Nákup elektrickej energie pre Mesto Banská Štiavnica a jej organizácie

  Zadávateľ:
Mesto Banská Štiavnica
  Predpokladaná hodnota:
170.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.09.2022 10:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
15.09.2022
  Dátum zverejnenia:
19.09.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Banská Štiavnica
IČO: 00320501
Radničné námestie 1, 96924 Banská Štiavnica
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Roman Zaťko
Telefón: +421 908927972
Email: office.rzcons@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/private/profily/5351
Hlavná adresa(URL): www.banskastiavnica.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Nákup elektrickej energie pre Mesto Banská Štiavnica a jej organizácie
Referenčné číslo: EEN_23/27_M
II.1.2) Hlavný kód CPV
09310000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je pravidelná dodávka elektrickej energie do všetkých odberných miest jednotlivých verejných obstarávateľov uvedených v prílohe č. 1 Zoznam odberných miest a spotrieb. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky elektrickej energie je aj zabezpečenie distribúcie elektrickej energie a ostatných regulovaných služieb, čo v konečnom dôsledku predstavuje združené dodávky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
170 000,00 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je pravidelná dodávka elektrickej energie do všetkých odberných miest jednotlivých verejných obstarávateľov uvedených v prílohe č. 1 Zoznam odberných miest a spotrieb.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Každý uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Uchádzačovi, ktorý po vyhodnotení ponúk splní podmienky účasti a predloží ponuku podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, bude umožnená účasť v E-Aukcii, Výsledné poradie ponúk bude určené automatizovaným systémom IS EVO.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.09.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Pre získanie informácií o verejnom obstarávaní, pre sťahovanie, vytváranie a odosielanie dokumentov je potrebné používať: profil verejného obstarávateľa zriadený na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/a informačný systém EVO ako elektronická platforma je dostupný na adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html. IS EVO je v správe Úradu vlády Slovenskej republiky.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
15.09.2022