Hydraulické hadice, L-spojky, guľový ventil s pákou

  Zadávateľ:
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  Predpokladaná hodnota:
160,50 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.09.2022 08:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
16.09.2022
  Dátum zverejnenia:
20.09.2022

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859
Jesenná 14, 08005 Prešov
Slovensko
Kontaktná osoba: Karol Kaleta
Telefón: +421 905773911
Fax: +421 517563711
Email: kaleta.karol@sucpsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.sucpsk.eranet.sk
Hlavná adresa(URL): www.sucpsk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Rozpočtová organizácia VUC

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Hydraulické hadice, L-spojky, guľový ventil s pákou
Referenčné číslo: 34/45/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
42141500-4
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú olejové hydraulické hadice, L-spojky, guľový ventil potrebné k oprave nákladných motorových vozidiel, vrátane dodania do sídla oblasti SUCPSK, Levočská 25, Stará Ľubovňa
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
160,50 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú olejové hydraulické hadice, L-spojky, guľový ventil potrebné k oprave nákladných motorových vozidiel, vrátane dodania do sídla oblasti SUCPSK, Levočská 25, Stará Ľubovňa
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: III.1)PODMIENKY ÚČASTI PODĽA § 32 ODS. 1 PÍSM. E) A F) A DÔVODY NA VYLÚČENIE PODĽA § 40 ODS. 6 PÍSM. F).
III.1.1)Doklad o oprávnení dodávať tovar
-výpis z obchodného registra (právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri); výpis zo živnostenského registra (fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ), resp. iný doklad o oprávnení dodávať tovar od hospodárskeho subjektu, ktorý je zapísaný v Registri právnických osôb a podnikateľov
uchádzač nie je povinný predkladať tieto doklady, pretože verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu, alebo Zoznam hospodárskych subjektov vedený ÚVO (ak je to uplatniteľné).
III.1.2)Doklad preukazujúci, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
-uchádzač nie je povinný predkladať tento doklad, pretože verejný obstarávateľ na overenie, či uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní využije verejne prístupný register hospodárskych subjektov so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní (register osôb so zákazom podľa § 183 ZVO, alebo Zoznam hospodárskych subjektov vedeným ÚVO (ak je to uplatniteľné).
III.1.3)Doklad k § 40 ods. 6 písm. f) ZVO (verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami)
-Uchádzač môže (nemusí) predložiť Čestné vyhlásenie ku konfliktu a k etickému kódexu uchádzača, vypracované podľa Prílohy č. 2 výzvy (povinné pre úspešného uchádzača)
Čestné vyhlásenie musí byť podpísané podľa určenia uvedeného v rámci bodu IV.1) tejto výzvy.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 27.09.2022 08:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.09.2022