Lokálne dodatočné čistenie miestnych komunikácií a spevnených plôch

  Zadávateľ:
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
  Predpokladaná hodnota:
20.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.09.2022 09:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
15.09.2022
  Dátum zverejnenia:
19.09.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
IČO: 00641383
Trojičné nám. 11, 82561 Bratislava-Podunajské Biskupice
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Roman Zaťko
Telefón: +421 917639253
Email: roman.zatko@mupb.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6607
Hlavná adresa(URL): www.biskupice.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Lokálne dodatočné čistenie miestnych komunikácií a spevnených plôch
Referenčné číslo: 37_2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
90610000-6
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je poskytnutie dodatočných služieb spojených s lokálnou údržbou miestnych komunikácií a spevnených plôch - ručné čistenie, zametanie a údržba chodníkov, krajníc, parkovísk a verejných priestranstiev v správe MČ Bratislava Podunajské Biskupice vrátane naloženia, odvozu a vyloženia odpadu na príslušné miesto skládky odpadu.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
20 000,00 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
1.Údržba chodníkov - ručné zametanie - spočíva v ručnom zametaní chodníkov, odstránenie rôznych nečistôt a nánosov z chodníkov podľa pokynov verejného obstarávateľa vrátane ich naloženia, odvozu a vyloženia odpadu na príslušnom mieste skládky odpadu.

2.Údržba krajníc komunikácií - ručné čistenie - spočíva v ručnom čistení krajníc komunikácií zametaním, odstránením rôznych nečistôt a nánosov z krajníc komunikácií podľa pokynov verejného obstarávateľa vrátane ich naloženia, odvozu a vyloženia odpadu na príslušnom mieste skládky odpadu.

3.Údržba parkovísk - ručne čistenie - spočíva v ručnom čistení parkovísk zametaním, odstránením rôznych nečistôt a nánosov z parkovísk podľa pokynov verejného obstarávateľa vrátane ich naloženia, odvozu a vyloženia odpadu na príslušnom mieste skládky odpadu.

4.Údržba verejných priestranstiev - ručne čistenie - spočíva v ručnom čistení verejných priestranstiev zametaním, odstránením rôznych nečistôt a nánosov z verejných priestranstiev podľa pokynov verejného obstarávateľa vrátane ich naloženia, odvozu a vyloženia odpadu na príslušnom mieste skládky odpadu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákon o verejnom obstarávaní a preukazuje ich doložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní:
-Doklad o oprávnení podnikať podľa § 32 ods. 2 písm. e) s uvedením požadovanej činnosti k predmetu zákazky, tzn. výpis z Obchodného registra, živnostenské oprávnenie alebo iný doklad o oprávnení podnikať,
-Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní (Príloha č. 2 k výzve). Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona o verejnom obstarávaní
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.09.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Pre získanie informácií o verejnom obstarávaní, pre sťahovanie, vytváranie a odosielanie dokumentov je potrebné používať: profil verejného obstarávateľa zriadený na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/a informačný systém EVO ako elektronická platforma je dostupný na adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html. IS EVO je v správe Úradu vlády Slovenskej republiky.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
15.09.2022