Parkovacie plochy sídlisko F Topoľčany - I. a oprava krytov ciest a chodníkov na sídlisku F

  Zadávateľ:
Mesto Topoľčany
  Predpokladaná hodnota:
489.249,63 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.10.2022 13:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
19.09.2022
  Dátum zverejnenia:
20.09.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Topoľčany
IČO: 00311162
Nám. M.R. Štefánika 1, 95501 Topoľčany
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Radoslav Bazala
Telefón: +421 910963191
Fax: +421 385324090
Email: radoslav.bazala@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.topolcany.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Parkovacie plochy sídlisko F Topoľčany - I. a oprava krytov ciest a chodníkov na sídlisku F
Referenčné číslo: 10/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Rozsah zákazky je riešený v projektovej dokumentácií Parkovacie plochy sídlisko F Topoľčany I a v projektovej dokumentácií Oprava krytov ciest a chodníka na sídlisku F, ktoré vypracovala spoločnosť omegalfa s. r. o.
Predmetom je vyhotovenie nových parkovacích miest, doplnenie nových miest pri existujúcich parkovacích miestach a s tým spojené úpravy miestnych komunikácií a chodníkov na sídlisku F mesta Topoľčany, Ul. Boženy Nemcovej, Ul. Ľudmily Podjavorinskej a Ul. Clementisovej.
Nových parkovacích miest bude 85 ks, z toho 4 miesta budú vyhradené pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
Na Ul. B. Nemcovej sa buduje nová parkovacia plocha so 45 parkovacími miestami /P45/, na ktorej sa navrhuje nové osvetlenie, odlučovač ropných látok /lapol/ a zberné kanalizačné potrubie. Pri parkovacích plochách P 18b a P 45 je potreba vyhotovenia ochrany existujúcich zemných káblov Orange.
V súčasnosti sa nachádza v riešenom území verejná zeleň, v ktorej je naprojektovaný a povolený výrub drevín, ostatná zeleň bude zachovaná.
Vzhľadom k tomu, že predmetná stavba sa nachádza priamo medzi bytovými domami obstarávateľ požaduje od zhotoviteľa pred začatím stavebných prác predložiť plán organizácie výstavby vytvorený tak, aby realizáciou stavby nebola vo zvýšenej miere negatívne ovplyvnená pohoda bývania. Počas realizácie stavby zhotoviteľ musí práce realizovať tak, aby neboli obmedzené parkovania majiteľov priľahlých nehnuteľností.

Podrobnejšia špecifikácia stavebných prác sa nachádza v príslušných PD a v príslušných výkazoch výmer.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
489 249,63 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45223300-9
45233161-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
sídlisko F v meste Topoľčany (Ul. Boženy Nemcovej, Ul. Ľudmily Podjavorinskej a Ul. Clementisova)
II.2.4) Opis obstarávania
Rozsah zákazky je riešený v projektovej dokumentácií Parkovacie plochy sídlisko F Topoľčany I a v projektovej dokumentácií Oprava krytov ciest a chodníka na sídlisku F, ktoré vypracovala spoločnosť omegalfa s. r. o.
Predmetom je vyhotovenie nových parkovacích miest, doplnenie nových miest pri existujúcich parkovacích miestach a s tým spojené úpravy miestnych komunikácií a chodníkov na sídlisku F mesta Topoľčany, Ul. Boženy Nemcovej, Ul. Ľudmily Podjavorinskej a Ul. Clementisovej.
Nových parkovacích miest bude 85 ks, z toho 4 miesta budú vyhradené pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
Na Ul. B. Nemcovej sa buduje nová parkovacia plocha so 45 parkovacími miestami /P45/, na ktorej sa navrhuje nové osvetlenie, odlučovač ropných látok /lapol/ a zberné kanalizačné potrubie. Pri parkovacích plochách P 18b a P 45 je potreba vyhotovenia ochrany existujúcich zemných káblov Orange.
V súčasnosti sa nachádza v riešenom území verejná zeleň, v ktorej je naprojektovaný a povolený výrub drevín, ostatná zeleň bude zachovaná.
Vzhľadom k tomu, že predmetná stavba sa nachádza priamo medzi bytovými domami obstarávateľ požaduje od zhotoviteľa pred začatím stavebných prác predložiť plán organizácie výstavby vytvorený tak, aby realizáciou stavby nebola vo zvýšenej miere negatívne ovplyvnená pohoda bývania. Počas realizácie stavby zhotoviteľ musí práce realizovať tak, aby neboli obmedzené parkovania majiteľov priľahlých nehnuteľností.

Podrobnejšia špecifikácia stavebných prác sa nachádza v príslušných PD a v príslušných výkazoch výmer.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
489 249,63 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 2
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti uvedených v § 32 ods. 1 písm. e), f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO).
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti spôsobom podľa § 32 ods. 2 písm. e), f) ZVO.
Uchádzač nepredkladá doklad podľa písm. e), ak je takýto doklad k dispozícii prostredníctvom internetového portálu
OverSi. Uchádzač nepredkladá doklady podľa písm. e) a f), ak má platný zápis v zozname hospodárskych subjektov
vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok
účasti podľa § 114 ods. 1 ZVO.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti uvedených v § 34 ods. 1 písm. b) ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač realizoval za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného
obstarávania aspoň tri stavby, ktorých predmetom plnenia alebo jeho súčasťou bola výstavba parkovísk, miestnych
komunikácií, spevnených plôch, chodníkov, námestí, pričom jedno plnenie vo výške min. 150 000 eur bez DPH.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti spôsobom podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO.
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok
účasti podľa § 114 ods. 1 ZVO.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 10.10.2022 13:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 28.04.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 10.10.2022 14:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky v čase uvedenom vo výzve na predkladanie ponúk a bude prebiehať
v mieste - online priestore systému ERANET.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa budú môcť zúčastniť len uchádzači, ktorí v lehote na predkladanie ponúk predložili ponuku do tejto zákazky. Bližšie informácie sú v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
19.09.2022