Licencie pre MS SQL server a Windows CAL licencie

  Zadávateľ:
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
  Predpokladaná hodnota:
33.166,68 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.10.2022 11:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
12.09.2022
  Dátum zverejnenia:
19.09.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00606707
Rastislavova 43, 04190 Košice - mestská časť Juh
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Františka Šováriová, MBA, MPH
Telefón: +421 556153153
Email: frantiska.sovariova@unlp.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.unlp.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Licencie pre MS SQL server a Windows CAL licencie
Referenčné číslo: 242/2022-OdVO
II.1.2) Hlavný kód CPV
48600000-4
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie 4 kusov licencií Windows SQL Server 2019 Standard Core so Software Assurance a 150 kusov licencií Windows CAL k serveru pre centrálne riadenie počítačov pre 150 používateľov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií a požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, tvorí samostatnú časť C. Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
33 166,68 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
48600000-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice - Odbor informačných a komunikačných technológií, pav. II.
II.2.4) Opis obstarávania:
4 kusov licencií Windows SQL Server 2019 Standard Core so Software Assurance a 150 kusov licencií Windows CAL k serveru
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
7
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods.1 343/2015 Z. z zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len "ZVO"). Splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 ZVO predložením naskenovaných originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií vo formáte .PDF. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Uchádzač musí spĺňať aj podmienku ustanovenia zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. júla 2016. V dôsledku tejto legislatívnej úpravy vznikla hospodárskym subjektom so statusom právnickej osoby na účely preukazovania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu. 1.Výpis z registra trestov právnickej osoby vydá Generálna prokuratúra Slovenskej republiky na základe písomnej žiadosti,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c)nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - doloženým čestným vyhlásením.
2.Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti v súlade s časťou B. Podmienky účasti uchádzačov súťažných podkladov. Podrobné vymedzenie splnenia podmienok účasti a spôsob preukázania ich splnenia je uvedený v časti B. Podmienky účasti uchádzačov súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní preukázať predložením nasledovných dokladov:
-podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO;
Zoznam musí obsahovať minimálne tieto údaje:
-obchodné meno a sídlo dodávateľa,
-obchodné meno a sídlo objednávateľa,
-zmluvný termín plnenia, skutočný termín plnenia,
-rozsah a charakter dodávok tovaru,
-celkovú zmluvnú cenu v EUR s DPH, ktorou sa rozumie celková zmluvná cena za dodanie tovarov. V prípade, že skutočne fakturovaná celková cena s DPH líši od celkovej zmluvnej ceny a je preukázaná podľa ďalej uvedených pravidiel, bude akceptovaná táto skutočne fakturovaná hodnota (ďalej len cena),
-meno a priezvisko, funkciu a telefónne číslo alebo e-mail kontaktnej osoby objednávateľa, u ktorej si možno overiť údaje uvedené v zozname.
Uchádzač v zozname dodaných tovarov za predchádzajúce tri (3) roky od vyhlásenia verejného obstarávania, preukáže, že realizoval zákazky rovnakého ale podobného charakteru týkajúce sa dodania licencií (ďalej len tovar). V prípade, ak uchádzač predkladá zmluvu, referenciu alebo dôkaz dodaní tovarov, ktorých poskytnutie časovo presahuje posudzované obdobie, uchádzač v zozname uvedie zvlášť hodnotu iba za tú časť dodaných tovarov, ktorá bola zrealizovaná v posudzovanom období. V prípade, ak dodanie tovarov poskytoval uchádzač ako člen združenia skupiny dodávateľov, vyčísli a započíta iba finančný objem, poskytnutý ním samotným. V prípade, ak obsahuje referencia alebo dôkaz o dodaní tovarov aj dodanie iného tovaru ako je predmet zákazky, odčlení sa a započíta sa iba finančný objem za dodané tovary rovnakého alebo podobného charakteru.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje predložiť min. dve (2) referencie o dodaní tovaru rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky uvedený v časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 26.10.2022 11:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.10.2022 11:15
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronickou formou prostredníctvom funkcionality sw. JOSEPHINE. Miestom sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk. Otváranie ponúk bude v súlade s § 52 ods. 2 ZVO verejné, t.j. s účasťou uchádzačov, ktorí predložili ponuku, v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
2. Súťažné podklady a všetky dokumenty potrebné k vypracovaniu ponuky (vrátane príslušných informácií týkajúcich sa
prípravnej trhovej konzultácie) k predmetnému obstarávaniu budú uverejnené v príslušnej zákazke v systéme
JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím verejný obstarávateľ umožňuje
neobmedzený a priamy prístup k podkladom.
3. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v súlade s §20 ZVO výhradne elektronickou formou prostredníctvom systému JOSEPHINE.
4. Uchádzač môže podľa § 39 ZVO predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom JED.
5. Predmetné verejné obstarávanie nie je obstarávanie inovácií, nie je zamerané na sociálne aspekty a nie je zelené verejné obstarávanie.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
12.09.2022