Nákup zemného plynu - PSO222

  Zadávateľ:
Mesto Trstená
  Predpokladaná hodnota:
3.127.334,33 €
  Možnosť prihlásenia do:
14.10.2022 12:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
13.09.2022
  Dátum zverejnenia:
19.09.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Trstená
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00314897
Bernolákova 96/8, 02801 Trstená
Kód NUTS: SK
Slovensko
Telefón: +421 435310108
Fax: +421 43392205
Email: msu@trstena.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.trstena.sk

Základná škola
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37947770
Komenského 113 , 08271 Lipany
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: riaditel@zslipany.edu.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://zslipany.edupage.org
Hlavná adresa(URL): https://zslipany.edupage.org
Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00179221
Panenská 653/4 , 81103 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: hovorca@uzzno.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://zidianaslovensku.sk
Hlavná adresa(URL): https://zidianaslovensku.sk
Materská škola
Vnútroštátne identifikačné číslo: 42349150
Oslobodenia 941 , 02801 Trstená
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: skolkatrs1@orava.sk
Hlavná adresa(URL): https://mstrstena.edupage.org
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37810235
Hviezdoslavova 822/8 , 02801 Trstená
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: zstrstena@zstrstena.sk
Hlavná adresa(URL): https://zstrstena.edupage.org
Základná umelecká škola
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37810154
Odbojárov 953 , 02801 Trstená
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: zus.trstena@gmail.com
Hlavná adresa(URL): https://www.zustrstena.sk
Obec Pliešovce
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00320170
Hviezdoslavova 1 , 96263 Pliešovce
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: obec@pliesovce.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.pliesovce.sk
Mesto Turany
Osloboditeľov 83/91 , 03853 Turany
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: turany@turany.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.turany.sk
Obec Veľká nad Ipľom
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00316539
Veľká nad Ipľom 86 , 98532 Veľká nad Ipľom
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: info@velkanadiplom.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.velkanadiplom.sk
Mestské služby mesta
Vnútroštátne identifikačné číslo: 42193591
Mierová 259/14 , 98201 Tornaľa
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: primator@mestotornala.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.mestotornala.sk/mestske-sluzby-mesta.html
Mesto Sabinov
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00327735
Námestie slobody 57 , 08301 Sabinov
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: msu@sabinov.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.sabinov.sk
Mesto Lipany
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00327379
Krivianska 1 , 08271 Lipany
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: primator@lipany.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.lipany.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
Slovenské centrum obstarávania
Vnútroštátne identifikačné číslo: 42260515
Podzámocká 67/6 , 97201 Bojnice
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Silvia Súderová
Telefón: +421 914341331
Email: suderova@i-sco.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://i-sco.sk/
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nákup zemného plynu - PSO222
Referenčné číslo: PSO222
II.1.2) Hlavný kód CPV
09123000-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávanie zemného plynu do jednotlivých odberných miest verejných obstarávateľov, resp. ich právnych subjektov v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
3 127 334,33 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom dodania predmetu zákazky sú odberné miesta obstarávateľov, resp. ich právnych subjektov.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávanie zemného plynu do jednotlivých odberných miest verejných obstarávateľov, resp. ich právnych subjektov v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
3 127 334,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Áno
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu - Súťažné podmienky časť B - Podmienky účasti.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Použije sa EA podľa §54 zákona o verejnom obstarávaní. Podmienky vykonania elektronickej aukcie sú presne definované v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 14.10.2022 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 14.10.2022 12:30
Miesto: Ponuky sa budú otvárať elektronicky na adrese kontaktného miesta.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je z dôvodu použitia elektronickej aukcie neverejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
13.09.2022