„Transformovňa 400/110 kV Senica“ – realizácia diela

  Zadávateľ:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
28.385.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.10.2022 10:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
12.09.2022
  Dátum zverejnenia:
19.09.2022
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35829141
Mlynské nivy 59/A , 82484 Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Blažena Porubská
Telefón: +421 250692206
Email: blazena.porubska@sepsas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2644
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.sepsas.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Elektrická energia
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
„Transformovňa 400/110 kV Senica“ – realizácia diela
II.1.2) Hlavný kód CPV
45232221-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je zhotovenie diela Transformovňa 400/110 kV Senica (ďalej len "dielo") v zmysle Prílohy č. 1 Zmluvy o dielo. Rozsah predmetu stavby je uvedený v bode II.2.4) tohto oznámenia.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
28 385 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71320000-7
71323100-9
45232220-0
51112100-1
31170000-8
45317200-4
51111300-6
71330000-0
71351730-9
45232210-7
45231400-9
45232200-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: ESt Senica, katastrálne územie Senica, okres Senica, kraj Trnavský.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je zhotovenie diela Transformovňa 400/110 kV Senica (ďalej len "dielo") v zmysle Prílohy č. 1 Zmluvy o dielo. Rozsah predmetu stavby je nasledovný:
- demontáž prvej časti R 220 kV pre 1. etapu výstavby R 400 kV
1. etapa výstavby novej R 400 kV - polia č. 01 až 05, čiastočne aj pole č. 06 (stavebná a technologická časť)
- nová príjazdná komunikácia pre prístup do areálu ESt vo vlastníctve SEPS a pre dopravu T401
- výstavba novej Budovy spoločných prevádzok (BSP)
- kompletné zariadenia vlastnej spotreby (VS) a zariadenia sekundárnej techniky v BSP
- transformátory vlastnej spotreby (TVS) a dieselgenerátor (DG) pri BSP
- stanovište T401 a nový T401 - 400/110 kV, 350 MVA
- havarijná nádrž a čistička zaolejovaných vôd (ČOV) pre T401
2. etapa výstavby novej R 400 kV
- odstránenie objektu existujúcej BSP pre R 220 kV a T201
- dobudovanie poľa č. 06
- demontáž druhej časti R 220 kV a T201
V 1. etape výstavby bude vybudovaná nová R 400 kV s novým transformátorom T401 - 400/110 kV so všetkými súvisiacimi zariadeniami a stavebnými objektmi. Výstavba bude prebiehať za prevádzky čiastočne zdemontovanej existujúcej R 220 kV a existujúceho transformátora T201 - 220/110 kV, čo si vyžiada aj určité úpravy v existujúcich zariadeniach sekundárnej techniky. Po preložení existujúcich káblových trás z čiastočne zdemontovanej existujúcej R 220 kV do existujúcej BSP (vedených v kanáli cez časť nového poľa č. 06) bude posledné pole č. 06 novej R 400 kV (vývod na 400 kV vedenie V424 Sokolnice v blízkosti čiastočne zdemontovanej R 220 kV) vybudované v takom rozsahu, ktorý umožní prevádzku tejto čiastočne zdemontovanej R 220 kV s T201 pri využívaní existujúcej BSP.
Po 1. etape bude takto vybudovaná R 400 kV spolu s T401 uvedená do prevádzky a výkon z T401 bude vyvedený do nového poľa č. 16 v R 110 kV spoločnosti ZSD, ktoré bude vybudované v rámci súvisiacej rekonštrukcie R 110 kV.
Počas výstavby R 400 kV a počas realizácie zaslučkovania vedenia V424 do R 400 kV bude existujúce medzištátne 220 kV vedenie V280 do Sokolníc trvalo odpojené z prevádzky a existujúci T201 bude s krátkodobými vypínaniami napájaný radiálne iba 220 kV vedením V283 z ESt Križovany. Jednotlivé etapy zaslučkovania vedenia V424 do novej R 400 kV budú realizované súčasne s 1. etapou výstavby R 400 kV a T401.
V 2. etape budú čiastočne zdemontovaná R 220 kV (v rámci prvej etapy) a T201 definitívne odstavené z prevádzky, vrátane ich kompletnej demontáže. Po odstránení existujúcej BSP bude posledné pole novej R 400 kV (vývod na vedenie V424) kompletne dobudované.
Súčasťou predmetu zákazky okrem iného tiež bude zabezpečenie potrebných skúšok, výkon súvisiacej inžinierskej a projektovej činnosti pre uvedenie diela do prevádzky, vypracovanie a dodanie dokumentácie skutočného vyhotovenia zabezpečenie vydania právoplatných kolaudačných povolení, porealizačné zameranie, zabezpečenie návrhu na vklad do KN.
Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch, časť B.2, v Zmluve o dielo s prílohami, vrátane prílohy č. 8 k súťažným podkladom - Dokumentácia pre výber zhotoviteľa, ktoré sú zverejnené v profile obstarávateľa a na SEPS PORTAL VO.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
28 385 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 35
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a ich splnenie preukáže predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona alebo predložením Jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona alebo zápisom v Zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona. V zmysle § 32 ods. 1 písm. e) zákona sa požaduje, aby mal uchádzač zapísaný predmet činnosti, ktorý ho oprávňuje realizovať daný predmet zákazky a oprávnenie podľa § 15 alebo § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo rovnocenné oprávnenie vydané v štáte sídla, alebo miesta podnikania uchádzača.
Ostatné informácie k osobnému postaveniu uchádzača sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile obstarávateľa a na SEPS PORTÁL VO. Obstarávateľ je subjekt, ktorý nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu - § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Z uvedeného dôvodu uchádzači musia predložiť všetky doklady uvedené v bodoch 1.2.1 až 1.2.6 časti A.2 súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Finančné a ekonomické postavenie uchádzač preukáže v súlade s § 33 ods. 1 zákona.
Bližšie informácie k finančnému a ekonomickému postaveniu uchádzača sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile obstarávateľa a na SEPS PORTÁL VO.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Technickú spôsobilosť a odbornú spôsobilosť preukáže uchádzač v súlade s:
- § 34 ods. 1 písm. b) zákona,
- § 34 ods. 1 písm. g) zákona.
Bližšie informácie k technickej spôsobilosti a odbornej spôsobilosti uchádzača sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile obstarávateľa a na SEPS PORTÁL VO.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
400 000,00 EUR
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile obstarávateľa a na SEPS PORTÁL VO.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Financovanie bude realizované z vlastných zdrojov obstarávateľa. Fakturácia sa bude vykonávať podľa platobných podmienok, tak ako je uvedené v súťažných podkladoch v časti B.1 "Návrh zmluvy na dodanie predmetu zákazky".
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči obstarávateľovi spoločne. Takáto skupina dodávateľov utvorená na dodanie predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá obstarávateľom, musí vytvoriť do termínu stanoveného na uzavretie zmluvy podľa bodu 32.1 súťažných podkladov, určitú právnu formu napríklad podľa § 56 ods. 1 a § 293 a nasl. Obchodného zákonníka alebo § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 24.10.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 24.10.2022 10:30
Miesto: Otváranie ponúk je verejné. Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 24.10.2022 o 10.30 hod.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: V súlade s § 52 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní sa otváraním ponúk rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku SEPS PORTÁL VO v záložke "Otváranie ponúk" všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku a to v rozsahu údajov: počet predložených ponúk a návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. V súlade s § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní obstarávateľ vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk a to v súlade s § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Obstarávateľ obdobne postupuje vo vzťahu k uchádzačom na ďalších miestach v poradí (postupne u ďalšieho uchádzača v poradí), ak bude uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí vylúčený alebo bude vylúčená jeho ponuka.
2. Súťažné podklady (ďalej len "SP") s prílohami, ako aj ZoD s prílohami sú dostupné v Profile obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2644 a na portáli SEPS PORTÁL VO: https://obstaravanie.sepsas.sk
3. Obstarávateľ bude pri komunikácii so záujemcami/uchádzačmi postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom SEPS PORTÁL VO, ktorý je dostupný na webovej adrese https://obstaravanie.sepsas.sk
4. V prípade potreby vysvetlenia podmienok, uvedených v oznámení alebo SP môže ktorýkoľvek zo zaregistrovaných a prihlásených záujemcov v súlade s § 48 zákona o verejnom obstarávaní požiadať o ich vysvetlenie písomnou formou prostredníctvom SEPS PORTÁL VO v slovenskom jazyku. Vysvetlenie obstarávateľ oznámi v súlade s § 48 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom funkcionality SEPS PORTÁL VO všetkým záujemcom, ktorí sú mu v predmetnej zákazke v SEPS PORTÁL VO známi a zverejní prostredníctvom SEPS PORTÁL VO a v profile obstarávateľa.
5. Ponuky-všetky doklady a ostatné dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní tvoriace ponuku musia byť predložené elektronicky prostredníctvom SEPS PORTÁL VO v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu IV.2.2) a to ako skeny požadovaných dokladov, vyhotovené z ich originálov alebo ich úradne osvedčených kópií. Obstarávateľ určil pre predloženie elektronickej ponuky formát kódovania a šifrovania vo formáte PDF, v strojovo čitateľnom tvare. Bližšie informácie sú uvedené v SP.
6. Prílohou SP je vyplnená Časť I. JED-u, t.j. strana č. 3 Prílohy 2 k Vykonávaciemu nariadeniu Komisie EÚ 2016/7 z 05.01.2016, ktorým sa ustanovuje štandardný formulár pre jednotný európsky dokument pre obstarávanie. Obstarávateľ dáva do pozornosti záujemcom, že vzor formulára JED-u, umožňujúci jeho priame vypĺňanie, je zverejnený na webovom sídle ÚVO: https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/jednotny-europsky dokument604.html a údaje uvedené v Časti I. JED-u obsahujúce informácie týkajúce sa postupu a identifikácie obstarávateľa, aby si do neho sami preniesli/prepísali.
7. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH. Bližšie informácie sú uvedené v časti A.3 SP.
8. V súlade s § 56 ods. 8 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní obstarávateľ stanovuje, že úspešný uchádzač je
povinný poskytnúť obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie ZoD tak, aby mohla byť uzavretá do 45 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 ods. 2 až 7 zákona o verejnom obstarávaní, ak bol na jej uzavretie písomne vyzvaný.
9. Obstarávateľ bude od úspešného uchádzača pred podpisom ZoD v rámci súčinnosti požadovať doklady uvedené v bode 32.9.časti A.1 SP.
10. Ďalšie informácie a požiadavky obstarávateľa sú uvedené v SP, ktoré sú zverejnené v profile obstarávateľa a na SEPS PORTÁL VO.
11. Štatistická informácia pre ÚVO-vzhľadom na podmienky plnenia ZoD sa uplatňujú sociálne aspekty-písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.09.2022