Environmentálna osveta pre základné a stredné školy

  Zadávateľ:
Slovenská agentúra životného prostredia
  Predpokladaná hodnota:
213.264,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.09.2022 10:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
16.09.2022
  Dátum zverejnenia:
20.09.2022

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská agentúra životného prostredia
IČO: 00626031
Tajovského 28, 97590 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Petra Baričová
Telefón: +421 484374201
Email: petra.baricova@sazp.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1457
Hlavná adresa(URL): https://www.sazp.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Štátna agentúra/úrad

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Environmentálna osveta pre základné a stredné školy
Referenčné číslo: 1/2022/vzdel
II.1.2) Hlavný kód CPV
80000000-4
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vzdelávacích aktivít v oblasti environmentálnej osvety na základných a stredných školách v súvislosti s environmentálnou osvetou.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
213 264,00 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vzdelávacích aktivít (Celkový počet aktivít: 48) v oblasti environmentálnej osvety na základných a stredných školách v súvislosti s environmentálnou osvetou, a to v zmysle Prílohy č. 6 v rámci Doplňujúcich informácií k výzve.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Národný projekt- Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku (OPKŽP)

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Za účelom dodržania ustanovenia § 117 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač spĺňal nasledovné podmienky účasti vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej ako "ZVO"):

osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní:
§ 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
§ 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

2. Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO:

2.1 Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia svojím zápisom v zozname hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len ZHS) v súlade s § 152 ZVO.

2.2 Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 písm. e) a f) ZVO.

2.3 Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní doloženým čestným vyhlásením - Príloha č. 7 Čestné vyhlásenie k preukázaniu splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní . Ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie, upozorní na to túto skutočnosť verejného obstarávateľa a Prílohu č. 3 Čestné vyhlásenie nepredkladá).

2.4 . Verejný obstarávateľ informuje záujemcov, že v prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) (doloženie dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,) ZVO je oprávnený použiť údaje z informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), v platnom znení. Uvedené pravidlo platí pre hospodárske subjekty (uchádzačov alebo záujemcov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení. V ostatných prípadoch je uchádzač alebo záujemca naďalej povinný predložiť doklady preukazujúce splnenie predmetných podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia.

3. Podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní u uchádzača nesmie existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní - verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak konflikt záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami (uvedené skúma verejný obstarávateľ počas procesu verejného obstarávania). Verejný obstarávateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní (má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž). Ustanovenie § 11 zákona o verejnom obstarávaní tým nie je dotknuté.

4. Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovanie sú uvedené v § 32 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Tejto súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nižšie stanovené požiadavky pre preukázanie svojej technickej alebo odbornej spôsobilosti. Pre preukázanie splnenia uvedených podmienok predloží uchádzač v ponuke nasledovné doklady:
1.1 V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. a) ZVO: Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.

1.2 V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

1.3 Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v súlade s ustanovením § 34 ods. 3 ZVO.

1.4 Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti môžu byť predbežne nahradené čestným vyhlásením.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1.1.1 k § 34 ods. 1 písm. a) ZVO:
Zo zoznamu poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako sú služby tvoriace predmet zákazky musí vyplynúť, že:

a)celková hodnota poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania bola minimálne 200 000,- Eur bez DPH (slovom: dvestotosíc eur bez DPH),

Za poskytnutie služieb rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky verejný obstarávateľ považuje poskytovanie služieb súvisiacich so vzdelávacími aktivitami.

1.1.1.2 Verejný obstarávateľ zohľadní referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, len za predpodkladu, že:
- takéto referencie ku dňu predloženia ponuky existujú a
- uchádzač ich v ponuke identifikoval.

1.2.1k § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:

1.2.1.1 Uchádzač musí preukázať svoju odbornú spôsobilosť na poskytnutie služieb tvoriacich predmet zákazky potvrdením, že má k dispozícii nižšie minimálne jedného uvedeného experta spĺňajúceho stanovené minimálne požiadavky.

Nižšie uvedené požiadavky na experta uchádzač preukáže predložením:
Profesijného životopisu, s minimálnym obsahom:
-meno a priezvisko experta,
-súčasná pracovná pozícia a história zamestnaní,
- kvalifikácia z vzťahujúca sa k predmetu zákazky,
-prehľad profesijnej praxe / poskytnutých odborných plnení vzťahujúcich sa k požadovanej činnosti experta (v prípade praxe uchádzač uvedie trvanie praxe experta v rozmedzí od-do (mesiac a rok), a v prípade požiadavky na preukázanie odborných plnení uchádzač uvedie prehľad počtu realizovaných odborných plnení aj s ich popisom tak, aby z prehľadu vyplynulo splnenie požiadaviek na experta),
- údaje o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, (škola, univerzita a pod.), časové obdobie od - do, s predložením kópie dokladu o ukončení štúdia (diplom alebo ekvivalent) nevyžaduje sa úradne overená fotokópia,
-informácia, v akom právnom vzťahu vystupuje expert voči uchádzačovi (zamestnanec alebo poskytovateľ kapacít v zmysle § 34 ods. 3 ZVO, alebo zamestnanec poskytovateľa kapacít v zmysle § 34 ods. 3 ZVO,
- vlastnoručný podpis odborníka (experta).

Uchádzač vyššie uvedeným spôsobom preukáže splnenie minimálnych požiadaviek na nasledovného experta:

Expert č. 1: Odborný garant (min. 1 osoba)
-najmenej tri roky odbornej praxe v rámci vzdelávania v oblasti environmentalistiky, životného prostredia, ekológie resp. ekvivalentnej oblasti.
-ukončené minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Všetky podmienky vykonania zákazky sú uvedené v doplňujúcich informáciách k výzve.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 28.09.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami, postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi, resp. záujemcami, počas celého procesu verejného obstarávania.
2. Návod na používanie systému je dostupný na adrese: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html
3. Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie podmienok účasti a ponuku z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na hodnotenie ponúk, a to u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení na základe kritéria umiestnil na prvom mieste v poradí.
4. Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.
5. Verejný obstarávateľ na tomto mieste uvádza, že pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky vykonal prieskum
trhu, v rámci ktorého bezprostredne pred vyhlásením verejného obstarávania vyzval vybrané hospodárske subjekty na ocenenie predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ v tomto verejnom obstarávaní stanovil lehotu na predkladanie ponúk primeranú tomu, aby bolo zabezpečené dodržanie princípov verejného obstarávania a riadnej hospodárskej súťaže.
6. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je (i) zeleným verejným obstarávaním, (ii) obstarávaním inovácií ani (iii) obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.09.2022