RUNWAY - CULTURE PROFESSIONALS

  Zadávateľ:
Kreatívny inštitút Trenčín, n.o.
  Predpokladaná hodnota:
146.610,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.09.2022 12:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
16.09.2022
  Dátum zverejnenia:
20.09.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Kreatívny inštitút Trenčín, n.o.
IČO: 54345987
Mierové námestie 1/2, 91101 Trenčín
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Karin Pénzešová
Telefón: +421 918163556
Email: karin.penzesova@trencin2026.eu
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.trencin2026.sk/
Hlavná adresa(URL): https://www.trencin2026.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
RUNWAY - CULTURE PROFESSIONALS
II.1.2) Hlavný kód CPV
80400000-8
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je zabezpečenie vzdelávacích služieb v oblasti kultúrneho manažmentu počas ôsmych semestrov, ktoré sú rozdelené do štyroch blokov. Všetky bloky za 1 semester predstavujú spolu 68 hodín vzdelávania, celkový počet hodín vzdelávania je 544 hodín, ktoré má zabezpečiť dodávateľ. Každý blok je tematicky zameraný na oblasť z kultúrneho manažmentu. V každom semestri budú vybraní 25 účastníci, ktorí absolvujú vzdelávanie, spolu za 8 semestrov bude 200 účastníkov kurzu. Dodávateľ služby zabezpečí pre každého jedného účastníka certifikát o absolvovaní kurzu.

Bližšia špecifikácia zákazky je uvedená v prílohe č. 2 Opis predmetu zákazky a v Zmluve, ktorá tvorí prílohu č. 3 výzvy.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
146 610,00 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je zabezpečenie vzdelávacích služieb v oblasti kultúrneho manažmentu počas ôsmych semestrov, ktoré sú rozdelené do štyroch blokov. Všetky bloky za 1 semester predstavujú spolu 68 hodín vzdelávania, celkový počet hodín vzdelávania je 544 hodín, ktoré má zabezpečiť dodávateľ. Každý blok je tematicky zameraný na oblasť z kultúrneho manažmentu. V každom semestri budú vybraní 25 účastníci, ktorí absolvujú vzdelávanie, spolu za 8 semestrov bude 200 účastníkov kurzu. Dodávateľ služby zabezpečí pre každého jedného účastníka certifikát o absolvovaní kurzu.

Dodávateľ služby zabezpečí expertov, ktorí musia spĺňať podmienky účasti tejto výzvy v zmysle bodu 10. Dodávateľ zabezpečí minimálne 2 expertov na 1 blok v semestri.

Dodávateľ služby zabezpečí pred každým začiatkom semestra vstupný dotazník pre účastníkov kurzu, po každom bloku vyhodnotí prostredníctvom dotazníku kvalitu obsahu, prezentácie bloku, po ukončení posledného bloku v semestri záverečný dotazník na zber informácii a po roku po absolvovaní programu monitoruje účastníkov ako využívajú získané vedomosti a ako ich implementovali vo svojich kultúrnych organizáciách.
Medzi požadované vzdelávacie metódy, ktoré má využiť dodávateľ služby patria: prednášky, workshopy, prípadové štúdie, panelové diskusie, študijné návštevy/exkurzie, neformálne vzdelávanie, mentoring, konzultácie. Vzdelávanie bude prebiehať okrem slovenského najmä v anglickom jazyku a preto dodávateľ služby musí zabezpečiť expertov, ktorí plynulo komunikujú v anglickom jazyku. Každý semester bude ukončený stretnutím, na ktorom sa prezentujú a účastníci získavajú získajú certifikát o absolvovaní kurzu.
Dodávateľ služby bude zabezpečovať koordináciu expertov a obsahu programu v rozsahu :
- minimálne 2 hodiny strávené s každým expertom na 1 blok
- minimálne 10 pracovných dní na administratívne činnosti za semester
- minimálne 2 dni na monitoring a evaluáciu za semester

Dodávateľ služby vytvorí manuál Green Cultural Production Guidelines v rozsahu min. 10 - max. 50 strán v anglickom jazyku, vo formáte PDF. Dodávateľ zabezpečí tlač manuálu Green Cultural Production Guidelines v počte 200 ks.

Dodávateľ služby zabezpečí vyučovacie materiály potrebné pre 1. semester kurzu.

Všetky náklady na prenájom priestorov, v ktorých bude uskutočnené vzdelávanie a zorganizovanie záverečného stretnutia zabezpečí na svoje náklady verejný obstarávateľ (prenájom priestorov a výpočtovej techniky, občerstvenie pre účastníkov) nakoľko tieto služby nie sú predmetom tejto zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 32 ods. 1 písm. e)
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona
Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.


Podľa § 32 ods. 1 písm. f)
Uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Podľa § 32 ods. 2 písm. f) - uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) doloženým čestným vyhlásením - ktoré tvorí prílohu č. 4 tejto výzvy.

Spoločné ustanovenia:

Podmienky účasti podľa bodu §32 ods. 1, písm. e) a f) spĺňa každý uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov (ZHS), nakoľko zápis je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač alebo záujemca nepredložil doklady uvedené v tomto bode.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 29.09.2022 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO. Momentom doručenia zásielky pre účely tohto verejného obstarávania, v súlade s funkcionalitou systému EVO, sa rozumie odoslanie zásielky jej adresátovi bez ohľadu na to, či je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ alebo záujemca, resp. uchádzač, t. j. akonáhle sa dostane zásielka do sféry dispozície adresáta.

2.Dokumentácia k predmetnému verejnému obstarávaniu bude uverejnená k príslušnej zákazke v systéme EVO umiestnenom na webovej stránke https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/448511, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom zákazky.

3. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou na predkladanie ponúk a ostatnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

4. Verejný obstarávateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO.

5. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené prijímateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené prijímateľom a poskytne prijímateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Uchádzač môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné.

6.Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií a nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.09.2022