Zabezpečenie dodávky potravín pre školskú jedáleň pri Hotelovej akadémii Brezno

  Zadávateľ:
Hotelová akadémia
  Predpokladaná hodnota:
148.200,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.09.2022 09:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
20.09.2022
  Dátum zverejnenia:
21.09.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Hotelová akadémia
IČO: 00162035
Malinovského 1 , 97701 Brezno
Slovensko
Kontaktná osoba: Jana Vašičková
Telefón: +421 049014595
Fax: +421 949014595
Email: jana.vasickova@bbsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/494
Hlavná adresa(URL): https://habrezno.edupage.org/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Hotelová akadémia
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zabezpečenie dodávky potravín pre školskú jedáleň pri Hotelovej akadémii Brezno
Referenčné číslo: ID 3445
II.1.2) Hlavný kód CPV
15000000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom verejného obstarávania je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto.

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky:

Zákazka je rozdelená na samostatné časti predmetu zákazky, a to konkrétne na :

1. Ovocie a zelenina
2. Chlieb a pečivo
3. Mlieko a mliečne výrobky
4. Mäso a mäsové výrobky
5. Mrazené výrobky
6. Trvanlivé potraviny
7. Vajcia


Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, viac častí alebo na celý predmet zákazky.

Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie rámcovej dohody medzi verejným obstarávateľom a medzi tromi úspešnými uchádzačmi samostatne v rámci každej časti predmetu zákazky.

Uchádzač predložením ponuky vyjadruje súhlas so zmluvnými podmienkami, ktoré verejný obstarávateľ uviedol v prílohe č. 2 tejto Výzvy Návrh rámcových dohôd k jednotlivým častiam predmetu zákazky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
148 200,00 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom verejného obstarávania je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto.

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky:

Zákazka je rozdelená na samostatné časti predmetu zákazky, a to konkrétne na :

1. Ovocie a zelenina
2. Chlieb a pečivo
3. Mlieko a mliečne výrobky
4. Mäso a mäsové výrobky
5. Mrazené výrobky
6. Trvanlivé potraviny
7. Vajcia


Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, viac častí alebo na celý predmet zákazky.

Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie rámcovej dohody medzi verejným obstarávateľom a medzi tromi úspešnými uchádzačmi samostatne v rámci každej časti predmetu zákazky.

Uchádzač predložením ponuky vyjadruje súhlas so zmluvnými podmienkami, ktoré verejný obstarávateľ uviedol v prílohe č. 2 tejto Výzvy Návrh rámcových dohôd k jednotlivým častiam predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa:

§ 32 ods. 1 písm. e) ZVO t.j. t. j. uchádzač je oprávnený dodávať tovar/poskytovať službu, zodpovedajúci predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že dokladmi, ktoré podľa § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje od uchádzačov, z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy, predkladať, sú: doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (§ 32 ods. 2 písm. e) ZVO). Uvedené platí v prípade uchádzačov so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike.

§ 32 ods.1 písm. f) ZVO t.j. čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Pre splnenie predmetnej podmienky účasti sa vyžaduje predloženie čestného vyhlásenia. Dokument musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, nahraté vo formáte .pdf.

Uvedené platí v prípade uchádzačov so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike.

Ustanovenia týkajúce sa preukazovania splnenia podmienok účasti osobného postavenia prostredníctvom zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov týmto nie sú dotknuté.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 7
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 28.09.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
20.09.2022