Rekonštrukcia – udržiavacie práce na schodiskách č. 1, 2, 3 a 4 k terasám domu Karpatské námestie, Bratislava-Rača

  Zadávateľ:
Mestská časť Bratislava - Rača
  Predpokladaná hodnota:
53.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.10.2022 10:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
19.09.2022
  Dátum zverejnenia:
20.09.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mestská časť Bratislava - Rača
IČO: 00304557
Kubačova 21, 83106 Bratislava - mestská časť Rača
Slovensko
Kontaktná osoba: Jana Bednaričová
Telefón: +421 249112466
Email: vo@raca.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia – udržiavacie práce na schodiskách č. 1, 2, 3 a 4 k terasám domu Karpatské námestie, Bratislava-Rača
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rekonštrukcia - udržiavacie práce schodísk na terasách budov so
súpisným číslom 7770 a 7771. Terasy sa nachádzajú na časti pozemku s parc. číslom 2875/1,
na Karpatskom námestí v k.ú. Rača, okres Bratislava MČ Bratislava-Rača.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
53 000,00 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 05.10.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
19.09.2022