Odbočovací pruh na ul. Aleja Slobody, Dolný Kubín – I.etapa a II.etapa.

  Zadávateľ:
Mesto Dolný Kubín
  Predpokladaná hodnota:
533.570,71 €
  Možnosť prihlásenia do:
21.11.2022 10:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
20.09.2022
  Dátum zverejnenia:
21.09.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Dolný Kubín
IČO: 00314463
Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 02601 Dolný Kubín
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ľuboslava Šafrová
Telefón: +421 904444280
Fax: +421 435863065
Email: temako@orava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.dolnykubin.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Odbočovací pruh na ul. Aleja Slobody, Dolný Kubín – I.etapa a II.etapa.
Referenčné číslo: 20092022WYP
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Navrhovaná stavba je riešená v meste Dolný Kubín, v intraviláne katastrálneho územia Dolný Kubín a je rozdelená v
projektovej dokumentácii na dve etapy.
V rámci I. etapy projektová dokumentácia rieši návrh šírkovej úpravy križovatky ul. Aleja Slobody s ul. ČSA a ul.
Nemocničná spolu so stavebnotechnickou úpravou železničného priecestia a vybudovanie nových úsekov chodníkov.
II. etapa je riešená na ul. Aleja Slobody od križovatky miestnej cesty a cesty smerujúcej do obchodnej zóny až ku
existujúcej križovatke ul. Aleja Slobody s ul. ČSA a ul. Nemocničná po úsek, ktorý má byť zrealizovaný v rámci I. etapy.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
533 570,71 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233120-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Dolný Kubín, katastrálne územie Dolný Kubín, územie špecifikované v projektovej dokumentácii stavby.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je realizácia stavby Odbočovací pruh na ul. Aleja Slobody, Dolný Kubín I.etapa a II.etapa v rozsahu podľa projektovej dokumentácie stavby, príslušných povolení na realizáciu stavby a podmienok určených vo
vyjadreniach a stanoviskách výstavbou dotknutých subjektov.
Stavba bude realizovaná v meste Dolný Kubín, v intraviláne katastrálneho územia Dolný Kubín a je rozdelená v
projektovej dokumentácii na dve etapy.
V rámci I. etapy projektová dokumentácia rieši návrh šírkovej úpravy križovatky ul. Aleja Slobody s ul. ČSA a ul.
Nemocničná a vybudovanie nových úsekov chodníka vrátane odvodnenia, osvetlenia a úpravy železničného priecestia.
II. etapa je riešená na ul. Aleja Slobody od križovatky miestnej cesty a cesty smerujúcej do obchodnej zóny až ku
existujúcej križovatke ul. Aleja Slobody s ul. ČSA a ul. Nemocničná po úsek, ktorý má byť zrealizovaný v rámci I. etapy.
V II. etape bude realizovaná úprava komunikácie, výstavba nového chodníka a odvodnenie.
Stavba Odbočovací pruh na ul. Aleja Slobody, Dolný Kubín I.etapa a II.etapa pozostáva z nasledovných stavebných
objektov a prevádzkových súborov:
SO 01 Komunikácie a spevnené plochy
SO 02 Odvodnenie
SO 03 Osvetlenie
SO 04 Železničné priecestie
SO 05 Chodník
PS 01 Úprava zabezpečovacieho zariadenia
PS 02 Úprava káblových vedení ŽSR

V rámci realizácie diela budú realizované obe etapy stavby.
Predmet zákazky je podrobne opísaný v časti B - Opis predmetu zákazky a v projektovej dokumentácii (časť E)
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
533 570,71 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 8
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v súlade s § 32 ods. 1 ZVO

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Uchádzač preukazuje podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO týkajúce sa osobného postavenia spôsobom podľa § 32 ods. 2 ZVO:
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Verejný obstarávateľ na podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), c), d), e), f) ZVO aplikuje ustanovenie §32 ods.3 ZVO, t.j. uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b), c), d), e), f) ZVO z dôvodu, že verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy v prípade uchádzačov so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike.
V prípade, že z technických príčin nebude môcť verejný obstarávateľ uvedené doklady získať alebo si ich overiť, je oprávnený ich od uchádzača písomne dožiadať.
Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

§ 152 ods. 1 ZVO - Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý vedie UVO.

Ďalšie potrebné informácie sú uvedené v časti G. Podmienky účasti
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti predložením nasledovných dokladov:
1. podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
2. podľa § 34 ods. 1 písm. c) ZVO
3. podľa § 34 ods. 1 písm. d) ZVO
4. podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO

1) § 34 ods. 1 písm. b) ZVO - zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 ZVO, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2) § 34 ods. 1 písm. c) ZVO údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, najmä tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi; ak ide o zákazku na stavebné práce, na ktorých sa môže uchádzač alebo záujemca obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác

3) § 34 ods.1 písm. d) ZVO - opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.

4) § 34 ods. 1 písm. g) ZVO údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
.
V súlade s § 34 ods. 3 ZVO Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO, uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 ZVO.

Ďalšie potrebné informácie sú uvedené v časti G. Podmienky účasti
.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Vzhľadom k obmedzenému počtu znakov, je minimálna požadovaná úroveň štandardov k preukázaniu technickej a odbornej spôsobilosti k § 34 ods.1 písm. b), c), d), g) podrobne uvedená v súťažných podkladoch, časť G - Podmienky účasti, bod G.3)
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
V zmysle zmluvy o dielo, projektovej dokumentácie stavby, výkazu výmer a osobitných požiadaviek ŽSR.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 21.11.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 21.11.2022 10:15
Miesto: Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín.
Verejný obstarávateľ uplatní on-line otváranie ponúk bez priamej fyzickej účasti uchádzačov.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní on-line účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Bližšie informácie sú uvedené v časti A - Pokyny na zhotovenie ponuky, bod 23. Otváranie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1)Verejný obstarávateľ realizuje toto verejné obstarávanie prostredníctvom elektronických prostriedkov informačného systému EVO, na stránke www.uvo.gov.sk .Hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť v tomto verejnom obstarávaní, musí byť v informačnom systéme EVO zaregistrovaný. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
2) Súťažné podklady sa nezasielajú, sú k dispozícii v priestore zákazky cez systém EVO v Profile verejného obstarávateľa: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/448543
3)Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritérií na vyhodnotenie ponúk nie je predmetné verejné obstarávanie zelené, obstarávanie inovácií ani zamerané na sociálne aspekty.
4) Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 15 000,- EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, Pokyny na zhotovenie ponuky, bod 22.
5) Verejný obstarávateľ aplikuje postup zmysle § 112 ods. 7 písm. b) ZVO.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
20.09.2022