Rekonštrukcia plynovej kotolne so zásobníkom TÚV, plynofikácia, meranie a regulácia kúrenia, elektrické inštalácie

  Zadávateľ:
Obchodná akadémia
  Predpokladaná hodnota:
125.592,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.09.2022 10:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
13.09.2022
  Dátum zverejnenia:
16.09.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obchodná akadémia
IČO: 31874452
Myslenická 1 , 90201 Pezinok
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Vančová
Telefón: +421 248264207
Email: katarina.vancova@region-bsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2839
Hlavná adresa(URL): https://oapk.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia plynovej kotolne so zásobníkom TÚV, plynofikácia, meranie a regulácia kúrenia, elektrické inštalácie
Referenčné číslo: 09631/2022/VO
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné, montážne a inštalatérske práce a dodávky súvisiace s rekonštrukciou plynovej kotolne, vrátane sanácie, vysprávok stien v miestnosti kotolne na Obchodnej akadémii v Pezinku podľa projektovej dokumentácie a zmluvných podmienok.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
125 592,00 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné, montážne a inštalatérske práce a dodávky súvisiace s rekonštrukciou plynovej kotolne, plynofikácie, meranie a regulácia, elektrické inštalácie vrátane sanácie, vysprávok stien v miestnosti kotolne na Obchodnej akadémii v Pezinku podľa projektovej dokumentácie a zmluvných podmienok.

Podrobný opis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia je uvedený v Prílohe č. 1 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO.
Znenie príslušných podmienok účasti je uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neaplikuje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o VO a § 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO.
Znenie príslušných podmienok účasti je uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podmienky vykonania zákazky sú definované v podrobnom opise predmetu zákazky a v návrhu Zmluvy o dielo, ktoré tvoria prílohu súťažných podkladov zverejnených na profile verejného obstarávateľa.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 28.09.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania - systém EVO.

2. Verejný obstarávateľ umožňuje obhliadku miesta plnenia. Bližšie informácie sú uvedené v bode 5. súťažných
podkladov.

3. Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je slovenský jazyk.

4. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na uskutočnenie predmetu zákazky sú povinní udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie/ zodpovednosti v procese plnenia Zmluvy. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovi a skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.

5. Úspešný uchádzač, jeho subdodávatelia a osoby, ktoré majú povinnosť podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musia byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

6. Skutočnosti týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v tejto výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona.

7. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk a podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, obstarávaním inovácií a nie je zamerané na sociálne aspekty.

8. Podrobnosti o podmienkach vykonania zákazky sú uvedené v zmluve o dielo.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13.09.2022