„PD Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK – PD Rekonštrukcia mostného objektu M2699 nad železnicou v obci Papraď“

  Zadávateľ:
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
  Predpokladaná hodnota:
22.500,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.09.2022 10:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
14.09.2022
  Dátum zverejnenia:
20.09.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
IČO: 37915568
Brnianska 3, 91101 Trenčín
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Alžbeta Anetová
Telefón: +421 326509311
Email: sctsk@sctsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
„PD Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK – PD Rekonštrukcia mostného objektu M2699 nad železnicou v obci Papraď“
Referenčné číslo: sc/2022/1194-10
II.1.2) Hlavný kód CPV
71322500-6
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky bude vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre realizáciu rekonštrukcie mostného objektu M2699 v km 7,312 (kumulatívne staničenie) cesty III/1211, kat. územie Stará Turá. Navrhovaná kategória: zachovať kategóriu cesty III/1211 pred a za mostom Stavebná úprava: rekonštrukcia so zvýšením zaťažiteľnosti a životnosti mosta.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
22 500,00 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Jedná sa o vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) a autorský dozor (AD) na rekonštrukciu mostného objektu M2699 na ceste III. triedy č. 1211 v obci Papraď.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí byť držiteľom Autorizačného osvedčenia o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti vydaného Sloven. komorou stavebných inžinierov v zmysle zákona SNR č.138/1992 ZB. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti projektant s odbor. zameraním na Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo vykonávanie komplex. služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických služieb (A1) alebo (A2).
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.09.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
14.09.2022