Realizácia projektu jednoduchých pozemkových úprav

  Zadávateľ:
Obec Vtáčkovce
  Predpokladaná hodnota:
173.457,33 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.09.2022 10:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
20.09.2022
  Dátum zverejnenia:
22.09.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Vtáčkovce
IČO: 00691305
Vtáčkovce 15, 04447 Vtáčkovce
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Gáborová Gabriela
Telefón: +421 556990128
Email: ou@vtackovce.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6924
Hlavná adresa(URL): https://www.vtackovce.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Realizácia projektu jednoduchých pozemkových úprav
Referenčné číslo: 2022-Vtackovce-JPU
II.1.2) Hlavný kód CPV
71351810-4
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je realizácia projektu jednoduchých pozemkových úprav. Jednoduché pozemkové úpravy budú vykonávané na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod osídlením Osada, v k.ú Vtáčkovce, okres: Košice - okolie.
Podrobný popis realizácie predmetu zákazky tvorí samostatnú prílohu č. 3 Výzvy na predkladanie ponúk uverejnenej v
Dokumentoch zákazky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
173 457,33 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je realizácia projektu jednoduchých pozemkových úprav. Jednoduché pozemkové úpravy budú vykonávané na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod osídlením Osada, v k.ú Vtáčkovce, okres: Košice - okolie.
Podrobný popis realizácie predmetu zákazky tvorí samostatnú prílohu č. 3 Výzvy na predkladanie ponúk uverejnenej v
Dokumentoch zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: výzva - kód: OPLZ-PO5-2020-4
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. (1), písm. e), a f) zákona o verejnom obstarávaní:
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1, písm. e) a písm. f) spôsobom podľa § 32 ods. 2 písm. e) a písm. f), resp. ods. 2, ods. 4. a ods. 5. zákona o verejnom obstarávaní alebo podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní z dôvodu, že verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Možnosť nepredkladať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní sa vzťahuje len na uchádzača so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike.
Uchádzač zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní nahradiť predložením informácie o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov, prípadne potvrdením o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
V prípade, že uchádzač nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, verejný obstarávateľ využije na overenie, či uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní verejne prístupný register hospodárskych subjektov so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní vedený Úradom pre verejné obstarávanie (register osôb so zákazom podľa § 183 zákona o verejnom obstarávaní).
Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 34 ods. (1) písm. g) zákona o verejnom obstarávaní: ak ide o služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
Verejný obstarávateľ požaduje preukázať odbornú úroveň plnenia personálneho zabezpečenia predmetu zákazky
prostredníctvom odborníkov, ktorými uchádzač zabezpečí riadne poskytovanie služieb, ktoré sú predmetom zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1.Zodpovedný geodet a kartograf minimálne jedna (1) osoba
Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii - minimálne požiadavky:
a) min. II. stupeň vysokoškolského štúdia v odbore geodézia a kartografia, napr. geodet/autorizovaný geodet a/alebo kartograf, ktoré odborník preukáže predložením prof. životopisu, v ktorom uvedie údaje o vzdelaní v danom odbore
b) platné osvedčenie na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa podľa Zákona č. 487/2021 Z. z.. o Komore geodetov a kartografov, alebo rovnocenný ekvivalentný doklad preukazujúci predmetné skutočnosti vydávaný v inom štáte, preukazujúci autorizačne overovať vybrané geodetické činnosti podľa osobitného predpisu týkajúce sa predmetu tejto zákazky
2.Zodpovedný projektant pre projekt pozemkových úprav minimálne jedna (1) osoba
Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii - minimálne požiadavky:
a) platné osvedčenie podľa § 25a Zákona č.330/1991 Z.z. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, v súčinnosti so Zák.č.50/1976 Zb.-Stavebný zákon, o získaní osobitnej odbornej spôsobilosti fyzickej osoby k projektovaniu pozemkových úprav, alebo rovnocenný ekvivalentný doklad preukazujúci predmetné skutočnosti vydávaný v inom štáte
b) minimálne jednu (1) preukázateľnú prof. praktickú skúsenosť z prípravného konania jednoduchých pozemkových úprav v zmysle § 2 ods. 1 písm. j) zákona o pozemkových úpravách v znení neskorších predpisov v spojení s § 8g zákona č.330/1991 Zb.(alebo rovnocennou legislatívou v inej krajine), vykonávaných so zámerom usporiadať vlastnícke a užívacie pomery k pozemkom pod osídleniami MRK (marginalizovaných rómskych komunít), ktorú odborník preukáže predložením prof. životopisu s údajmi preukazujúcimi túto skutočnosť.
Minimálny rozsah prof. životopisu:
-titul, meno a priezvisko,
-údaje o priebehu vzdelania odborníka, získané osvedčenia,
-prof. praktické skúsenosti (názov a sídlo odberateľa, názov a popis zmluvy/projektu, pozícia na projekte, rozsah činností, ktoré odborník zabezpečoval, obdobie realizácie projektu/zmluvy - rok od do, meno, priezvisko a číslo telefónu kontaktnej osoby odberateľa, kde si bude môcť verejný obstarávateľ overiť informácie),
-dátum a podpis odborníka.
Ak uchádzač využije na preukázanie splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, musí uchádzač verejnému obstarávateľovi v ponuke preukázať, že pri plnení zákazky bude skutočne používať kapacity osoby, ktorú využije na preukázanie splnenia predmetných podmienok účasti. Skutočnosť podľa predchádzajúcej vety preukazuje uchádzač písomným čestným vyhlásením (prísľubom) takejto inej osoby, že v prípade potreby bude uchádzačovi k dispozícií na plnenie predmetu zákazky počas celého trvania zmluvného vzťahu alebo písomnou zmluvou uzavretou medzi uchádzačom a osobou, ktorej kapacitami mieni uchádzač preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) ZVO vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Zároveň osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. f) ZVO a nesmie u tejto osoby existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. f) ZVO(konflikt záujmov nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami). Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami podľa § 34 ods.1 písm. g) ,uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podmienky vykonania zákazky sú uvedené vo výzve na predkladanie ponúk uverejnenej v Dokumentoch zákazky a v
návrhu zmluvy o dielo.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.09.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Podmienky a pravidlá neupravené v tejto Výzve, zverejnených podkladoch a v procese verejného obstarávania sa
riadia zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
2. Verejný obstarávateľ poskytuje neobmedzený, úplný a priamy prístup k dokumentom prostredníctvom profilu
verejného obstarávateľa na stránke: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/448652.
3. Zadávanie tejto zákazky sa realizuje prostredníctvom Informačného systému elektronického verejného obstarávania IS EVO ver. 18.0 v programovej aplikácii umožňujúcej elektronické zadávanie zákaziek http://www.uvo.gov.sk (ďalej len IS EVO). Pre účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v IS EVO a pre elektronické predkladanie ponúk prostredníctvom IS EVO, je vytvorenie a aktivácia používateľského účtu na portáli https://www.uvo.gov.sk a vytvorenie a validácia hospodárskeho subjektu. V tejto súvislosti upozorňujeme na postup zverejnený na portáli EVO (www.uvo.gov.sk) v sekcii Viac o modernizovanom IS EVO a v príručke Prvé povinné kroky pred odoslaním ponuky alebo žiadosti o účasť.
4. Komunikácia vrátane doručovania ponuky pre účely tohto verejného obstarávania (ďalej len VO) sa bude
uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja EVO na portáli www.uvo.gov.sk.
5. Verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, tzv. superreverz.
6. Informácie potrebné na vypracovanie ponuky, predloženie ponuky a plnenie zmluvy sú uvedené vo Výzve na
predkladanie ponúk uverejnenej v Dokumentoch zákazky.
7. Elektronická aukcia sa nepoužije.
8. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením o splnení podmienok účasti, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Uchádzač môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Uchádzač na účely identifikácie dokladu podľa predchádzajúcej vety uvedie v ponuke identifikáciu verejného obstarávania v ktorom predložil doklad podľa prechádzajúcej vety spolu s presnou identifikáciou časti ponuky, v ktorej sa tento doklad nachádza. Uchádzač však pri využití tohto inštitútu musí preukázateľne spĺňať zadané podmienky účasti už v čase predkladania ponuky.
9. Zmluva uzavretá týmto postupom verejného obstarávania nadobudne účinnosť v nasledujúci deň po splnení
odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:
a) dôjde k ukončeniu kontroly doručením správy zo štandardnej ex-post kontroly objednávateľovi zo strany relevantného poskytovateľa NFP, v rámci ktorej poskytovateľ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, alebo v rámci ktorej prijímateľ súhlasil s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v návrhu správy/správe z kontroly a splnil podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa metodického pokynu, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO a súčasne
b) dôjde k zverejneniu Zmluvy o dielo v zmysle platnej legislatívy V prípade nesplnenia vyššie uvedenej odkladacej podmienky si objednávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
20.09.2022