Trvanlivé potraviny - mliečne výrobky

  Zadávateľ:
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
  Predpokladaná hodnota:
4.154,35 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.09.2022 09:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
14.09.2022
  Dátum zverejnenia:
20.09.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
IČO: 42024471
Lipová 8, 97251 Handlová
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Janka Dežerická
Telefón: +421 465121915
Email: janka.dezericka@sosha.tsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Trvanlivé potraviny - mliečne výrobky
II.1.2) Hlavný kód CPV
15000000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodávka trvanlivých mliečnych potravín pre školské stravovanie. Podrobný rozpis potravín podľa
druhu a množstva je uvedený v Prílohe č. 1 výzvy. Súčasťou ceny je aj dovoz a vykládka tovaru na rampu školskej
jedálne na adrese verejného obstarávateľa.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
4 154,35 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Uchádzač musí byť oprávnený poskytovať predmet zákazky /§32 ods.1 písm. e) ZVO/
2.Uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu /§32 ods.1 písm. f) ZVO/
3.U uchádzača nesmie existovať dôvod na vylúčenie podľa §40 ods.6 písm. f) ZVO ( existencia konfliktu záujmov)
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, prípadne súťaž zrušiť, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých
bolo toto zadávanie zákazky podľa § 117 ZVO vyhlásené, ak ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, alebo ani
jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám na predmet zákazky, resp. ak ponuky prekročia finančné možnosti verejného obstarávateľa.
V prípade nedostatku finančných prostriedkov si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo súťaž zrušiť
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.09.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
14.09.2022