Výkon činnosti stavebného dozoru a koordinátora bezpečnosti pre projekt s názvom Rekonštrukcia mosta M4878 (III/3204-002), most cez miestny potok, k. ú. Vyšné Repáše

  Zadávateľ:
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  Predpokladaná hodnota:
21.120,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
04.10.2022 09:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
20.09.2022
  Dátum zverejnenia:
21.09.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859
Jesenná 14, 08005 Prešov
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Viktória Feckaninová
Telefón: +421 517563700
Fax: +421 517563711
Email: obstaravanie@sucpsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/private/profily/8722/show
Hlavná adresa(URL): http://www.sucpsk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Rozpočtová organizácia vyššieho územného celku
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Správa a údržba ciest II. a III. triedy
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Výkon činnosti stavebného dozoru a koordinátora bezpečnosti pre projekt s názvom Rekonštrukcia mosta M4878 (III/3204-002), most cez miestny potok, k. ú. Vyšné Repáše
Referenčné číslo: 12PZ/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
71520000-9
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú práce v rozsahu výkonu činnosti stavebného dozoru (SD) a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti (KB) pri realizácií stavby: Rekonštrukcia mosta M4878 (III/3204-002), most cez miestny potok, k. ú. Vyšné Repáše
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
21 120,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi
2
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Výkon činnosti stavebného dozoru pre projekt s názvom Rekonštrukcia mosta M4878 (III/3204-002), most cez miestny potok, k. ú. Vyšné Repáše
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71317200-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Staničenie ZÚ cesty III/3024: km 8,954
Staničenie KÚ cesty III/3024: km 9,000
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom verejného obstarávania sú práce v rozsahu výkonu činnosti stavebného dozoru (SD), podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pri realizácii stavby: Rekonštrukcia mosta M4878 (III/3204-002), most cez miestny potok, k. ú. Vyšné Repáše.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
15 040,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
zábezpeka sa nevyžaduje
Časť: 2
II.2.1) Názov
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti pre projekt s názvom Rekonštrukcia mosta M4878 (III/3204-002), most cez miestny potok, k. ú. Vyšné Repáše
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71317200-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Staničenie ZÚ cesty III/3024: km 8,954
Staničenie KÚ cesty III/3024: km 9,000
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom verejného obstarávania sú práce v rozsahu výkonu koordinátora bezpečnosti, podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pri realizácii stavby: Rekonštrukcia mosta M4878 (III/3204-002), most cez miestny potok, k. ú. Vyšné Repáše.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
6 080,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
zábezpeka sa nevyžaduje
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: -Verejného obstarávania sa môže zúčastniť ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods.1 písm. e) a písm. f) resp. § 32 ods.4 a ods.5 zákona o verejnom obstarávaní alebo podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní, t. j. je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu a nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miest podnikania alebo obvyklého pobytu.
-Úrad vedie zoznam hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona, ktorý je informačným systémom verejnej správy, ktorého správcom je úrad.
-Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti v zmysle § 32 ods.1 písm. e) dokladom o oprávnení poskytovať služby, ktorý zodpovedá predmetu zákazky resp. údajmi zo Zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona.
-Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti v zmysle § 32 ods.1 písm. f) čestným vyhlásením, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miest podnikania alebo obvyklého pobytu resp. údajmi zo Zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona.
-Ak je uchádzač vedený v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona, v súlade s § 32 ods. 3 ZVO v ponuke nepredkladá:
-podľa § 32 ods. 2 písm. e) doklad o oprávnení poskytovať služby, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
-podľa § 32 ods. 2 písm. f) čestné vyhlásenie.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Kritéria výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: Zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Časť 1- Verejný obstarávateľ vyžaduje účasť počas vykonávania prác Zhotoviteľom:
stavebný dozor na mostných objektoch (hlavný SD) denná účasť na stavbe, vykazovaná prostredníctvom mesačného súpisu vykonaných služieb a výkazu vykonaných služieb

Časť 2: Verejný obstarávateľ vyžaduje účasť počas vykonávania prác Zhotoviteľom:
koordinátor bezpečnosti účasť na stavbe pri výkone činnosti min. 1 x týždenne (spolu min 8 hodín týždenne), vykazovaná prostredníctvom mesačného súpisu vykonaných služieb a výkazu vykonaných služieb
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 04.10.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 04.10.2022 10:00
Miesto: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, 2. poschodie, miestnosť: zasadačka
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba), sa na otváraní ponúk preukáže preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, kópiou dokladu o oprávnení podnikať a splnomocnením na zastupovanie.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
20.09.2022