Obnova NKP, ÚZPF č. 2354/1, Železiareň, Zlieváreň, Stará Maša, KROMPACHY

  Zadávateľ:
Mesto Krompachy
  Predpokladaná hodnota:
745.565,85 €
  Možnosť prihlásenia do:
06.10.2022 10:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
15.09.2022
  Dátum zverejnenia:
19.09.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Krompachy
IČO: 00329282
Nám. Slobody 1, 05342 Krompachy
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Eva Stehlíková
Telefón: +421 905668088
Email: eva.stehlikova@krompachy.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6109
Hlavná adresa(URL): https://www.krompachy.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Obnova NKP, ÚZPF č. 2354/1, Železiareň, Zlieváreň, Stará Maša, KROMPACHY
Referenčné číslo: 2/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212350-4
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce spočívajúce v pamiatkovej obnove a rekonštrukcii národnej kultúrnej pamiatky nachádzajúcej sa v katastrálnom území mesta Krompachy.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých stavebných prác, ktoré sú predmetom zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
745 565,85 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Katastrálne územie Krompachy, ulica Stará Maša, na pozemkoch s parcelnými číslami C KN 1305, 1307, 1308, 1309, 1310, 1278/1
II.2.4) Opis obstarávania
Rozsah prác na realizáciu v šiestej etape spočíva v násype z kamennej drvy na vytvorenie dohodnutej nivelety, vytvorenie podlahových konštrukcií na všetkých podlažiach podľa PD, domurovanie kamenného muriva a úprava povrchov podľa PD a doplnenie a vyspravenie drobných výpadkov v kamennom murive, pričom je potrebné, aby nové murivo z lomového bridlicového kameňa zelenosivého (navrhované identické ako jestvujúce murivo), bolo v súlade s pôvodnou štruktúrou muriva, podľa schváleného architektonicko - historického výskumu a schválenej projektovej dokumentácie KPÚ. Vytvorenie stropného podhľadu vrátane podpornej konštrukcie nad I. NP (prízemím), nad II.NP (prvým poschodím) a nad III.NP (druhým poschodím), vybúranie tehlového muriva v pôvodnom otvore v severnej stene vo vstupnom priestore a osadenie zasklenej steny v pôvodnom otvore, uzatvorenie špaliet výplní otvorov a domurovanie a úpravy povrchov na I.NP, II.NP a III.NP, obnove otvorov na III.NP, čo znamená v prevažnej časti v odstránení zámuroviek a obnove otvorov vymurovaním a úpravou v pôvodných polohách, t.j. viď tabuľka počet výplní otvorov (okien a dverí).
Realizácia oceľových točitých schodísk prepájajúcich jednotlivé podlažia podľa PD, Klasické a sanačné omietky, klampiarske výrobky a oceľové zábradlia.
Súčasne bude realizované technické vybavenie, teda NN rozvody, NN vybavenie (rozvádzače, osvetlenie, vypínače, zásuvky elektrické sálavé panely), TZB rozvody (hydrant, vodovod, kanalizácia), TZB vybavenie na III.NP (drez, umývadlo, výlevka závesná Jika 5104.9.000.000.1), vykurovanie (elektrické sálavé panely), vzduchotechnika na III.NP (teplovzdušné rozvody, elektrické teplovzdušné jednotky), požiarne zabezpečenie (hasiace prístroje, núdzové osvetlenie).
Technické vybavenie (pre hlavný objekt a prislúchajúce úpravy)
NN rozvody
NN vybavenie (osvetlenie objektu)
Technické vybavenie (prípojky pre hlavný objekt a prístavbu)
NN prípojka
Vodovodná prípojka
Kanalizačná prípojka
Preložka ŽSR kábla 6kV
Preložka ŽSR kábla DK a TK OZT
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Projektovej dokumentácií a výkaze výmer, ktorý je prílohou súťažných podkladov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
745 565,85 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 18
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: Ak nastane jedna zo skutočností uvedených v § 57 zákona o verejnom obstarávaní a verejný obstarávateľ postup zadávania zákazky zruší.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: program Obnovme si svoj dom, Podprogram: 1.5 Komplexná obnova národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní"). Ich splnenie môže uchádzač preukázať jedným z nasledovných spôsobov:
1.1 predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR môže splnenie týchto podmienok preukázať podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní
1.2 v súlade s § 152 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov
1.3 v súlade s § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED)
1.4v súlade s § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením
v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné.

V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom
V súvislosti s § 32 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejné správy. Na základe uvedeného sú uchádzači povinní predložiť doklady v požadovanom rozsahu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: neuplatňuje sa
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby rozhodujúcu časť plnenia predmetu zákazky uskutočnil sám uchádzač, alebo člen skupiny dodávateľov a to z dôvodu: zodpovednosti za koordináciu technologických postupov pri realizácií diela, čo v konečnom dôsledku má značný vplyv na konečnú kvalitu realizovaných stavebných prác.

Verejný obstarávateľ pre účely tohto verejného obstarávania považuje za rozhodujúcu časť plnenia predmetu zákazky stavebné práce obsiahnuté v neocenenom výkaze výmer v časti:

HSV Práce a dodávky HSV
-1 - Zemné práce
-2 - Zakladanie, drenáž, čistenie
-3 - Zvislé a kompletné konštrukcie
-5 - Komunikácie
-6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
-9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 06.10.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 06.10.2022 11:00
Miesto: Miestom otvárania, on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/sk/tender/31472/summary , totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line otvárania / sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. K súťažným podkladom je umožnený neobmedzený a plný priamy prístup elektronickými prostriedkami
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE na adrese https://josephine.proebiz.com.
2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o
verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa
týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi, s výnimkou
prípadov, kedy to výslovne vylučuje zákon.
3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávanie prostredníctvom v systéme JOSEPHINE
(https://josephine.proebiz.com), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa
konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo ZAUJÍMA
MA TO.
4. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie viazanosti ponuky zloženie zábezpeky a to vo výške 20 000,00 Eur. Podrobný spôsob zloženia zábezpeky je uvedený v súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
15.09.2022