Nákup hnojív v rámci humanitárnej pomoci pre Ukrajinu

  Zadávateľ:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
97.500,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.09.2022 10:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
16.09.2022
  Dátum zverejnenia:
20.09.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
IČO: 00156621
Dobrovičova 12, 81266 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jana Sagáčiková
Telefón: +421 259266267
Email: jana.sagacikova@land.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Nákup hnojív v rámci humanitárnej pomoci pre Ukrajinu
II.1.2) Hlavný kód CPV
24440000-0
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je nákup hnojív.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
97 500,00 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je nákup hnojív s obsahom dusíka resp. s obsahom dusíka, fosforu a draslíka a síry v rámci humanitárnej pomoci pre Ukrajinu vo väzbe na pridelenú výšku finančných prostriedkov, a to 97 500 EUR bez DPH tak, aby požiadavky Ukrajiny boli pokryté v čo najväčšej miere.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon").
Právnické osoby a fyzické osoby so sídlom, miestom podnikania v Slovenskej republike, zapísaným v registroch nemajú povinnosť predkladať výpis z Obchodného alebo živnostenského registra, splnenie podmienky účasti overí verejný obstarávateľ prostredníctvom informačného systému verejnej správy www.oversi.gov.sk .
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO je možné nahradiť podľa § 152 zákona o VO potvrdením o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov.

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona.
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona overuje verejný obstarávateľ cez IS ÚVO "Register osôb so zákazom" zároveň uchádzač v ponuke predloží čestné vyhlásenie, kde prehlási, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o VO.
Vyžaduje sa predložiť zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak obstarávateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o VO.
Minimálna požadovaná úroveň:
Uchádzač uvedie v Zozname uzatvorených zmlúv (ďalej len "Zoznam") (referencie) preukazujúce dodanie tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, tzn. Nákup hnojív, ktoré budú v kumulatívnej hodnote min. 90 000,00 eur bez DPH.
V Zozname uvedie minimálne jednu zákazku/ zmluvu ako je predmet zákazky vo výške min. 20.000,00 eur bez DPH.
Uchádzač môže predložiť len jedno (1) plnenie (referenciu), ktorým preukáže všetky uvedené požiadavky.
V rámci predloženého zoznamu dodaného tovaru sa odporúča, aby uchádzač uviedol nasledujúce informácie:
-názov a sídlo odberateľa,
-číslo zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv (ak sa uplatňuje) alebo na inom webovom sídle (link na stránku, kde bola
zmluva zverejnená), príp. iný doklad potvrdzujúci predmetné plnenie,
-názov a stručný opis dodaného tovaru,
-zmluvnú cenu zákazky v EUR bez DPH za rozhodné obdobie,
-obdobie realizácie od do (mesiac / rok) za rozhodné obdobie,
-meno a priezvisko kontaktnej osoby objednávateľa,
-číslo telefónu a e-mailový kontakt kontaktnej osoby objednávateľa.

V prípade, ak uchádzač preukazuje splnenie danej podmienky účasti zákazkou/zmluvou, ktorej realizácia presahuje stanovené referenčné obdobie, t. j. dodanie tovaru začalo pred viac ako tromi rokmi od vyhlásenia verejného obstarávania, alebo nebolo skončené do vyhlásenia verejného obstarávania, uchádzač v Zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť plnenia, ktoré bolo poskytnuté v požadovanom rozhodnom období. V prípade, ak dodanie tovaru realizoval uchádzač ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, v zozname dodaných tovarov vyčísli a započíta iba finančný objem plnenia realizovaný ním samotným.

V zmysle § 34 ods. 3 zákona o VO môže uchádzač na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.
V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) a f) zákona o VO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona; oprávnenie poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 28.09.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.09.2022