Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok a elektronických stravovacích kariet

  Zadávateľ:
Poliklinika Sabinov, n.o.
  Predpokladaná hodnota:
104.832,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.09.2022 10:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
13.09.2022
  Dátum zverejnenia:
16.09.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Poliklinika Sabinov, n.o.
IČO: 37886827
SNP 1, 08301 Sabinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Alena Marchevková
Telefón: +421 517739745
Email: sekretariat@poliklinikasabinov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9606
Hlavná adresa(URL): www.poliklinikasabinov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok a elektronických stravovacích kariet
Referenčné číslo: 2022-ZsNH-Sabinov-SL a karty
II.1.2) Hlavný kód CPV
55520000-1
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, spočívajúcej v sprostredkovaní stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa po dobu 12 mesiacov, prostredníctvom stravných poukážok a elektronických stravovacích kariet.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
104 832,00 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, spočívajúcej v sprostredkovaní stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa po dobu 12 mesiacov, prostredníctvom stravných poukážok a elektronických stravovacích kariet.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. (1), písm. e), a f) zákona o verejnom obstarávaní:
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1, písm. e) a písm. f) spôsobom podľa § 32 ods. 2 písm. e) a písm. f), resp. ods. 2, ods. 4. a ods. 5. zákona o verejnom obstarávaní alebo podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona o verejnom obstarávaní nahradiť predložením informácie o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov, prípadne potvrdením o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
V prípade, že uchádzač nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, verejný obstarávateľ využije na overenie, či uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní verejne prístupný register hospodárskych subjektov so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní vedený Úradom pre verejné obstarávanie (register osôb so zákazom podľa § 183 zákona o verejnom obstarávaní).
Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Verejný obstarávateľ nemá oprávnenie získavať údaje podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podmienky vykonania zákazky sú uvedené vo výzve na predkladanie ponúk uverejnenej v Dokumentoch zákazky a v
návrhu rámcovej dohody.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom IS EVO. Bližšie informácie sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk uverejnenej v Dokumentoch zákazky.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.09.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Podmienky a pravidlá neupravené v tejto Výzve, zverejnených podkladoch a v procese verejného obstarávania sa
riadia zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
2. Verejný obstarávateľ poskytuje neobmedzený, úplný a priamy prístup k dokumentom prostredníctvom profilu
verejného obstarávateľa na stránke: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/448065.
3. Zadávanie tejto zákazky vrátane elektronickej aukcie sa realizuje prostredníctvom Informačného systému elektronického verejného obstarávania IS EVO ver. 18.0 v programovej aplikácii umožňujúcej elektronické zadávanie zákaziek http://www.uvo.gov.sk (ďalej len IS EVO). Pre účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v IS EVO a pre elektronické predkladanie ponúk prostredníctvom IS EVO, je vytvorenie a aktivácia používateľského účtu na portáli https://www.uvo.gov.sk a vytvorenie a validácia hospodárskeho subjektu. V tejto súvislosti upozorňujeme na postup zverejnený na portáli IS EVO (www.uvo.gov.sk) v sekcii Viac o modernizovanom IS EVO a v príručke Prvé povinné kroky pred odoslaním ponuky alebo žiadosti o účasť.
4. Komunikácia vrátane doručovania ponuky pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja EVO na portáli www.uvo.gov.sk.
5. Informácie potrebné na vypracovanie ponuky, predloženie ponuky a plnenie zmluvy sú uvedené vo Výzve na
predkladanie ponúk uverejnenej v Dokumentoch zákazky.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13.09.2022