Poistenie podniku

  Zadávateľ:
agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
  Predpokladaná hodnota:
249.424,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.10.2022 09:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
14.09.2022
  Dátum zverejnenia:
20.09.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36855642
Výstavná 4, 94901 Nitra
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Barbora Brathová
Telefón: +421 376572425
Email: brathova@agrokomplex.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.agrokomplex.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
§ 7 ods. 1 písm. d) - Právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa § 7 ods. 2
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Výstavníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Poistenie podniku
Referenčné číslo: EVO012022
II.1.2) Hlavný kód CPV
66510000-8
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky s názvom Poistenie podniku je poskytovanie poistných služieb v rozsahu príslušných piatich (5) častí predmetu zákazky:
Časť 1 - Poistenie majetku
Časť 2 - Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
Časť 3 - Havarijné poistenie motorových vozidiel
Časť 4 - Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Každá jednotlivá časť bude predmetom samostatného vyhodnotenia a uzatvorenia samostatného zmluvného vzťahu. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, viacero častí, alebo na všetky časti predmetu zákazky.

Bližšie informácie sú uvedené vo Zväzku B.1. Opis predmetu zákazky a Zväzku B.3 Zmluvné podmienky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
249 424,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 4
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Časť 1 - Poistenie majetku
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
66515200-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
S ohľadom na obmedzený počet znakov je hlavné miesto dodania alebo plnenia uvedené v oddieli II.2.14 Doplňujúce informácie tohto oznámenia.
II.2.4) Opis obstarávania:
Verejný obstarávateľ v rámci tejto časti predmetu zákazky požaduje zabezpečiť poistnú ochranu majetku v rozsahu Zväzku B.1 Opis predmetu zákazky a Zväzku B.3. Zmluvné podmienky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
172 256,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému uvedená v odd. II.2.7) je 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti poistnej zmluvy.

Hlavné miesto dodania alebo plnenia podľa odd. II.2.3): sídlo verejného obstarávateľa a všetky ďalšie miesta vedené v účtovnej evidencii verejného obstarávateľa ako poisteného. Miesto poistenia a územná platnosť sú bližšie špecifikované v návrhoch poistných zmlúv pre jednotlivé časti predmetu zákazky v zväzku B.3 Zmluvné podmienky súťažných podkladov.

Sprostredkovateľom (samostatným finančným agentom podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom (poistiteľom) bude spoločnosť GRANDEN s.r.o., so sídlom: Laurinská 210/8
811 01 Bratislava, IČO: 35 865 628, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I , Oddiel: Sro, Vložka č. 29635/B (ďalej aj ako samostatný finančný agent). Samostatný finančný agent a jeho zamestnanci vyhlásili neexistenciu konfliktu záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Časť 2 - Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
66516400-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
S ohľadom na obmedzený počet znakov je hlavné miesto dodania alebo plnenia uvedené v oddieli II.2.14 Doplňujúce informácie tohto oznámenia.
II.2.4) Opis obstarávania:
Verejný obstarávateľ v rámci tejto časti predmetu zákazky požaduje zabezpečiť poistnú ochranu všeobecnej zodpovednosti za škodu v rozsahu Zväzku B.1 Opis predmetu zákazky a Zväzku B.3. Zmluvné podmienky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
17 808,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému uvedená v odd. II.2.7) je 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti poistnej zmluvy.

Hlavné miesto dodania alebo plnenia podľa odd. II.2.3): sídlo verejného obstarávateľa a všetky ďalšie miesta vedené v účtovnej evidencii verejného obstarávateľa ako poisteného. Miesto poistenia a územná platnosť sú bližšie špecifikované v návrhoch poistných zmlúv pre jednotlivé časti predmetu zákazky v zväzku B.3 Zmluvné podmienky súťažných podkladov.

Sprostredkovateľom (samostatným finančným agentom podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom (poistiteľom) bude spoločnosť GRANDEN s.r.o., so sídlom: Laurinská 210/8
811 01 Bratislava, IČO: 35 865 628, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I , Oddiel: Sro, Vložka č. 29635/B (ďalej aj ako samostatný finančný agent). Samostatný finančný agent a jeho zamestnanci vyhlásili neexistenciu konfliktu záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Časť 3 - Havarijné poistenie motorových vozidiel
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
66516100-1
66514110-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
S ohľadom na obmedzený počet znakov je hlavné miesto dodania alebo plnenia uvedené v oddieli II.2.14 Doplňujúce informácie tohto oznámenia.
II.2.4) Opis obstarávania:
Verejný obstarávateľ v rámci tejto časti predmetu zákazky požaduje zabezpečiť havarijné poistenie motorových vozidiel v rozsahu Zväzku B.1 Opis predmetu zákazky a Zväzku B.3. Zmluvné podmienky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
39 200,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému uvedená v odd. II.2.7) je 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti poistnej zmluvy.

Hlavné miesto dodania alebo plnenia podľa odd. II.2.3): sídlo verejného obstarávateľa a všetky ďalšie miesta vedené v účtovnej evidencii verejného obstarávateľa ako poisteného. Miesto poistenia a územná platnosť sú bližšie špecifikované v návrhoch poistných zmlúv pre jednotlivé časti predmetu zákazky v zväzku B.3 Zmluvné podmienky súťažných podkladov.

Sprostredkovateľom (samostatným finančným agentom podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom (poistiteľom) bude spoločnosť GRANDEN s.r.o., so sídlom: Laurinská 210/8
811 01 Bratislava, IČO: 35 865 628, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I , Oddiel: Sro, Vložka č. 29635/B (ďalej aj ako samostatný finančný agent). Samostatný finančný agent a jeho zamestnanci vyhlásili neexistenciu konfliktu záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní.
Časť: 4
II.2.1) Názov
Časť 4 - Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
66516100-1
66514110-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
S ohľadom na obmedzený počet znakov je hlavné miesto dodania alebo plnenia uvedené v oddieli II.2.14 Doplňujúce informácie tohto oznámenia.
II.2.4) Opis obstarávania:
Verejný obstarávateľ v rámci tejto časti predmetu zákazky požaduje zabezpečiť povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v rozsahu Zväzku B.1 Opis predmetu zákazky a Zväzku B.3. Zmluvné podmienky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
20 160,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému uvedená v odd. II.2.7) je 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti poistnej zmluvy.

Hlavné miesto dodania alebo plnenia podľa odd. II.2.3): sídlo verejného obstarávateľa a všetky ďalšie miesta vedené v účtovnej evidencii verejného obstarávateľa ako poisteného. Miesto poistenia a územná platnosť sú bližšie špecifikované v návrhoch poistných zmlúv pre jednotlivé časti predmetu zákazky v zväzku B.3 Zmluvné podmienky súťažných podkladov.

Sprostredkovateľom (samostatným finančným agentom podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom (poistiteľom) bude spoločnosť GRANDEN s.r.o., so sídlom: Laurinská 210/8
811 01 Bratislava, IČO: 35 865 628, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I , Oddiel: Sro, Vložka č. 29635/B (ďalej aj ako samostatný finančný agent). Samostatný finančný agent a jeho zamestnanci vyhlásili neexistenciu konfliktu záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1) zákona o verejnom obstarávaní preukáže ich v zmysle § 32 ods. 2) resp. 4) až 7) zákona predložením dokladov, resp. v zmysle § 152 zákona.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne, splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Podmienky na preukázanie osobného postavenia platia pre všetky časti predmetu zákazky.

UPOZORNENIE: Splnenie podmienky účasti možno preukázať predložením jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač v čase a spôsobom, určeným zadávateľom. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, ale bol predložený jednotný európsky dokument, postupuje zadávateľ podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neaplikuje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neaplikuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neaplikuje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neaplikuje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Doklady preukazujúce naplnenie požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky podľa Zväzku B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov:

platné oprávnenie na vykonávanie poisťovacej činnosti pre príslušný poistný druh vo forme: povolenia Ministerstva financií Slovenskej republiky na podnikanie v poisťovníctve; alebo/ ekvivalentne povolenia Úradu pre finančný trh Slovenskej republiky na vykonávanie poisťovacej činnosti; alebo/ ekvivalentne povolenia Národnej banky Slovenska na vykonávanie poisťovacej činnosti; alebo/ ekvivalentne iného dokumentu preukazujúceho oprávnenie vykonávať poisťovaciu činnosť na území Slovenskej republiky poisťovni z iného členského štátu na základe práva slobodného poskytovania služieb alebo prostredníctvom svojej pobočky v súlade so zákonom č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 20.10.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.10.2022 09:30
Miesto: Sídlo verejného obstarávateľa agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p.; Výstavná 4, 949 01 Nitra; číslo miestnosti: 15.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Ak sa ponuky predkladajú prostredníctvom elektronického prostriedku podľa § 20, umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie, a to v rozsahu podľa predchádzajúcej vety.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
V zmysle bodu 20.1.11 súťažných podkladov uchádzač obsahom ponuky predloží: platné oprávnenie na vykonávanie poisťovacej činnosti pre príslušný poistný druh vo forme: povolenia Ministerstva financií Slovenskej republiky na podnikanie v poisťovníctve; alebo/ ekvivalentne povolenia Úradu pre finančný trh Slovenskej republiky na vykonávanie poisťovacej činnosti; alebo/ ekvivalentne povolenia Národnej banky Slovenska na vykonávanie poisťovacej činnosti; alebo/ ekvivalentne iného dokumentu preukazujúceho oprávnenie vykonávať poisťovaciu činnosť na území Slovenskej republiky poisťovni z iného členského štátu na základe práva slobodného poskytovania služieb alebo prostredníctvom svojej pobočky v súlade so zákonom č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky uskutoční Verejný obstarávateľ až po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk a iba v prípade ponuky uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Verejný obstarávateľ bude aplikovať postup v zmysle § 66 ods. 7 písm. b) ZVO v spojení s príslušnými časťami § 55 ods. 1 ZVO, tzv. super reverznú verejnú súťaž. Verejný obstarávateľ teda bude vyhodnocovať ponuku uchádzača z hľadiska splnenia podmienok účasti ako aj splnenia požiadaviek na predmet zákazky iba v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí po vyhodnotení kritérií na vyhodnotenie ponúk.

Komunikácia a výmena informácií vo verejnej súťaži sa bude v súlade s § 20 zákona o verejnom obstarávaní uskutočňovať v písomnej forme výhradne prostredníctvom elektronických prostriedkov, spôsobom určeným funkcionalitou informačného systému elektronického verejného obstarávania IS EVO ver. 18.0 (ďalej ako IS EVO) (https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html).

Moment doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality IS EVO je totožný s momentom odoslania týchto informácií do elektronického konta adresáta vytvoreného v IS EVO, t.j. momentom, kedy sa adresát objektívne mohol oboznámiť s obsahom doručovanej informácie. Podrobnejšie informácie o komunikácii a výmene informácií v písomnej forme výhradne prostredníctvom elektronických prostriedkov sú uvedené v súťažných podkladoch.

Súťažné podklady sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov v profile verejného obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania (http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/422271).

Všetky náklady a výdavky, ktoré vznikajú záujemcovi alebo uchádzačovi v súvislosti s jeho účasťou v tejto verejnej súťaži, znáša záujemca alebo uchádzač v celom rozsahu, bez akýchkoľvek nárokov peňažnej a/ alebo nepeňažnej povahy voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejnej súťaže.

Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Výska zábezpeky je stanovená pre jednotlivé časti predmetu zákazky nasledovne:
Časť 1 - Poistenie majetku: 4.000,00 EUR (slovom: štyritisíc eur)
Časť 2 - Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu: 400,00 EUR (slovom: štyristo eur)
Časť 3 - Havarijné poistenie motorových vozidiel: 1000,00 EUR (slovom: jedentisíc eur)
Časť 4 - Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla: 500,00 EUR (slovom: päťsto eur)

V prípade, ak uchádzač zvolí spôsob zloženia zábezpeky formou poskytnutia bankovej záruky za uchádzača alebo formou poistenia záruky, verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk doručil verejnému obstarávateľovi originál záručnej listiny banky, resp. originál záruky vystavenej poisťovňou na adresu sídla verejného obstarávateľa.

Podrobnosti o zložení a uvoľnení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Toto verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
14.09.2022