môže uchádzač alebo záujemca obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác.

2.Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1.AD 1) uchádzač predloží údaje o technikovi, ktorý bude zabezpečovať činnosti v zmysle § 3 ods.1 a § 6 Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z., v rozsahu meno a priezvisko a doloží úradne osvedčené oprávnenie na výkon činnosti podľa § 6 ods. 1 uvedeného nariadenia (uchádzač má možnosť predloženia ekvivalentného dokladu alebo rovnocenného dokladu vydaného podľa predpisov v krajine sídla uchádzača).

2.AD 2) uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osoby určenej na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov - stavbyvedúceho.
Požaduje sa predloženie:
2.1 podpísaného profesijného životopisu, z ktorého musí vyplývať, či ide o zamestnanca uchádzača alebo o inú osobu podľa § 34 ods. 3 ZVO;
2.2 platného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
2.3 zoznamu zmlúv/opisov odbornej praxe.
2.4 kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho

Predložený profesijný životopis takejto osoby musí minimálne obsahovať: meno a priezvisko, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, doložené platným dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, zoznam/opis odbornej praxe (napr. pracovná pozícia, opis pracovnej náplne/opis odborných skúseností, miesto, rok plnenia/zamestnania, objednávateľ/zamestnávateľ podľa typu zmluvného vzťahu, napr. obchodný vzťah alebo pracovnoprávny vzťah a pod.), podpis tejto osoby.
Uvedeným spôsobom sa preukáže splnenie požiadaviek minimálne u osoby: Stavbyvedúci v oblasti pozemných stavieb s odbornou spôsobilosťou podľa z.č. 138/1992 Zb. v platnom znení (alebo podľa ekvivalentnej právnej normy platnej v krajine sídla uchádzača alebo v krajine pôvodu osoby), za ktorého predloží kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho (alebo ekvivalentného dokladu alebo rovnocenného dokladu vydaného v krajine EÚ)
Je potrebné preukázať min. 1-ročnú odbornú prax stavbyvedúceho, t.j. vykonával odbornú prax stavbyvedúceho min. 1 rok a aspoň jednu profesionálnu praktickú skúsenosť v pozícii stavbyvedúceho so zákazkami rovnakými alebo obdobnými ako je predmet zákazky, t.j. vykonával funkciu stavbyvedúceho aspoň na jednej zákazke ako je predmet zákazky alebo obdobnej zákazke. Obdobná zákazka zahŕňa porovnateľné pracovné postupy, porovnateľné druhy prác, porovnateľné špeciálne práce; práce s využitím obdobných stavebných konštrukcií, výrobkov a materiálov. Za obdobné zákazky sa budú považovať všetky krajinné úpravy.

3.Doklady sa predkladajú vo vyhotovení v elektronickej podobe.
4.Uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah podľa podmienok uvedených v 34 ods. 3 ZVO.
5.Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia finančného, ekonomického postavenia a odbornej a technickej spôsobilosti môžu byť podľa § 39 ZVO predbežne nahradené jednotným európskym dokumentom (ďalej aj JED) (viď vzor Príloha č. 5 k SP) alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO (viď Príloha č. 7 k SP).
6.Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 37 ods. 3 ZVO.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 05.10.2022 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Prípadné zadanie podielu zákazky subdodávateľom (podľa návrhu uchádzača v ponuke) bude podľa § 41ZVO
upravené v zmluve vrátane určenia pravidiel zmeny subdodávateľov a povinností dodávateľa.
2.Verejný obstarávateľ (VOb) vyžaduje, aby úspešný uchádzač predložil pred podpisom zmluvy informácie aj o ďalších subdodávateľoch v zmysle znenia § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 z.č. 315/2016 Z. z. Podrobnejšie informácie sú v SP.
3. Zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť po splnení kumulatívne všetkých nasledovných odkladacích podmienok: (1) po ukončení štandardnej ex post kontroly/finančnej kontroly, v rámci ktorej poskytovateľ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO (po doručení správy z kontroly prijímateľovi/verejnému obstarávateľovi) a (2) po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR www.crz.gov.sk.
4.Zmluva bude podpísaná s úspeš.uchádzačom len za predpokladu splnenia požiadaviek z.č. 315/2016 Z.z.(zápis v
RPVS)
5.VOb si ako objednávateľ vyhradzuje právo nepristúpiť k uzatvoreniu zmluvy alebo odstúpiť od zmluvy v prípade
negatívneho vývoja rozpočtového krytia na financovanie uvedenej investičnej akcie, a to bez akýchkoľvek sankcií zo
strany zhotoviteľa.
6.Lehota splatnosti čiastkových faktúr a konečnej faktúry je 60 dní od doručenia faktúry. VOb neposkytne preddavky
7.Vyžaduje sa záručná lehota 60 mesiacov a zádržné vo výške 5 % z ceny predmetu zmluvy.
8. VOb bude vyžadovať, aby úspešný uchádzač ako zhotoviteľ spracoval podľa § 12 zákona č. 254/1998 Z. z. plán
užívania stavby po ukončení stavených prác.
9. VOb bude vyžadovať, aby úspešný uchádzač ako zhotoviteľ zabezpečil činnosť koordinátora BOZP na stavenisku
počas doby realizácie predmetu zmluvy podľa § 6 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z.
10.Plán organizácie výstavby (vecný a časový harmonogram) bude zohľadňovať postup realizácie prác a bude prílohou k zmluve.
11.Od úspešného uchádzača ako zhotoviteľa sa vyžaduje ku podpisu zmluvy predložiť doklad o uzatvorenom poistení za škodu spôsobenú pri výkone činnosti ako aj potvrdenie o zaplatení poistného, ktoré budú prílohou ku zmluve.
12.VO bude realizované v súlade s § 20 ZVO prostredníctvom funkcionality IS EVO ver. 18, vrátane komunikácie,
predkladania a vyhodnocovania ponúk. Záujemca/uchádzač postupuje podľa pokynov uvedených v SP a na web stránke ÚVO https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.htmll . Pre účely komunikácie a výmeny informácií vo verejnom obstarávaní sa za moment doručenia dôležitých písomností medzi VOb a záujemcom/uchádzačom, najmä písomností, s doručením ktorých ZVO spája plynutie lehôt, považuje deň odoslania takejto písomnosti funkcionalitou IS EVO.
13.Na účely zabezpečenia riadneho plnenia zmluvy verejný obstarávateľ vyžaduje v rámci poskytnutia súčinnosti podľa § 56 ods. 8 až 11 preukázanie alebo splnenie osobitných zmluvných podmienok ( § 42 ods. 12).
14.Úspešný uchádzač v postavení zhotoviteľa sa zaviaže strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetných tovarov, služieb alebo prác
15.Ostatné informácie sú v SP.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
20.09.2022