Združená dodávka elektrickej energie a plynu na rok 2023

  Zadávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave
  Predpokladaná hodnota:
  Možnosť prihlásenia do:
14.10.2022 10:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
13.09.2022
  Dátum zverejnenia:
19.09.2022

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzita Komenského v Bratislave
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00397865
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440 , 81499 Bratislava
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Eva Sabová
Telefón: +421 290109617
Email: eva.sabova@uniba.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://uniba.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Združená dodávka elektrickej energie a plynu na rok 2023
Referenčné číslo: 5368/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
09000000-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je združená dodávka elektrickej energie a plynu pre odberné miesta verejného obstarávateľa na rok 2023 vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku odberateľa na dodávateľa v plnom rozsahu v súlade s vyhláškou č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom a zabezpečenie distribúcie elektriny.
Podrobný opis predmetu zákazky je dostupný v súťažných podkladoch a v ich prílohách.
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Združená dodávka elektrickej energie
Časť č.: I.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
09310000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Univerzita Komenského v Bratislave, jej fakulty a súčasti.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je združená dodávka elektrickej energie pre odberné miesta verejného obstarávateľa na rok 2023 vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku odberateľa na dodávateľa v plnom rozsahu v súlade s vyhláškou
č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom a zabezpečenie distribúcie elektriny.
Predpokladaný objem elektrickej energie pre rok 2023 je 16 007 900,00 kWh.
Podrobný opis predmetu zákazky je dostupný v súťažných podkladoch a v ich prílohách.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Združená dodávka plynu
Časť č.: II
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
09123000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Univerzita Komenského v Bratislave, jej fakulty a súčasti.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je združená dodávka plynu pre odberné miesta verejného obstarávateľa na rok 2023 vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku odberateľa na dodávateľa v plnom rozsahu v súlade s vyhláškou č. 24/2013
Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom a zabezpečenie distribúcie elektriny.
Predpokladaný objem plynue pre rok 2023 je 21 175 270 ,00 kWh.
Podrobný opis predmetu zákazky je dostupný v súťažných podkladoch a v ich prílohách.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní spôsobom podľa § 32 ods. 2, 4 a 5
(predloženie dokladov) alebo podľa § 152 ods. 3 zákona (v rámci SR zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov).

Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní - osobné postavenie, predloží každý člen skupiny osobitne.

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona (oprávnenie dodávať tovary) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Uchádzač preukáže osobné postavenie podľa § 32 za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona a podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom a obsahom spĺňa podmienky účasti požadované verejným obstarávateľom, ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať.

Uchádzač predloží originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov požadovaných podľa tohto bodu oznámenia vo formáte pdf. - scany dokladov.

Verejný obstarávateľ disponuje prístupom do informačného systému oversi.gov.sk. Uchádzač nie je povinný predkladať doklady v zmysle § 32 ods. 2 písm. a) (verejný obstarávateľ si vie overiť iba register trestov za právnické osoby, za fyzické osoby je potrebné predkladať doklady), b), c), d) (okrem likvidácie) a písm. e) ZVO, nakoľko si ich vie verejný obstarávateľ overiť. V prípade, ak by verejný obstarávateľ v období vyhodnotenia splnenia podmienok účasti nemal z technických dôvodov na strane prevádzkovateľa portálu www.oversi.gov.sk, možnosť prístupu k týmto údajom, je oprávnený vyžiadať si od uchádzačov originál alebo osvedčenú kópiu príslušného dokladu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienky podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona - zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: ČASŤ 1 - ZDRUŽENÁ DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE
Zoznamom (referenciami) musí uchádzač preukázať, že v referenčnom období (3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania) dodal tovary rovnakého charakteru ako predmet zákazky (elektrická energia) v objeme min 15 000 MWh.

ČASŤ Č. 2 - ZDRUŽENÁ DODÁVKA PLYNU
Zoznamom (referenciami) musí uchádzač preukázať, že v referenčnom období (3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania) dodal tovary rovnakého charakteru ako predmet zákazky (plyn) v objeme min 15 000 MWh.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 14.10.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 14.10.2022 10:10
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Miestom sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude sprístupnené podľa § 52 ods. 2 ZVO pre všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality informačného systému Josephine všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ zverejní súťažné podklady, vysvetlenie a/alebo doplnenie súťažných podkladov, ako aj akúkoľvek inú sprievodnú dokumentáciu v profile verejného obstarávateľa a v systéme JOSEPHINE tak, aby bol umožnený neobmedzený, priamy prístup k nim. Verejný obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe.

2. Verejný obstarávateľ rozhodol v súlade s § 66 ods. 7 zákona, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

3. Verejné obstarávanie sa netýka zeleného verejného obstarávania ani obstarávania inovácií.

4. Verejný obstarávateľ sa rozhodol, že v predmetnom verejnom obstarávaní nezverejní predpokladanú hodnotu zákazky, ale predpokladaný objem obstarávaných tovarov.
Predpokladaný objem pre časť č. 1 - Elektrická energia - 16 007 900,00 kWh
Predpokladaný objem pre časť č. 2 - Plyn - 21 175 270,00 kWh

5. Verejný obstarávateľ pri príprave verejného obstarávania realizoval prípravné trhové konzultácie (ďalej len "PTK") v súlade s § 25 ZVO. Zápisnica z PTK je dostupná na adrese:
https://uniba.sk/o-univerzite/uradna-vyveska/pripravne-trhove-konzultacie/
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
13.09.2022