Dodanie zdravotníckeho prístrojového vybavenia

  Zadávateľ:
Zdravá župa, s. r. o.
  Predpokladaná hodnota:
174.658,71 €
  Možnosť prihlásenia do:
03.10.2022 10:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
17.09.2022
  Dátum zverejnenia:
20.09.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Zdravá župa, s. r. o.
IČO: 53708997
Starohájska 10, 91701 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Hulín
Telefón: +421 908764681
Email: hulin.peter@trnava-vuc.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
spoločnosť s ručením obmedzením
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Dodanie zdravotníckeho prístrojového vybavenia
Referenčné číslo: ZŽ4
II.1.2) Hlavný kód CPV
33000000-0
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
predmetom zákazky je obstaranie zdravotníckeho prístrojového vybavenia
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
174 658,71 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 8
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Dodanie drobných zdravotníckych prístrojov a pomôcok
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33100000-1
60000000-8
45255400-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Zdravotnícke zariadenie Zdravej župy, s. r o., Študentská ulica 3579/16, Trnava
II.2.4) Opis obstarávania
Dodanie drobných zdravotníckych prístrojov a pomôcok
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
3 472,39 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 20
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Plán obnovy a odolnosti SR - OP Slovensko
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ má zámer uchádzať sa o finančný príspevok z EŠIF a štátneho rozpočtu a/alebo z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v súvislosti s vykonávaním Plánu obnovy a odolnosti SR na predmet zákazky a spolufinancovať predmet zákazky na základe zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Dodanie zdravotníckych prístrojov a pomôcok
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33100000-1
60000000-8
45255400-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Zdravotnícke zariadenie Zdravej župy, s. r o., Študentská ulica 3579/16, Trnava
II.2.4) Opis obstarávania
Dodanie zdravotníckych prístrojov a pomôcok
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
8 443,98 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 20
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Plán obnovy a odolnosti SR - OP Slovensko
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ má zámer uchádzať sa o finančný príspevok z EŠIF a štátneho rozpočtu a/alebo z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v súvislosti s vykonávaním Plánu obnovy a odolnosti SR na predmet zákazky a spolufinancovať predmet zákazky na základe zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Dodanie ambulantného imunoanalyzátora
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33100000-1
60000000-8
45255400-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Zdravotnícke zariadenie Zdravej župy, s. r o., Študentská ulica 3579/16, Trnava
II.2.4) Opis obstarávania
Dodanie ambulantného imunoanalyzátora
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
958,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 20
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Plán obnovy a odolnosti SR - OP Slovensko
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ má zámer uchádzať sa o finančný príspevok z EŠIF a štátneho rozpočtu a/alebo z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v súvislosti s vykonávaním Plánu obnovy a odolnosti SR na predmet zákazky a spolufinancovať predmet zákazky na základe zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.
Časť: 4
II.2.1) Názov
Dodanie prenosného EKG, ABI a spirometra
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33100000-1
60000000-8
45255400-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Zdravotnícke zariadenie Zdravej župy, s. r o., Študentská ulica 3579/16, Trnava
II.2.4) Opis obstarávania
Dodanie prenosného EKG, ABI a spirometra
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
7 592,22 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 20
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Plán obnovy a odolnosti SR - OP Slovensko
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ má zámer uchádzať sa o finančný príspevok z EŠIF a štátneho rozpočtu a/alebo z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v súvislosti s vykonávaním Plánu obnovy a odolnosti SR na predmet zákazky a spolufinancovať predmet zákazky na základe zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.
Časť: 5
II.2.1) Názov
Dodanie tlakového holtera
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33100000-1
60000000-8
45255400-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Zdravotnícke zariadenie Zdravej župy, s. r o., Študentská ulica 3579/16, Trnava
II.2.4) Opis obstarávania
Dodanie tlakového holtera
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 201,29 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 20
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Plán obnovy a odolnosti SR - OP Slovensko
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ má zámer uchádzať sa o finančný príspevok z EŠIF a štátneho rozpočtu a/alebo z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v súvislosti s vykonávaním Plánu obnovy a odolnosti SR na predmet zákazky a spolufinancovať predmet zákazky na základe zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.
Časť: 6
II.2.1) Názov
Dodanie prístroja holter EKG
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33100000-1
60000000-8
45255400-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Zdravotnícke zariadenie Zdravej župy, s. r o., Študentská ulica 3579/16, Trnava
II.2.4) Opis obstarávania
Dodanie prístroja holter EKG
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
4 050,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 20
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Plán obnovy a odolnosti SR - OP Slovensko
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ má zámer uchádzať sa o finančný príspevok z EŠIF a štátneho rozpočtu a/alebo z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v súvislosti s vykonávaním Plánu obnovy a odolnosti SR na predmet zákazky a spolufinancovať predmet zákazky na základe zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.
Časť: 7
II.2.1) Názov
: Dodanie EKG záznamníka
Časť č.: 7
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33100000-1
60000000-8
45255400-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Zdravotnícke zariadenie Zdravej župy, s. r o., Študentská ulica 3579/16, Trnava
II.2.4) Opis obstarávania
Dodanie EKG záznamníka
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
840,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 20
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Plán obnovy a odolnosti SR - OP Slovensko
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ má zámer uchádzať sa o finančný príspevok z EŠIF a štátneho rozpočtu a/alebo z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v súvislosti s vykonávaním Plánu obnovy a odolnosti SR na predmet zákazky a spolufinancovať predmet zákazky na základe zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.
Časť: 8
II.2.1) Názov
Dodanie echokardiografu
Časť č.: 8
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33100000-1
60000000-8
45255400-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Zdravotnícke zariadenie Zdravej župy, s. r o., Študentská ulica 3579/16, Trnava
II.2.4) Opis obstarávania
Dodanie echokardiografu
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
148 100,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 20
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Plán obnovy a odolnosti SR - OP Slovensko
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ má zámer uchádzať sa o finančný príspevok z EŠIF a štátneho rozpočtu a/alebo z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v súvislosti s vykonávaním Plánu obnovy a odolnosti SR na predmet zákazky a spolufinancovať predmet zákazky na základe zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. e) a f) a zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač/záujemca môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v súlade s § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
1.1podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

1.2podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Podľa § 32 ods. 2 zákona: uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona:
a)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
b)písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Podľa § 32 ods. 3 zákona uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Verejný obstarávateľ nevyžaduje predloženie dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: -verejný obstarávateľ nepožaduje
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: -verejný obstarávateľ nepožaduje
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 03.10.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.11.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.10.2022 11:00
Miesto: Otváranie ponúk, t. j. sprístupnenie elektronických ponúk v systéme EVO sa uskutoční podľa § 52 zákona o verejnom obstarávaní.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční v čase uvedenom vo výzve na predkladanie ponúk systémom EVO prostredníctvom funkcionality on-line sprístupnenia ponúk, t. j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým členom komisie a uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na otváranie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ nevyžaduje, aby sa záujemcovia v predmetnom verejnom obstarávaní u neho registrovali. Pre
účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme EVO a pre elektronické predkladanie
ponuky prostredníctvom systému EVO je potrebné postupovať v súlade s informáciami uvedenými na stránke
(www.uvo.gov.sk), kde sú prístupné príručky pre záujemcov/uchádzačov.
Podmienkou pre úspešné predkladanie ponúk je vykonanie validácie hospodárskeho subjektu prostredníctvom
doručeného validačného kódu. Všetky potrebné informácie sú dostupné na adrese: https://www.uvo.gov.sk/viacoisevo/videonavody-5f9.html alebo na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html.
V prípade nejasností alebo potreby objasnenia podmienok uvedených v súťažných podkladoch, vo Výzve na
predkladanie ponúk alebo inej sprievodnej dokumentácii k súťažným podkladom, poskytnutej verejným
obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže záujemca písomne požiadať o ich vysvetlenie priamo cez systém EVO. Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk v súťažných podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácii k súťažným podkladom všetkým záujemcom
prostredníctvom systému EVO v súlade s § 48 zákona o VO za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred.
Zákazka bude zadaná postupom podlimitnej zákazky podľa § 112-114 a § 112 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom elektronického verejného obstarávania systém EVO, pričom verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
V prípade ak sa v opise predmetu zákazky, týkajúcej sa projektovej dokumentácie alebo inej sprievodnej dokumentácie súťažných podkladov, technické požiadavky odvolávajú na konkrétne názvy výrobkov, výrobcu, výrobné postupy, obchodné označenia, patenty, typy, oblasti alebo miesta pôvodu alebo výroby, platí, že boli uvedené za účelom dostatočne presného a zrozumiteľného opisu predmetu zákazky a uchádzač/záujemca je oprávnený v súlade s § 42 ods. 3 zákona, oceniť a dodať aj ekvivalent požadovaného výrobku, ktorý však musí spĺňať minimálne požadované technické parametre, funkciu a účel. Uchádzač je povinný vo výkaze výmer jasne vyznačiť použitie ekvivalentných materiálov či tovarov v ponuke s uvedením názvu ekvivalentného výrobku za názvom pôvodne požadovaného výrobku materiálu alebo tovaru v predloženom výkaze výmer. Zároveň uchádzač uvedie opis použitých ekvivalentov predložením dokladov potvrdzujúcich porovnateľné parametre výrobkov.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
17.09.2022