Prístavba a rekonštrukcia MŠ Podhorany

  Zadávateľ:
Obec Podhorany
  Predpokladaná hodnota:
519.862,75 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.10.2022 09:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
20.09.2022
  Dátum zverejnenia:
21.09.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Podhorany
IČO: 00308374
Mechenice 51, 95146 Podhorany
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Magdaléna Bogyová, starostka obce
Telefón: +421 377785096
Fax: +421 377785096
Email: obecpodhorany@wircom.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Prístavba a rekonštrukcia MŠ Podhorany
Referenčné číslo: 2022_MS_PO2
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník
IA34-8 - Rozšírenie
IA13-5 - Rekonštrukcia
IA19-3 - Prestavba
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky výber zhotoviteľa diela pre projekt: Prístavba a rekonštrukcia MŠ Podhorany, v zmysle položkového rozpočtu a projektovej dokumentácie, ktoré sú súčasťou súťažných podkladoch.
Zákazka je delená na dve časti:
1. časť: MŠ Podhorany, stavebná časť
2. časť: MŠ Podhorany, ihrisko
Jestvujuca budova MŠ ako aj park sú aj Národnou kultúrnou pamiatkou.
Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii, výkaze výmer a v súťažných podkladoch - v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
519 862,75 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
MŠ Podhorany, stavebná časť
Časť č.: 1.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45214100-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
obec Podhorany, okres Nitra, Katastrálne územie: Sokolníky, Parcelné číslo: CKN 191/1, 191/2
II.2.4) Opis obstarávania
Stavebné objekty: 01 až 05
Objekt 1: Rekonštrukcia - jestvujúca časť
Objekt 2:Prístavba
2.1 Stavebná časť
2.2 Zdravotechnika vrátane prípojok
2.3 Vykurovanie
2.4 Elektroinštalácia
Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii, výkaze výmer a v súťažných podkladoch - v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
517 427,25 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 10
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP-PO2-SC221-2021-67
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ požaduje pre časť č. 1 zábezpeku v zmysle § 112 ods. 14 zákona o verejnom obstarávaní vo výške 10.000,- EUR (slovom: desaťtisíc EUR).
Časť: 2
II.2.1) Názov
MŠ Podhorany - ihrisko
Časť č.: 2.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45236210-5
37535200-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
obec Podhorany, okres Nitra, Katastrálne územie: Sokolníky, Parcelné číslo: CKN 191/1, 191/2
II.2.4) Opis obstarávania
Stavebné objekty:
SO 2.6 - Ihrisko

Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii, výkaze výmer a v súťažných podkladoch - v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
2 435,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP-PO2-SC221-2021-67
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: re časť č. 1)
1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. a) - f) zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 písm. a) - f), resp. § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b) - f) zákona o verejnom
obstarávaní, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa
osobitného predpisu, tzn.:
- vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní platí, že ak
uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa odseku 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov;

- vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní platí, že
verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladu podľa ods. 2 písm. d) iba vo vzťahu k preukázaniu toho, že voči
uchádzačovi resp. záujemcovi nebolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre
nedostatok majetku; K ostatným podmienkam v rámci tohto tohoto ustanovenia platí, že verejný obstarávateľ si overí
ich splnenie uchádzačom alebo záujemcom na portáli www.oversi.gov.sk;

- vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), c), e) a f) zákona o verejnom obstarávaní
platí, že verejný obstarávateľ si ich splnenie uchádzačom alebo záujemcom overí na portáli www.oversi.gov.sk a v
Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.

2. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti
preukazuje spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť.

3. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti:
a) v súlade s §39 ZVO jednotným európskym dokumentom, alebo
b) v súlade s §114 ods. 1 čestným vyhlásením, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom,
alebo
c) v súlade s §152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná za
rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie.

4. Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.

Pre časť č. 2:
1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f) zákona o verejnom
obstarávaní, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa
osobitného predpisu, tzn.:
- vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní
platí, že verejný obstarávateľ si ich splnenie uchádzačom alebo záujemcom overí na portáli www.oversi.gov.sk a v
Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Časť č. 1:
1.
Verejný obstarávateľ bude požadovať predložiť doklady na preukázanie podmienok účasti týkajúce sa technickej a
odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b), g), h), l), v súvislosti s § 35 a § 36 zákona v rozsahu a platnosti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
2.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.

Pre časť č. 2) - sa nevyžaduje
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre časť č. 1)
1.k § 34 ods. 1 písm. b)
Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže predložením zoznamu stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác (za rozhodné obdobie sa považuje obdobie posledných piatich predchádzajúcich rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa zaslania výzvy na predkladanie ponúk do vestníka verejného obstarávania).
Zoznam uskutočnených stavebných prác musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní týchto stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok. Ak odberateľom
- bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dokladom je referencia, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (t.j. pozemnej stavby) s rozpočtovým nákladom kumulatívne minimálne v hodnote predpokladanej hodnoty zákazky za predchádzajúcich päť (5) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania.

Uvedený zoznam musí obsahovať minimálne:
meno a adresu objednávateľa,
podrobný opis realizovaných zákaziek (z ktorého je zrejmé, že ide o zákazky na uskutočnenie stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru),
termín uskutočnenia stavebných prác (plnenia zmluvy),
zmluvnú cenu v EUR bez DPH,
kontaktné údaje osoby objednávateľa, kde je možné si tieto údaje overiť.

Verejný obstarávateľ je povinný zohľadniť referencie účastníkov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky existujú a uchádzač ich v ponuke identifikoval.
Na vyčíslenie uvedených cien dodaných tovarov sa pri prepočte inej meny na menu EUR použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania Výzvy na predkladanie ponúk do Vestníka verejného obstarávania. Za vyhlásenie verejného obstarávania sa považuje zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania.

2. k § 34 ods. 1 písm. g)
Uchádzač predloží údaje o odbornej kvalifikácii a odbornej praxi minimálne 1 osoba s odbornou spôsobilosťou v oblasti predmetu zákazky (stavbyvedúci za pozemné stavby). Požaduje sa aby tieto osoby mali odbornú prax a spôsobilosť v odbore podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. iný doklad vydaný príslušným orgánom členského štátu uznaný v konaní o uznaní dokladu o vzdelaní a odbornej kvalifikácie, čo preukazuje uchádzač na základe životopisu a osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.
3.Podľa § 34 ods. 1 písm. h)
Certifikát EMAS, resp. registrácia v schéme EMAS, prípadne validované environmentálne vyhlásenie alebo iný rovnocenný dôkaz.
(Viac v SP)
4.k § 34 ods. 1 písm. l)
uchádzač predloží čestné vyhlásenie (viac v SP)

Časť č. 2:
nepožaduje sa
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 12.10.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.10.2022 09:30
Miesto: Obecný úrad Podhorany, Mechenice 51, 951 46 Podhorany
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie elektronických ponúk v systéme EVO je verejné podľa § 52 ods. 2 ZVO.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v slovenskom jazyku
písomne v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Zo strany záujemcu/uchádzača bude akceptovaný aj český jazyk. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (systém EVO) - https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html.
2. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
3. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky, dokladov, ktorými preukazuje splnenie
podmienok účasti a iných dokladov súvisiacich s týmto oznámením, znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
4. Uchádzači predložia skeny originálov alebo úradne osvedčených kópii požadovaných dokladov. Všetky doklady musia byť platné a odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejného obstarávania. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka, to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
5. Ak uchádzač nemá v úmysle zadať podiel zákazky tretím osobám, je túto skutočnosť povinný vyslovene uviesť vo svojej ponuke.
6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny v predložených ponukách budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky.
7. Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené vo Výzve na predkladanie ponúk v súťažných
podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona.
8. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 37 ods. 3 ZVO.
9. Predmet zmluvy je spolufinancovaný zo Štrukturálnych fondov EÚ, preto Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby sú:
I.Poskytovateľ a ním poverené osoby
II.Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby
III.Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby
IV.Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu
V.Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov
VI.Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ
VII.Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. I. až VI. v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
10. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť.
11. Dané verejné obstarávanie nie je zelené, nie je obstarávanie inovácií a nie je zamerané na soc. aspekty.
11. Ďalšie informácie sú z kapacitných dôvodov v SP.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
20.09.2022