"Lepší Trenčiansky kraj": certifikácia systému manažérstva podľa STN ISO 37001:2018

  Zadávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
4.451,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.09.2022 10:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
20.09.2022
  Dátum zverejnenia:
21.09.2022

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Trenčiansky samosprávny kraj
IČO: 36126624
K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Podhorská
Telefón: +421 326555865
Email: zuzana.podhorska@tsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
§7c

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
"Lepší Trenčiansky kraj": certifikácia systému manažérstva podľa STN ISO 37001:2018
II.1.2) Hlavný kód CPV
79419000-4
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je poskytnutie služby Lepší Trenčiansky kraj: certifikácia systému podľa STN ISO 37001: 2018.
Predmet zákazky bude pozostávať z certifikačného auditu a nezávislého preverenia manažérskeho systému podľa predmetnej normy STN ISO 37001: 2018 nasledovne:
Úrad TSK 50 osôb v manažérskej funkcii resp. vo funkcii s existujúcim rizikom korupcie;
Poslanci TSK 47 osôb.

CERTIFIKAČNÝ PROCES ZAHŔŇA:
-preskúmanie dokumentácie systému manažérstva proti korupcii,
-príprava certifikačného auditu,
-naplánovanie a vykonanie certifikačného auditu,
-zhodnotenie zavedenia SMPK do praxe a overenie zhody dokumentácie SMPK s reálnym stavom,
-vypracovanie dokumentácie z certifikačného auditu (správy z certifikačného auditu) v zmysle normy,
-vystavenie rozhodnutia o udelení, príp. neudelení certifikátu ISO 37001:2018
-vystavenie certifikátu v dvoch jazykových mutáciách (slovenský, anglický).

Bližšie je predmet zákazky opísaný v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
4 451,00 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: kód ITMS2014+: 314011Z492

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí byť oprávnený poskytovať predmet zákazky [ § 32 ods. 1 písm. e) ZVO ] preukáže napr.: výpisom z obchodného/živnostenského registra, zoznam hospodárskych subjektov a pod.
2. Uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu [ § 32 ods. 1 písm. f) ZVO ] preukáže čestným vyhlásením Príloha č. 2

U uchádzača nesmie existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO (existencia konfliktu záujmov) preukáže čestným vyhlásením Príloha č. 2.
Verený obstarávateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní ustanovenie § 11 zákona o verejnom obstarávaní týmto nie je dotknuté.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákon o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň:
Uchádzač predloží: Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením odberateľov.
Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Minimálne 2 zákazky certifikácia ISO Normy 37001 organizácie štátnej alebo verejnej správy.
Zoznam poskytnutých služieb musí pri každej poskytnutej službe obsahovať:
a) identifikáciu odberateľa (obchodné meno a adresa),
b) názov a stručný opis poskytnutej služby,
c) informáciu, či plnenie zmluvy realizoval ako samostatný poskytovateľ, ako člen skupiny alebo ako subdodávateľ,
d) meno, funkcia a kontakt na osobu odberateľa, u ktorého je možné uvedené údaje overiť.

Potvrdenie o akreditácii Slovenskou národnou akreditačnou službou pre ISO 37001 alebo ekvivalent.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.09.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
20.09.2022